Cossos de Secundaria i Altres Cossos - Participants

Cossos de Secundaria i Altres Cossos - Participants

Participació

Hauran de participar tots els professors relacionats en les bases II i III de la resolució.
Els funcionaris de carrera que participen amb caràcter forçós i els funcionaris en pràctiques hauran de fer constar necessàriament l'orde de preferència de les províncies. Si no s'hagueren consignat aquests criteris de prioritat o s'hagueren esgotat els consignats o, si és el cas, no s'haguera confirmat la sol·licitud, seran adjudicats d'ofici en qualsevol de les places disponibles. A aquest efecte, s'adjudicarà el primer centre de la localitat, subàrea, àrea o, si és el cas, província amb lloc en el mateix orde en què apareguen publicats.

Llistats provisionals

[Data Pub.: 02/08/2023]

Reclamacions

Els participants disposen d'un termini de dos dies hàbils, a partir de l'endemà al de la publicació d'aquesta resolució, per a formular reclamacions.

Les reclamacions es presentaran a través de la plataforma OVIDOC:

Accés a la reclamació telemàtica

Termini finalitzat ⇒ Accés a la reclamació telemàtica

Llistats definitius

[Data Pub.: 10/08/2023]