AVISOS

AVISOS

PROCESSOS D'ESTABILITZACIÓ - DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA

D'acord amb la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública, es convocaran per les diferents administracions educatives processos d'estabilització de personal docent on es requereixen d'una banda certificat de l'experiència docent prestada en centres educatius i certificat de la fase d'oposició superada en la mateixa especialitat del cos al qual s'opta, a partir de l'any 2012.

Per a agilitar la tramitació d'aquesta documentació podrà sol·licitar-se de la següent manera:

1r Certificat de l'experiència docent prestada en centres educatius:

a) Es podrà obtindre un certificat específic per als processos d'estabilització a través d’OVIDOC, apartat "Historial Administratiu -> Descàrrega full de Serveis -> Certificat de serveis prestats a efectes dels provessos d'estabilització (Llei 20/2021)", que estarà operativo a partir del dia 16 de setembre.

b) També es podrà justificar l'experiència docent, sol·licitant un Full de Serveis en qualsevol de les Direccions Territorials on s'haja prestat serveis. Per a això, caldrà realitzar un tràmit “Z” (sol·licitud general https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=18494) dirigit a la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport en el qual s'adjunte el següent formulari emplenat (https://ceice.gva.es/documents/162909733/162910227/Solicitud.pdf/836f9171-4224-4b4e-82c8-0e7316108b6e) al costat del justificant de l'abonament de la taxa corresponent (https://atenea.ha.gva.es/sara/servlet/com.hacienda.pdf.pdf417.ServletRecogidaDatosSimulador?ID_SIMUL=SIMU046-9774).

2n Certificat de la fase d'oposició superada en la mateixa especialitat del cos al qual s'opta, a partir de l'any 2012 

S'haurà de sol·licitar a través d'un tràmit "Z" (sol·licitud general https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=18494), remetent còpia del justificant del tràmit al correu electrònic "seleccion_edu@gva.es". El certificat es remetrà a la persona interessada a través del correu electrònic que facilite en la sol·licitud.

El procedimient de presa de possessió i alta en nòmina per al personal funcionari interí és el següent:

  1. Una vegada presentat el personal funcionari interí en el centre adjudicat, la direcció del centre procedirà a validar en el programa ITACA la nova incorporació, no sent necessari remetre la credencial a la Direcció Territorial corresponent.

     

  2. El procediment per a l'alta en nòmina es realitzarà a través de la seu electrònica de la Generalitat Valenciana https://sede.gva.es, d'acord amb la RESOLUCIÓ de 18 de juliol de 2019, de la directora general de Personal Docent, relativa a la presentació de documentació i alta en nòmina del personal funcionari interí, que figuren en la pàgina web de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport.

Més informació a: https://ceice.gva.es/va/web/rrhh-educacion/alta-en-nomina

PLATAFORMES TIC PER AL PERSONAL DOCENT DE NOVA INCORPORACIÓ EN CENTRES PÚBLICS NO UNIVERSITARIS

 

Aquest document conté una breu descripció dels accessos a recursos, que proporciona la Direcció General de Tecnologies de la Informació i les Telecomunicacions, imprescindibles per al treball dels docents.

El personal opositor que no consta amb la capacitació de valencià en el llistat d'admesos i que no té encara un tribunal assignat, però té el títol, el va obtindre abans del 18 de maig i el va registrar en temps i forma, poden acreditar-ho acudint a la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, Servei de Selecció i Gestió Administrativa de Personal Docent, el dimarts 25 de juny, a les 9 del matí, o bé enviar la titulació escanejada al correu: seleccion_edu@gva.es

Si la documentació presentada és correcta, se'ls assignarà tribunal i se'ls comunicarà de forma immediata.

Data Avís
03/02/2022
ADJUDICACIONS

Per motius de manteniment dels Portals Web no podrà publicar-se res durant uns dies a la pàgina de la Conselleria, per la qual cosa, aquesta setmana no hi podrà haver Adjudicació de llocs de difícil cobertura. Pel mateix motiu, l'adjudicació continua de la setmana que ve serà el dimecres 9 de febrer. Disculpeu les molèsties que açò puga ocasionar.

 

Novetats

COMISSIONS DE SERVEI - LLOCS ESPECÍFICS

COMISSIONS DE SERVEI - LLOCS ESPECÍFICS

S'han publicat les actes de constitució i de reunió de la comissió de selecció de les Unitats Especialitzades d'Orientació (UEO):

V. UNITATS ESPECIALITZADES D'ORIENTACIÓ

Publicació de la plantilla provisional del personal docent d'Educació Primària de Religió Catòlica curs 2022-2023 de les diòcesis d'Orihuela-Alacant, Segorbe-Castelló i Tortosa

IMPORTANT:  S'àmplia el termini per a la petició telemàtica fins a les 13:00 h. del divendres 8 de juliol de 2022.

OPOSICIONS MESTRES 2022 - CORRECCIÓ assignació provisional de places per tribunal

OPOSICIONS MESTRES 2022 - CORRECCIÓ assignació provisional de places per tribunal

 S'ha publicat la CORRECCIÓ  de la RESOLUCIÓN per la qual s'assigna provisionalment el nombre de places que li corresponga a cada tribunal, d'acord amb el que es preveu en la base 1.3, proporcionalment al nombre de persones aspirants que hagen realitzat la part A de la primera prova.

Més informació en l'apartat "Tribunals":

COMISSIONS DE SERVEI - LLOCS ESPECÍFICS

COMISSIONS DE SERVEI - LLOCS ESPECÍFICS

S'ha publicat el calendari i la convocatòria per a la realització de la Fase 2 del personal que participa en el procediment de comissions de servei de llocs específics a l'Escola Oficial d'Idiomes Virtual Valenciana (EOI_VV):

VI. ESCOLA OFICIAL D'IDIOMES VIRTUAL VALENCIANA (EOI_VV)

S'ha publicat la data d'obertura de l'adjudicació telemàtica per al curs 22-23 i el llistat de personal docent indefinit d'Educació Primària amb destinació provisional de religió catòlica convocat a aquesta adjudicació

S'ha publicat el llistat de llocs per a l'adjudicació telemàtica del personal docent de religió catòlica amb destinació provisional

CONVOCATORIA ADQUISICIÓN NUEVAS ESPECIALIDADES PERSONAL INTERINO CUERPO MAESTROS

CONVOCATÒRIA ADQUISICIÓ NOVES ESPECIALITATS PERSONAL INTERI COS MESTRES

Informació General

Pla de Contingència Centres Docents

Pla de Contingència Centres Docents

Processos Telemàtics

Sol·licitud telemàtica de permisos i llicències, corresponent al Subdirector General de Personal Docent de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport