AVISOS

AVISOS

PROCESSOS D'ESTABILITZACIÓ - DOCUMENTACIÓ JUSTIFICATIVA

D'acord amb la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública, es convocaran per les diferents administracions educatives processos d'estabilització de personal docent on es requereixen d'una banda certificat de l'experiència docent prestada en centres educatius i certificat de la fase d'oposició superada en la mateixa especialitat del cos al qual s'opta, a partir de l'any 2012.

Per a agilitar la tramitació d'aquesta documentació podrà sol·licitar-se de la següent manera:

1r Certificat de l'experiència docent prestada en centres educatius:

a) Es podrà obtindre un certificat específic per als processos d'estabilització a través d'OVIDOC (https://ovidoc.edu.gva.es/ovidoc/), apartat "Historial Administratiu -> Descàrrega full de serveis -> Certificat de serveis prestats a l'efecte dels processos d'estabilització (Llei 20/2021)".

b) També es podrà justificar l'experiència docent, sol·licitant un Full de serveis en qualsevol de les Direccions Territorials on s'haja prestat serveis. Per a això, caldrà realitzar un tràmit “Z” (sol·licitud general https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=18494) dirigit a la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport en el qual s'adjunte el següent formulari emplenat (https://ceice.gva.es/documents/162909733/162910227/solicitud.pdf/836f9171-4224-4b4e-82c8-0e7316108b6eal costat del justificant de l'abonament de la taxa corresponent (https://atenea.ha.gva.es/sara/servlet/com.hacienda.pdf.pdf417.servletrecogidadatossimulador?id_simul=simu046-9774).

2n Certificat de la fase d'oposició superada en la mateixa especialitat del cos al qual s'opta, a partir de l'any 2012:

a) Persones AMB serveis prestats en centres públics dependents de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

Podran tramitar-ho directament a través d'OVIDOC (https://ovidoc.edu.gva.es/ovidoc/), accedint a la icona "HISTORIAL ADMINISTRATIU" i prement sobre el botó "PROCEDIMENT ESTABILITZACIÓ INTERINS" i triant l'opció "CERTIFICAT FASES D'OPOSICIÓ APROVADES".

Si no s'obtenen certificats és perquè no s'ha superat cap fase d'oposició.

b) S'haurà de sol·licitar a través d'un tràmit "Z" (sol·licitud general https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=18494).

El procedimiento de toma de posesión y alta en nómina para el personal funcionario interino es el siguiente:

  1. Una vez presentado el personal funcionario interino en el centro adjudicado, la dirección del centro procederá a validar en el programa ITACA la nueva incorporación, no siendo necesario remitir la credencial a la Dirección Territorial correspondiente.

     

  2. El procedimiento para el alta en nómina se realizará a través de la sede electrónica de la Generalitat Valenciana https://sede.gva.es, de acuerdo con la RESOLUCIÓN de 18 de julio de 2019, de la directora general de Personal Docente, relativa a la presentación de documentación y alta en nómina del personal funcionario interino, que figuran en la página web de la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte.

Más información en: https://ceice.gva.es/es/web/rrhh-educacion/alta-en-nomina

PLATAFORMAS TIC PARA EL PERSONAL DOCENTE DE NUEVA INCORPORACIÓN EN CENTROS PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS

 

Este documento contiene una breve descripción de los accesos a recursos, que proporciona la Dirección General de Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones, imprescindibles para el trabajo de los docentes.

El personal opositor que no consta con la capacitación de valenciano en el listado de admitidos y que no tiene todavía un tribunal asignado, pero tiene el título, lo obtuvo antes del 18 de mayo y lo registró en tiempo y forma, pueden acreditarlo acudiendo a la Consellería de Educación, Cultura y Deporte, Servicio de Selección y Gestión Administrativa de Personal Docente, el martes 25 de junio, a las 9 de la mañana, o bien enviar la titulación escaneada al correo: seleccion_edu@gva.es

Si la documentación presentada es correcta, se les asignará tribunal y se les comunicará de forma inmediata.

Fecha Aviso
03/02/2022
ADJUDICACIONES

Por motivos de mantenimiento de los Portales Web no podrá publicarse nada durante unos días en la página de la Conselleria, por lo cual, esta semana no podrá haber Adjudicación de puestos de difícil cobertura. Por el mismo motivo, la adjudicación continua de la semana que viene será el miércoles 9 de febrero. Disculpad las molestias que esto pueda ocasionar.

 

Novetats

Pla de Contingència Centres Docents

Informació General

Pla de Contingència Centres Docents

Pla de Contingència Centres Docents

Processos Telemàtics

Sol·licitud telemàtica de permisos i llicències, corresponent al Subdirector General de Personal Docent de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport