Cos de Secundària i Altres Cossos

Cos de Secundària i Altres Cossos

Participació

Tots els FUNCIONARIS DE CARRERA DEPENDENTS D'ALTRES ADMINISTRACIONS EDUCATIVES, abans de sol·licitar RENOVACIÓ O SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ hauran de presentar l'anunci de participació mitjançant la plataforma de tramitació de la Generalitat Valenciana des de les 10 hores del dia 2 de maig de 2022 fins a les 10 hores de dia 9 de maig de 2022, tots dos inclusivament, i haurà d'adjuntar la certificació expedida l'any 2022 per l'òrgan competent de l'administració de la qual depén el centre en el que tinga el seu destí, amb indicació expressa de les següents dades:

–Nom, cognoms i DNI.

–Cos al qual pertany.

–L'especialitat o especialitats de les quals és titular i té reconegudes.

–Situació administrativa actual.

–Destinació definitiva o, en defecte d'això, documentació acreditativa de la seua reincorporació o destí definitiu a data 1 de setembre de 2022.

També hauran d'adjuntar a l'anunci de participació la documentació acreditativa del coneixement del valencià exigida d'acord amb el que s'estableix en la base sisena.

No són vàlids expedients personals, fulls de serveis, cessaments i preses de possessió,…ni qualsevol altre document que no siga específicament la certificació expedida per la seua Administració d'origen, amb el seu contingut.

Després de realitzar l'anunci de participació, i una vegada comprovat que la persona interessada compleix amb tots els requisits, se li donarà accés a la plataforma OVIDOC https://ovidoc.edu.gva.es; per a accedir al tràmit de RENOVACIÓ O SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ, la persona usarà com a credencial d'accés el seu certificat digital.

El personal funcionari de carrera dependent d'altres administracions educatives únicament podrà participar en el procediment de comissions de servei per causes socials pels motius establits en els punts 1 a 7 de la base tercera de la present convocatòria.

  • Anunci de participació per al personal funcionari de carrera dependent d'altres administracions educatives.

Petició Telemàtica

S'informa que a partir de les 00:00 hores de l'1 de juliol de 2022 i fins a les 14:00 hores del 8 de juliol de 2022, es podran realitzar les peticions telemàtiques de comissions de serveis per causes socials per al curs 2022-2023, de conformitat amb la resolució de la Direcció General de Personal Docent de 26 d'abril de 2022.

S'obre el termini de sol·licitud telemàtica de centres de destinació des del dia 1 de juliol de 2020, a les 10.00 h, fins al dia 10 de juliol de 2020, a les 09.59.59 h.

Accés a Petició Telemàtica:

Informació sobre les peticions a localitat.

Termini finalitzat => Accés a Petició Telemàtica

Resolució Provisional

[Data Pub.: 26/07/2022 19:00]

Reclamacions i renúncia

Des de l'hora de la publicació de la present resolució, s'obrirà un termini de 2 dies hàbils perquè els participants poden efectuar reclamacions o consultar la seua puntuació.

La renúncia està regulada en la base 13.2 de la resolució de 26 d'abril de 2022, de la Direcció General de Personal Docent, per la qual es convoca procediment d'adjudicació de llocs de treball en comissió de servei per als diferents cossos de funcionaris de carrera docents.

Accés a reclamació telemàtica

Accés a reclamació telemàtica

Termini finalitzat => Accés a reclamació telemàtica

Resolució Definitiva

[Data Pub.: 29/07/2022]

Es podran comunicar incidències relacionades amb l’adjudicació de comissions de servei per causes socials, mitjançant el tràmit que està definit a OVIDOC. Aquest tràmit ja està actiu.

Accés a OVIDOC

Tràmit: Incidències provisió de places / Comissions de servei causa social. 

 

Informació i consulta per les vies següents: