Visualització de contingut web

Cos de Mestres

Participació

A causa d'una migració del sistema dissabte que ve dia 22 de maig, a partir de les 12:00h es suspendrà el servei de la plataforma de tramitació telemàtica de la Generalitat Valenciana, i no estarà disponible durant unes hores. Per evitar els possibles perjudicis que açò puga generar, tant el període de l'anunci de participació per al personal funcionari de carrera dependent d'altres administracions educatives, com el de sol·licitud general de comissió de serveis, serà ampliat quan es recupere l'activitat.

Les persones sol·licitants de comissió de serveis que al·leguen la necessitat de canvi a un altre lloc docent per l'existència de risc laboral hauran d'adjuntar en la seua sol·licitud telemàtica l'informe d'aptitud medicolaboral per al lloc de treball emés pel Servei de Prevenció de Riscos Laborals (SPRL). A aquest efecte, es consideraran vàlids els informes la data d'emissió dels quals siga posterior a l'1 de gener de 2019.

En el cas de no disposar d'informe, o que la data d'emissió siga anterior a l'1 de gener de 2019, hauran de sol·licitar la valoració de la causa al·legada. Per sol·licitar l'informe corresponent, les persones interessades emplenaran la sol·licitud, que hauran de remetre a la unitat mèdica de la direcció territorial corresponent on es troben destinades en el curs 2020-2021 mitjançant un tràmit telemàtic (Tràmit Z). Les persones interessades adjuntaran en la sol·licitud telemàtica una còpia registrada de la sol·licitud de l'informe d'aptitud medicolaboral.

Enllaç a la sol·licitud d'informe d'aptitud medicolaboral: https://www.gva.es/downloads/publicados/IN/01946_BI.pdf

En la sol·licitud haurà de constar:

- En l'apartat corresponent a exposició de motius (C) s'haurà d'indicar la situació administrativa, (funcionari/ària de carrera), el centre de treball i el lloc ocupat, així com les tasques desenvolupades en aquest.

- En l'apartat corresponent a sol·licitud (D) s'haurà d'indicar: adaptació/canvi de lloc de treball i comunicar que es troba en situació d'alta/baixa mèdica.

- En l'apartat (E), òrgan al qual dirigeix la sol·licitud, s'indicarà: Unitat Mèdica de la Direcció Territorial on es trobe destinada la persona sol·licitant.

Enllaç al tràmit telemàtic (Tràmit Z): https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=18494&version=amp

Petició Telemàtica

S'informa que a partir de les 10:00 hores del 1 de juliol de 2021 i fins a les 10:00 hores del 6 de juliol de 2021, es podran realitzar les peticions telemàtiques de comissions de serveis per causes socials per al curs 2021-2022, de conformitat amb la resolució de la Direcció General de Personal Docent de 14 de maig de 2021.

S'obre el termini de sol·licitud telemàtica de centres de destinació des del dia 1 de juliol de 2020, a les 10.00 h, fins al dia 10 de juliol de 2020, a les 09.59.59 h.

Accés a Petició Telemàtica:

Informació sobre les peticions a localitat.

Nota informativa sobre codis d'especialitat.

  • Primària:
    • 127: PEDAGOGIA TERAPÈUTICA
    • 128: EDUCACIÓ PRIMÀRIA
  • Secundària:
    • 151: EDUCACIÓ ESPECIAL: AUDICIÓ I LLENGUATGE
    • 152: EDUCACIÓ ESPECIAL: PEDAGOGIA TERAPÈUTICA

Termini finalitzat => Accés a Petició Telemàtica

Resolució Provisional

Detectat error en els llistats provisionals d'adjudicació de destins en comissió de serveis, es procedeix a la seua substitució.

Reclamacions i renúncia

A partir de demà 21 de juliol s'obrirà un termini de 48 hores perquè els i les participants poden efectuar reclamacions o consultar la seua puntuació.

La renúncia està regulada en la base 12.2 de la resolució de 14 de maig de 2021, de la Direcció General de Personal Docent, per la qual es convoca procediment d'adjudicació de llocs de treball en comissió de servei per als diferents cossos de funcionaris de carrera docents. Per a poder presentar la renúncia haurà d'utilitzar-se l'apartat reclamacions, i ací en exposa i sol·licita, l'interessat haurà de constatar de manera expressa la seua intenció de renunciar a continuar en el procediment d'adjudicació de llocs en comissió de servei. Així mateix es recorda, que l'última reclamació/renúncia presentada serà la vàlida.

Accés a reclamació telemàtica

Accés a reclamació telemàtica

Termini finalitzat => Accés a reclamació telemàtica

Comissions de Servei com a director o directora