Cos de Mestres

Cos de Mestres

Participació

Tots els FUNCIONARIS DE CARRERA DEPENDENTS D'ALTRES ADMINISTRACIONS EDUCATIVES, abans de realitzar la SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ hauran de presentar l'anunci de participació mitjançant la plataforma de tramitació de la Generalitat Valenciana des del dia 14 de maig de 2024 fins al dia 21 de maig de 2024, tots dos inclusivament, i haurà d'adjuntar la certificació expedida l'any 2024 per l'òrgan competent de l'administració de la qual depén el centre en el que tinga el seu destí, amb indicació expressa de les següents dades:

– Nom, cognoms i DNI.

– Cos al qual pertany.

– L'especialitat o especialitats de les quals és titular i té reconegudes.

– Situació administrativa actual.

– Destinació definitiva o, en defecte d'això, documentació acreditativa de la seua reincorporació o destí definitiu a data 1 de setembre de 2024.

També hauran d'adjuntar a l'anunci de participació la documentació acreditativa del coneixement del valencià exigida d'acord amb el que s'establix en la base segona, punt 5.

No són vàlids expedients personals, fulls de servicis, cessaments i preses de possessió,…ni qualsevol altre document que no siga específicament la certificació expedida per la seua Administració d'origen, amb el seu contingut.

Després de realitzar l'anunci de participació, i una vegada comprovat que la persona interessada complix amb tots els requisits, se li donarà accés a la plataforma OVIDOC https://ovidoc.edu.gva.es; per a accedir al tràmit de SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ, la persona usarà com a credencial d'accés el seu certificat digital.

El personal funcionari de carrera dependent d'altres administracions educatives únicament podrà participar en el procediment de comissions de servici per causes socials pels motius establits en els punts 1 a 9 de la base segona, punt 2 de la present convocatòria.

  • ANUNCI DE PARTICIPACIÓ per al personal funcionari de carrera dependent d'altres administracions educatives.