Cos de Mestres

Cos de Mestres

Participació

Tots els FUNCIONARIS DE CARRERA DEPENDENTS D'ALTRES ADMINISTRACIONS EDUCATIVES, abans de sol·licitar RENOVACIÓ O SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ hauran de presentar l'anunci de participació mitjançant la plataforma de tramitació de la Generalitat Valenciana des de les 10 hores del dia 8 de maig de 2023 fins a les 10 hores de dia 15 de maig de 2023, tots dos inclusivament, i haurà d'adjuntar la certificació expedida l'any 2023 per l'òrgan competent de l'administració de la qual depén el centre en el que tinga el seu destí, amb indicació expressa de les següents dades:

– Nom, cognoms i DNI.

– Cos al qual pertany.

– L'especialitat o especialitats de les quals és titular i té reconegudes.

– Situació administrativa actual.

– Destinació definitiva o, en defecte d'això, documentació acreditativa de la seua reincorporació o destí definitiu a data 1 de setembre de 2023.

També hauran d'adjuntar a l'anunci de participació la documentació acreditativa del coneixement del valencià exigida d'acord amb el que s'estableix en la base sisena.

No són vàlids expedients personals, fulls de serveis, cessaments i preses de possessió,…ni qualsevol altre document que no siga específicament la certificació expedida per la seua Administració d'origen, amb el seu contingut.

Després de realitzar l'anunci de participació se li donarà accés a la plataforma OVIDOC https://ovidoc.edu.gva.es; per a accedir al tràmit de RENOVACIÓ O SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ, la persona usarà com a credencial d'accés el seu certificat digital.

El personal funcionari de carrera dependent d'altres administracions educatives únicament podrà participar en el procediment de comissions de servei per causes socials pels motius establits en els punts 1 a 7 de la base tercera de la present convocatòria.

 • ANUNCI DE PARTICIPACIÓ per al personal funcionari de carrera dependent d'altres administracions educatives.
  • Termini: des de les 10 hores del 8 de maig de 2023 fins a les 10 hores del 15 de maig de 2023.
  • Accés al tràmit telemàtic d'anunci de participació (amb signatura) <=
  • Termini esmenes: des de les 11 hores del 23 de maig de 2023 fins a les 23 hores del 23 de maig de 2023.
  • Accés al tràmit telemàtic d'anunci de participació (amb signatura)
  • Termini finalitzat => Accés al tràmit telemàtic d'anunci de participació (amb signatura) <=

Petició Telemàtica

S'informa que a partir de les 10.00 hores del 4 de juliol de 2023 i fins a les 10.00 hores del 9 de juliol de 2023, es podran realitzar les peticions telemàtiques de comissions de serveis per causes socials per al curs 2023-2024, de conformitat amb la resolució de la Direcció General de Personal Docent de 4 de maig de 2023.
 

Accés a la petició telemàtica mitjançant OVIDOC

Lligen-me abans d'accedir a OVIDOC.

Accés al tràmit de Comissió de Servei por Motius Socials 2023/2024

Tràmit: Comissió de Servei per Motius Socials 2023/2024

Pot realitzar consultes mitjançant el correu comisiones_servicio@gva.es

Termini finalitzat => Accés a Petició Telemàtica

Resolució Provisional

[Data Pub.: 26/07/2023 21:15 hores]

Reclamacions i renúncia

Des del dia 26 de juliol, a les 21.30 hores, fins al dia 28 de juliol, a les 21.30 hores, s'obrirà un termini perquè els participants poden efectuar reclamacions, consultar la seua puntuació o renunciar.

La renúncia està regulada en la base 12.2 de la resolució de 4 de maig de 2023, de la Direcció General de Personal Docent, per la qual es convoca procediment d'adjudicació de llocs de treball en comissió de servei per als diferents cossos de funcionaris de carrera docents.

Accés a reclamació telemàtica

Accés a reclamació telemàtica

Termini finalitzat => Accés a reclamació telemàtica

Resolució Definitiva

[Data Pub.: 01/08/2023]

Es podran comunicar incidències relacionades amb l’adjudicació de comissions de servei per causes socials, mitjançant el tràmit que està definit a OVIDOC. Aquest tràmit ja està actiu.

Accés a OVIDOC

Tràmit: Incidències provisió de places / Comissions de servei causa social. 

 

De conformitat amb el que estableixen els articles 112, 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, i els articles 8, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, Reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, contra el present acte, que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar un recurs potestatiu de reposició o bé caldrà plantejar directament un recurs contenciós administratiu, en els terminis i davant els òrgans que s'indiquen a continuació:

El recurs de reposició haurà d'interposar-se davant la directora general de Personal Docent d'aquesta Conselleria en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució definitiva d'adjudicació de llocs de treball en comissió de serveis a través de l'enllaç https://ovidoc.edu.gva.es en l'apartat Tràmits – Recurs de Reposició de Comissions de servei causa social.

En el cas d'actuar per mitjà de representant, podrà interposar-se mitjançant un tràmit z accessible en https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=18494.

El recurs contenciós administratiu haurà de plantejar-se davant el jutjat contenciós-administratiu de València en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà de la seua publicació.

Accés al tràmit de Recurs de Reposició de Comissions de servei causa social per OVIDOC

En la pàgina web de la Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació, en l'enllaç https://ceice.gva.es/va/web/rrhh-educacion/alta-en-nomina el personal funcionari de carrera dependent d'altres administracions educatives al qual s'haja concedit destí en comissió de serveis en l'administració educativa de la Comunitat Valenciana podrà realitzar l'alta en nòmina corresponent.