Convocatòries anteriors

Convocatòries anteriors

Ves enrere Recursos contra els actes i decisions del tribunal (FASE OPOSICIÓ i FASE CONCURS)

Recursos contra els actes i decisions del tribunal (FASE OPOSICIÓ i FASE CONCURS)

Recurs d'alçada contra els actes i decisions del tribunal - FASE OPOSICIÓ

[DataPub. 13/07/2022]

El termini per a interposar un recurs d'alçada serà d'un mes comptat a partir de l'endemà a la publicació de l'acta final de la fase d'oposició del tribunal assignat a la persona aspirant. Primer dia d'obertura del tràmit 14 de juliol de 2022, últim dia el 16 d'agost de 2022. El termini d'un mes vindrà determinat per la data de publicació de cada tribunal.

Contra els actes i les decisions del tribunal que impossibiliten la continuació del procediment o produïsquen indefensió, una vegada publicades les notes globals de la fase d'oposició, les persones aspirants que vulguen podran presentar un recurs d'alçada davant de la Direcció General de Personal Docent, per via telemàtica, en el termini d'un mes.

Tràmit de recurs telemàtic

Recurs d'alçada contra els actes i decisions del tribunal - FASE CONCURS

[DataPub. 26/07/2022]

El termini per a interposar un recurs d'alçada serà d'un mes comptat a partir de l'endemà a la publicació de l'acta amb la baremació definitiva del tribunal assignat a la persona aspirant. Primer dia d'obertura del tràmit 22 de juliol de 2022, últim dia el 26 d'agost de 2022. El termini d'un mes vindrà determinat per la data de publicació de cada tribunal.

Contra la resolució definitiva de la fase de concurs, les persones aspirants interesades podran interposar recurs d'alçada davant de la Direcció General de Personal Docent, per via telemàtica.

Tràmit de recurs telemàtic