Convocatòries anteriors

Convocatòries anteriors

Ves enrere Reclamaciones y recursos contra los actos y decisiones del tribunal

Reclamaciones y recursos contra los actos y decisiones del tribunal

Recurs d'alçada contra els actes i decisions del tribunal

El termini per a interposar un recurs d'alçada serà d'un mes comptat a partir de l'endemà a la publicació de l'acta final de la fase d'oposició del tribunal assignat a la persona aspirant.

Les persones aspirants que així ho desitgen podran interposar el recurs davant la Direcció General de Personal i Centres Docentes, per via telemàtica, contra els actes i decisions del tribunal que impossibiliten la continuació del procediment o produïsquen indefensió.

Tràmit de recurs telemàtic