Convocatòries anteriors

Convocatòries anteriors

Ves enrere Convocatòria

Convocatòria

Convocatòria

Temari

De conformitat amb el que es preveu en l' Ordre ECD/191/2012, de 6 de febrer, per la qual es regulen els temaris que han de regir en els procediments d'ingrés, accessos i adquisició de noves especialitats en els cossos docents establits en la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació, seran aplicable els següents temaris establits en:

Documentació

Més informació

Altres enllaços d'interés