Convocatòries anteriors

Convocatòries anteriors

Ves enrere Admesos i Exclosos

Admesos i Exclosos

Reclamació i correcció d'errors

El termini de presentació de reclamacions i correccions d'errors serà de 10 dies hàbils comptats a partir de l'endemà a la publicació de la resolució (del 5 d'abril de 2019 al 18 d'abril de 2019, tots dos inclosos).

Les persones aspirants excloses que apareguen en els llistats i desitgen sol·licitar l'esmena del defecte que ha motivat la seua exclusió i les persones aspirants admeses que hagen detectat errors en la consignació de les seues dades personals i desitgen manifestar-lo hauran de realitzar el tràmit per via telemàtica.

Aquelles persones aspirants que no figuren en els llistats també podran realitzar el tràmit telemàtic exposant les circumstàncies que han motivat la no aparició en les llistes provisionals.

Les persones aspirants estrangeres que no disposen de NIE, hauran d'emplenar una instància de reclamació conforme al model oficial que els serà facilitat per la Direcció General de Centres i Personal Docent, sol·licitant-la al correu electrònic: seleccion_edu@gva.es

Tràmit telemàtic

Avís important!

Les persones aspirants al procés selectiu que figuren a l'annex podran realitzar la corresponent subsanació d'erros, des de les 9:00 hores del dimecres dia 10 d'abril de 2019 fins les 23:59 hores del dijous dia 11 d'abril de 2019, a través de l'enllaç:

  • Enllaç per a la subsanació (no disponible: període d'esmena vençut)
  • Accés a l'annex

Llistat definitiu de persones aspirants admeses i excloses

[Data Pub. 20/05/2019]

[Data Pub. 05/06/2019]


Avís important!

Data de realització de la primera prova de la fase d'oposició: 26 de juny de 2019 a les 10.00 hores en els llocs d'actuació publicats en l'annex I de la CORRECCIÓ d'errades de la Resolució del 16 de maig de 2019.

Recurs potestatiu de reposició a les llistes definitives

El termini per a interposar un recurs potestatiu serà serà d'un mes comptat a partir de l'endemà a la publicació de la resolució (del 21 de maig de 2019 al 20 de juny de 2019, tots dos inclosos).

Les persones aspirants que així ho desitgen podran interposar el recurs per via telemàtica.

Aquelles persones aspirants que figuren com excloses i interposen recurs potestatiu, per via telemàtica, podran presentar la seua programació didàctica, d'acord amb la base 7.2.1.2.b de la convocatòria.

Tràmit de recurs telemàtic

Situació del valencià

S'anira actualitzant la situació d'aquells aspirants que, estant en possessió del Certificat de Capacitació per a l'Ensenyament en Valencià en termini, d'acord amb el que es preveu en la convocatòria, ho hagen registrat posteriorment. [Actualització 27/06/2019]

Suport tècnic per a la tramitació telemàtica

  • Llistat de preguntes freqüents
  • Dubtes i problemes amb l'ús de CL@VE: telèfon 060 (servei prestat per l'Administració General de l'Estat, +34 902887060 per a trucades des de fora d'Espanya)
  • Problemes amb la instal·lació i l'ús de certificats electrònics de l'Agència de Certificació de la Comunitat Valenciana (ACCV): telèfons 902482481 963866014. O emplenant el formulari en http://www.accv.es/contacta

     

  • Altres problemes tècnics amb el tràmit: telèfon 961040504. Horari d'atenció: de dilluns a dijous de 8h a 19h i divendres de 8h a 15h.
  • Dubtes sobre la convocatòria: telèfon 012 (963866000 per a trucades des de fora de la Comunitat Valenciana)