Centres Integrats de FP - Convocatòria

Centres Integrats de FP - Convocatòria

Publicació en el DOGV

Model d'instància

Les persones aspirants a participar en aquest procediment hauran d'emplenar una sol·licitud ajustada al model que figura com a annex II d'aquesta resolució.

Presentació d'instàncies

El termini de presentació de sol·licituds serà de 15 dies hàbils comptadors des de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. Termini: des del 16 de novembre de 2023 fins al 7 de desembre de 2023.

La presentació de les sol·licituds juntament amb la resta de la documentació es realitzarà mitjançant el Tràmit Z de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport: https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=18494&version=amp. Para a això, la persona interessada haurà de disposar del certificat electrònic reconegut per l'ACCV o DNI electrònic.

Informes Valoratius

Segons la convocatòria, es concedirà a les persones interessades un termini de cinc dies hàbils per a al·legar i justificar el que estimen pertinent davant de la comissió de valoració.