Visualització de contingut web

Centres Integrats de FP - Convocatòria

Model d'instància

Les persones aspirants a participar en aquest procediment hauran d'emplenar una sol·licitud ajustada al model que figura com a annex II d'aquesta resolució.

Presentació d'instàncies

El termini de presentació de sol·licituds serà de 10 dies hàbils comptadors des de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. Termini: des del 4 de març de 2021 fins al 17 de març de 2021.

La presentació de les sol·licituds juntament amb la resta de la documentació es realitzarà mitjançant el Tràmit Z de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport: https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=20990. Para a això, la persona interesada haurà de disposar del certificat electrònic reconegut per l'ACCV o DNI electrònic.