Inspectors - Admesos i exclosos

Inspectors - Admesos i exclosos

Llistats provisionals

Reclamacions

Es disposa d'un termini de dos dies hàbils per a formular per via telemàtica reclamacions contra les relacions provisionals, que començarà el 13 de desembre de 2022 i conclourà el 14 de desembre de 2022.

Llistats definitius

De conformitat amb la base 10.2 de la convocatòria, contra aquesta exposició de puntuacions definitives NO ES POT INTERPOSAR CAP RECLAMACIÓ i s'haurà d'esperar que la Direcció General de Personal Docent faça pública la resolució provisional de destins i establisca el corresponent període de reclamacions.