Inspectors - Adjudicació de destins

Inspectors - Adjudicació de destins

Adjudicació provisional

Nota: la web del Ministeri no publica la sobrepuntuació del subapartat 6.7 que es produeix en aquelles comunitats on existeix llengua cooficial.

Reclamacions

Es disposa d'un termini de dos dies hàbils per a formular reclamacions contra les relacions provisionals, que començarà el 7 de març de 2020 i conclourà el 10 de març de 2020. També pot usar-se aquest termini perquè els participants voluntaris renuncien al destinació obtinguda. La gestió es realitzarà a través de la plataforma OVIDOC:

Les reclamacions es presentaran en la comunitat autònoma des de la qual es participe.

El termini per a formular reclamacions contra les relacions provisionals començarà el 27 de febrer de 2023 i conclourà el 10 de març de 2023. El termini perquè els participants voluntaris renuncien a la destinació obtinguda començarà el 27 de febrer de 2023 i conclourà el 28 de febrer de 2023. La gestió es realitzarà a través de la plataforma OVIDOC:

Consulta de destinacions, reclamacions o renúncies: plataforma OVIDOC

Termini finalitzat => Accés a telemàtic a reclamacions o renúncies

Adjudicació definitiva

Llistat de l'adjudicació definitiva del concurs de trasllats d'Inspecció, que serà publicat en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana pròximament.

Els participants que hagen obtingut destinació en més d'un cos, o bé hagen obtingut una segona destinació en un cos diferent d'aquell en el qual tingueren destinació definitiva, hauran d'optar per un d'aquests del 5 de maig al 14 de maig de 2023, a través d'OVIDOC. Si no es realitza aquesta opció en el termini indicat, s'haurà de prendre possessió de la plaça obtinguda corresponent al cos des del qual s'ha participat en situació de servei actiu.