2023 - Cos de Mestres (ingrés i noves especialitats)

Ves enrere Persones admeses i excloses

Persones admeses i excloses

Llistes PROVISIONALS de persones aspirants admeses i excloses

[Data Pub. 22/04/2024]
 

Per a conéixer les condicions particulars de cada persona aspirant, com ara, el torn de participació, el tribunal o els motius d'exclusió si n'hi haguera, ha de realitzar una consulta personalitzada a través d'un tràmit telemàtic en la seu electrònica de la GVA:

Reclamació i correcció d'errors

El termini de presentació de reclamacions i correccions d'errors serà de 10 dies hàbils comptats a partir de l'endemà de la publicació de la resolució (del 23 d'abril de 2024 al 7 de maig de 2024, tots dos inclosos).

Podran realitzar el tràmit per via telemàtica les persones que es troben en les següents situacions:

 • Les persones aspirants excloses que apareguen en les llistes i desitgen esmenar el defecte que ha motivat la seua exclusió.
 • Les persones que no figuren havent-se inscrit i desitgen reclamar esta situació. En este cas s'haurà d'adjuntar a la reclamació la justificació del pagament de la taxa i el resguard de registre de la sol·licitud d'inscripció.
 • Les persones admeses i excloses que hagen detectat errors en la consignació de les dades.

Si la reclamació està relacionada amb persones en situacions de violència de gènere, de reconeixement del dret a la identitat i a l'expressió de gènere o de diversitat funcional i és necessari entregar documentació que acredite estes situacions, s'haurà d'entregar en un tràmit addicional per a la presentació de documentació sensible (a més de registrar el tràmit de reclamació). Per tant, en estes situacions s'hauran d'emplenar i registrar dos tràmits telemàtics: el tràmit de reclamació i el tràmit de presentació de documentació sensible.

Documentació a aportar en casos d'exclusió:

 • No acreditar requisit nacionalitat: documentació que acredite el detallat en la base 2.1.1.a de la convocatòria.
 • No acreditar titulació requerida: còpia per totes dues cares del títol al·legat. En cas de ser un títol obtingut a l'estranger s'aportarà la declaració d'equivalència. Les titulacions a aportar poden ser:
  • Títol de mestre o mestra.
  • Diplomatura de professor o professora d'Educació General Bàsica.
  • Maestro o mestra d'Ensenyament Primari.
  • Títol de grau de mestre o mestra.
 • No es justifica exempció/reducció de taxa: carnet de família nombrosa; carnet de família monoparental; carnet amb el grau de diversitat funcional; mitjans de prova previstos en l'article 9.1, o 9.2 de la Llei 7/2012 de la violència sobre la dona. En el cas de no disposar de la documentació necessària per a acreditar l'exempció o reducció, s'haurà d'abonar l'import complet o la diferència de la taxa que corresponga (si ja es va abonar part de l'import) en el mateix tràmit de reclamació.
 • No acredita el tipus de reserva de plaça: dictamen tècnic facultatiu.
 • No es justifica l'accés per reserva de plaça: carnet amb el grau de diversitat funcional i dictamen tècnic facultatiu.
 • No acreditar requisit 2.1.1.h.1 (llengua valenciana): certificat de nivell C1 o C2; certificat de capacitació en valencià; o, "Diploma de Mestre de Valencià" per al seu registre en el servici en el servici de Formació i Acreditació de la Direcció General d'Ordenació Educativa i Política Lingüística. També pot sol·licitar-se el registre directament a través del tràmit https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=21382. Les persones excloses per este motiu seran convocades per a la realització de la prova extraordinària de coneixements de valencià nivell C1, la convocatòria de la qual serà publicada en l'apartat de la web "Proves d'idiomes" del procediment selectiu, pròximament.  A les persones APTES en la prova, se'ls llevarà este motiu d'exclusió en les llistes definitives de persones admeses i excloses.
 • No acreditar requisit 2.1.1.h.2 (idioma castellà): certificats detallats en l'apartat 2.1.1.h.2 de la convocatòria. Les persones excloses per este motiu seran convocades per a la realització de la prova extraordinària de coneixements de castellà, la convocatòria de la qual serà publicada en l'apartat de la web "Proves d'idiomes" del procediment selectiu, pròximament. A les persones APTES en la prova, se'ls llevarà este motiu d'exclusió en les llistes definitives de persones admeses i excloses.
 • Renúncia: sol·licitud que revoque la renúncia sol·licitada amb anterioritat.
 • No ser funcionari/a de carrera del cos: full de servicis.
 • Ser funcionari/a de carrera del mateix cos: còpia de la renúncia al nomenament com a funcionari/a de carrera del cos.
 • Pendent nomenament com a FC pel Ministeri: còpia del BOE en el qual apareix nomenat com a persona funcionària de carrera del cos.

 

Tràmit telemàtic

Segons la motivació de la reclamació s'haurà de triar un tipus de reclamació:

 

Llistes DEFINITIVES de persones aspirants admeses i excloses

[Data Pub. 31/05/2024]

Per a conéixer les condicions particulars de cada persona aspirant, com ara el torn de participació, el tribunal o els motius d'exclusió si n'hi haguera, ha de realitzar una consulta personalitzada a través d'un tràmit telemàtic en la seu electrònica de la GVA:

DATA DE COMENÇAMENT DE LES PROVES SELECTIVES: PART A DE LA PRIMERA PROVA

Dissabte 8 de juny de 2024, a les 9 hores.

LLOC DE REALITZACIÓ DE LES PROVES

Seus d'actuació dels tribunals de les diferents especialitats (ANNEX de la resolució)

INFORMACIÓ D'INTERÉS ESPECIALITAT MÚSICA PROVÍNCIA VALENCIA

Per motius d'organització, les dues parts de la primera prova (PART A i PART B) es realitzaran en el centre 46008753 IES TIRANT LO BLANC situat al carrer  FRAY LUIS AMIGÓ, 41  de TORRENT (46900).  La seu oficial dels tribunals i la resta d'actuacions del procediment tindran lloc en el CPM de Torrent.  

NOTA: ACCÉS PER DIVERSITAT FUNCIONAL 

Les persones que participen per accés de DIVERSITAT FUNCIONAL realitzaran la primera prova (PART A i PART B) a la província que van triar com a província de preferència en la seua sol·licitud d'inscripció, independentment que en les llistes definitives conste que el seu tribunal és el V1. Esta manera:

 • Les persones que van triar Alacant com a província de preferència hauran d'acudir a la seu del tribunal A1 de la seua especialitat, excepte l'especialitat de Pedagogia Terapèutica que haurà d'acudir a l'A2.
 • Les persones que van triar Castelló com a província de preferència hauran d'acudir a la seu del tribunal C1 de la seua especialitat.
 • Les persones que van triar València com a província de preferència hauran d'acudir a la seu del tribunal V1 de la seua especialitat.

 

Recurs de reposició

Contra la present resolució, les persones interessades, podran interposar, recurs de reposició davant la directora general de Personal Docent.

El termini de presentació de recursos de reposició serà d'un mes comptat a partir de l'endemà de la publicació de la resolució (de l'1 de juny de 2024 al 30 de juny de 2024, tots dos inclosos).

Tràmit telemàtic tancat per venciment de termini

 

 

Suport tècnic per a la tramitació telemàtica

 • Dubtes i problemes amb l'ús de CL@VE: telèfon 060 (servici prestat per l'Administració General de l'Estat, +34 902887060 per a crides des de fora d'Espanya)
 • Problemes amb la instal·lació i l'ús de certificats electrònics de l'Agència de Certificació de la Comunitat Valenciana (ACCV): telèfon 963866014. O emplenant el formulari en https://www.accv.es/contacta/
 • Altres problemes tècnics amb el tràmit d'inscripció: emplenant el formulari https://gvasai.edu.gva.es/plugins/formcreator/front/formdisplay.php?id=114 o trucant al telèfon 961040504. Horari d'atenció: de dilluns a dijous de 8h a 19h i divendres de 8h a 15h.
 • Dubtes sobre la convocatòria o com procedir amb la inscripció: telèfon 012 (963866000 per a crides des de fuera de la Comunitat Valenciana)