2023 - Cos de Mestres (ingrés i noves especialitats)

Ves enrere Convocatòria

Convocatòria

Pròxima publicació

Convocatòria

Terminis a tindre en compte

  • Inscripció:
    • Primer termini: del 22 de desembre de 2023 al 15 de gener de 2024.
    • Segon termini: del 15 de març de 2024 al 10 d'abril de 2024.
  • Aportació de l'autobarem i documentació acreditativa de mèrits: en els cinc dies hàbils següents a la data de realització de la part B de la primera prova (pràctica). L'autobarem s'emplenarà en el propi tràmit d'aportació de mèrits.
  • Aportació de la programació d'aula: de l'1 de juny de 2024 al 25 de juny de 2024 a les 12.00 hores.
  • Sol·licitud d'adaptacions a les proves i del reconeixement del dret a la identitat de gènere: del 22 de desembre de 2023 al 31 de maig de 2024.
  • Sol·licitud de participació voluntària de personal funcionari de carrera del cos de mestres, per a formar part com a vocal de tribunal de l'especialitat en la qual es troba en actiu: de l'1 de febrer de 2024 al 15 de febrer de 2024.
  • Les dates dels dos exercicis de la primera prova seran el 8 i el 15 de juny de 2024.

Temari

De conformitat amb el que es preveu en l'Ordre ECD/191/2012, de 6 de febrer, per la qual es regulen els temaris que han de regir en els procediments d'ingrés, accessos i adquisició de noves especialitats en els cossos docents establits en la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació, seran aplicable els següents temaris establits en:

Més informació

Altres enllaços d'interés