Recursos Humans

2022 - Cos de professors d'Escoles Oficials d'Idiomes (estabilització: concurs oposició)

Ves enrere Nomenament personal funcionari en pràctiques

Nomenament personal funcionari en pràctiques

Nomenament personal funcionari en pràctiques

Contra la present resolució, que posa fi a la via administrativa, podrà interposar-se amb caràcter potestatiu recurs de reposició davant la Direcció General de Personal Docent de la Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació, en el termini d'un mes comptat des de l'endemà de la seua publicació.

Termini per a interposar un recurs de resposición del 22 de setembre de 2023 al 23 d'octubre de 2023.

Tràmit de recurs telemàtic