2020 - Cos de professors d'Arts Plàstiques i Disseny

Ves enrere Persones admeses i excloses

Persones admeses i excloses

Reclamació i correcció d'errors

El termini de presentació de reclamacions i correccions d'errors serà de 10 dies hàbils comptats a partir de l'endemà a la publicació de la resolució (del 16 de febrer de 2021 a l'1 de març de 2021, tots dos inclosos).

Les persones aspirants excloses que apareguen en les llistes i les que no figuren havent-se inscrit  i desitgen sol·licitar l'esmena del defecte que ha motivat la seua exclusió; i les persones aspirants admeses que desitgen esmenar els errors comesos en  l'emplenament de la seua sol·licitud d'inscripció hauran de realitzar el tràmit per via telemàtica.

Si la reclamació està relacionada amb persones en situacions de violència de gènere, de reconeixement del dret a la identitat i a l'expressió de gènere o de diversitat funcional i cal entregar documentació que acredite aquestes situacions, s'haurà d'entregar un tràmit addicional per a la presentació de documentació sensible (a més de registrar el tràmit de reclamació). Per tant, en aquestes situacions s'hauran d'emplenar i registrar dos tràmits telemàtics: el tràmit de reclamació i el tràmit de presentació de documentació sensible.

Tràmit telemàtic

Avís important!

Les persones aspirants al procés selectiu que figuren a l'annex podran realitzar la corresponent subsanació d'erros, des de les 8:00 hores del dimecres dia 3 de març de 2021 fins les 23:59 hores del dijous dia 4 de març de 2021, a través de l'enllaç:

[Data Pub. 02/03/2021]

Llistat definitiu de persones aspirants admeses i excloses

[Data Pub. 28/04/2021]

Avís important: actualització llistes de persones admeses i excloses!

Avís important: data començament proves selectives!

Data de començament de la primera prova de la fase d'oposició: 22 de maig de 2021 a les 9.00 hores segons la CORRECCIÓ d'errades de la RESOLUCIÓ de 26 abril, en els llocs d'actuació publicats en l'annex de la RESOLUCIÓ de 26 d'abril de 2021.

Avís important!

Les oposicions docents s'iniciaran el 22 de maig

Està prevista la publicació al DOGV de la Resolució per la qual es modifica la data d'inici de la primera prova del procediment selectiu convocat per l'Ordre 22/2020.

OBSERVACIONS A LES SEUS

La seu d'actuació per a les especialitats 7B0 Disseny de Producte, 7C1 Mitjans Informàtics i 7C2 Organització Industrial i Legislació, serà el centre Vivers de l'Escola d'Art i Superior de Disseny situat al carrer Pintor Genere Lahuerta, 25 de València.

La seu per a l'especialitat 7A0 Ceràmica, serà la mateixa que la de l'especialitat 7B7 Materials i Tecnologia: Ceràmica i Vidre, situada a l'ESCOLA D'ART I SUPERIOR DE CERÀMICA DE MANISES, carrer Ceramista Alfons Blat, 14 de Manises.

Amb la publicació d'aquestes llistes s'obri el termini perquè les persones aspirants admeses en el procediment selectiu, així com les que hi figuren com a excloses i interposen un recurs de reposició, per via telemàtica, puguen presentar la seua programació didàctica o guia docent, d'acord amb la base 7.2.1.2.b de la convocatòria.

Recurs de reposició a les llistes definitives

El termini per a interposar un recurs de reposició serà d'un mes comptat a partir de l'endemà a la publicació de la resolució (del 29 d'abril de 2021 al 28 de maig de 2021, tots dos inclosos).

Les persones aspirants que així ho desitgen podran interposar el recurs per via telemàtica.

Tràmit de recurs telemàtic

Suport tècnic per a la tramitació telemàtica

  • Llistat de preguntes freqüents
  • Dubtes i problemes amb l'ús de CL@VE: telèfon 060 (servei prestat per l'Administració General de l'Estat, +34 902887060 per a trucades des de fora d'Espanya)
  • Problemes amb la instal·lació i l'ús de certificats electrònics de l'Agència de Certificació de la Comunitat Valenciana (ACCV): telèfon 963866014. O emplenant el formulari en http://www.accv.es/contacta
  • Altres problemes tècnics amb el tràmit: telèfon 961040504. Horari d'atenció: de dilluns a dijous de 8h a 19h i divendres de 8h a 15h.
  • Dubtes sobre la convocatòria: telèfon 012 (963866000 per a trucades des de fora de la Comunitat Valenciana)