AVISOS

AVISOS

PROCESSOS D'ESTABILITZACIÓ - DOCUMENTACIÓ JUSTIFICATIVA

D'acord amb la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública, es convocaran per les diferents administracions educatives processos d'estabilització de personal docent on es requereixen d'una banda certificat de l'experiència docent prestada en centres educatius i certificat de la fase d'oposició superada en la mateixa especialitat del cos al qual s'opta, a partir de l'any 2012.

Per a agilitar la tramitació d'aquesta documentació podrà sol·licitar-se de la següent manera:

1r Certificat de l'experiència docent prestada en centres educatius:

a) Es podrà obtindre un certificat específic per als processos d'estabilització a través d'OVIDOC (https://ovidoc.edu.gva.es/ovidoc/), apartat "Historial Administratiu -> Descàrrega full de serveis -> Certificat de serveis prestats a l'efecte dels processos d'estabilització (Llei 20/2021)".

b) També es podrà justificar l'experiència docent, sol·licitant un Full de serveis en qualsevol de les Direccions Territorials on s'haja prestat serveis. Per a això, caldrà realitzar un tràmit “Z” (sol·licitud general https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=18494) dirigit a la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport en el qual s'adjunte el següent formulari emplenat (https://ceice.gva.es/documents/162909733/162910227/solicitud.pdf/836f9171-4224-4b4e-82c8-0e7316108b6eal costat del justificant de l'abonament de la taxa corresponent (https://atenea.ha.gva.es/sara/servlet/com.hacienda.pdf.pdf417.servletrecogidadatossimulador?id_simul=simu046-9774).

2n Certificat de la fase d'oposició superada en la mateixa especialitat del cos al qual s'opta, a partir de l'any 2012:

a) Persones AMB serveis prestats en centres públics dependents de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

Podran tramitar-ho directament a través d'OVIDOC (https://ovidoc.edu.gva.es/ovidoc/), accedint a la icona "HISTORIAL ADMINISTRATIU" i prement sobre el botó "PROCEDIMENT ESTABILITZACIÓ INTERINS" i triant l'opció "CERTIFICAT FASES D'OPOSICIÓ APROVADES".

Si no s'obtenen certificats és perquè no s'ha superat cap fase d'oposició.

b) S'haurà de sol·licitar a través d'un tràmit "Z" (sol·licitud general https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=18494).

El procediment de presa de possessió i alta en nòmina per al personal funcionari interí és el següent:

  1. Una vegada presentat el personal funcionari interí en el centre adjudicat, la direcció del centre procedirà a validar en el programa ITACA la nova incorporació, no sent necessari remetre la credencial a la Direcció Territorial corresponent.

     

  2. El procediment per a l'alta en nòmina es realitzarà a través de la seu electrònica de la Generalitat Valenciana https://sede.gva.es, d'acord amb la RESOLUCIÓ de 18 de juliol de 2019, de la directora general de Personal Docent, relativa a la presentació de documentació i alta en nòmina del personal funcionari interí, que figuren en la pàgina web de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport.

Més informació en: https://ceice.gva.es/va/web/rrhh-educacion/alta-en-nomina

 

 

PLATAFORMES TIC PER Al PERSONAL DOCENT DE NOVA INCORPORACIÓ EN CENTRES PÚBLICS NO UNIVERSITARIS

 

Aquest document conté una breu descripció dels accessos a recursos, que proporciona la Direcció General de Tecnologies de la Informació i les Telecomunicacions, imprescindibles per al treball dels docents.

El personal opositor que no consta con la capacitación de valenciano en el listado de admitidos y que no tiene todavía un tribunal asignado, pero tiene el título, lo obtuvo antes del 18 de mayo y lo registró en tiempo y forma, pueden acreditarlo acudiendo a la Consellería de Educación, Cultura y Deporte, Servicio de Selección y Gestión Administrativa de Personal Docente, el martes 25 de junio, a las 9 de la mañana, o bien enviar la titulación escaneada al correo: seleccion_edu@gva.es

Si la documentación presentada es correcta, se les asignará tribunal y se les comunicará de forma inmediata.

Fecha Aviso
03/02/2022
ADJUDICACIONES

Por motivos de mantenimiento de los Portales Web no podrá publicarse nada durante unos días en la página de la Conselleria, por lo cual, esta semana no podrá haber Adjudicación de puestos de difícil cobertura. Por el mismo motivo, la adjudicación continua de la semana que viene será el miércoles 9 de febrero. Disculpad las molestias que esto pueda ocasionar.

 

Novetats

Convocatòria d’adjudicació de llocs per al personal interí dels cossos de Mestres, Secundària i Altres Cossos per al dia 3 d'octubre de 2023.

Participants i lloc adjudicat del procediment d'adjudicació de llocs de difícil cobertura.

Requisits específics i llocs provisionals oferits per a l'adjudicació de llocs de difícil cobertura.

Adjudicació de llocs de 28 de setembre de 2023 per al personal interí dels cossos de Mestres, Secundària i Altres Cossos.

Llistat provisional de llocs oferits per a l’adjudicació de 28 de setembre de 2023 dels cossos de Mestres, Secundària i Altres Cossos.

Convocatòria d’adjudicació de llocs per al personal interí dels cossos de Mestres, Secundària i Altres Cossos per al dia 28 de setembre de 2023.

Participants i lloc adjudicat del procediment d'adjudicació de llocs de difícil cobertura.

ADJUDICACIÓ DE LLOCS DE DIFÍCIL COBERTURA - Requisits i llocs provisionals

ADJUDICACIÓ DE LLOCS DE DIFÍCIL COBERTURA - Convocatòria

ADJUDICACIÓ DE LLOCS DE DIFÍCIL COBERTURA - Convocatòria

Convocatòria d'adjudicació de llocs de difícil cobertura per al divendres dia 22 de setembre de 2023. S'obrirà l'accés a les 11:00 hores fins a les 23:00 hores del 22 de setembre de 2023.

Convocatòria d'adjudicació de llocs de difícil cobertura per al dia 25 de maig de 2023. S'obrirà el termini a partir de les 13.00 hores fins a les 02.00 hores (a. m.) del 26 de maig de 2023.

ADJUDICACIONS CONTÍNUES - Resolució

ADJUDICACIONS CONTÍNUES - Resolució

Adjudicació de llocs del 21 de setembre de 2023 per al personal interí dels cossos de Mestres, Secundària i Altres Cossos.

Presa de possessió: 22 de setembre de 2023

Informació General

Pla de Contingència Centres Docents

Pla de Contingència Centres Docents

Processos Telemàtics

Sol·licitud telemàtica de permisos i llicències, corresponent al Subdirector General de Personal Docent de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport