AVISOS

AVISOS

El procediment de presa de possessió i alta en nòmina per al personal funcionari interí és el següent:

  1. Una vegada presentat el personal funcionari interí en el centre adjudicat, la direcció del centre procedirà a validar en el programa ITACA la nova incorporació, no sent necessari remetre la credencial a la Direcció Territorial corresponent.

     

  2. El procediment per a l'alta en nòmina es realitzarà a través de la seu electrònica de la Generalitat Valenciana https://sede.gva.es, d'acord amb la RESOLUCIÓ de 18 de juliol de 2019, de la directora general de Personal Docent, relativa a la presentació de documentació i alta en nòmina del personal funcionari interí, que figuren en la pàgina web de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport.

Més informació en: https://ceice.gva.es/va/web/rrhh-educacion/alta-en-nomina

 

 

PLATAFORMES TIC PER Al PERSONAL DOCENT DE NOVA INCORPORACIÓ EN CENTRES PÚBLICS NO UNIVERSITARIS

 

Aquest document conté una breu descripció dels accessos a recursos, que proporciona la Direcció General de Tecnologies de la Informació i les Telecomunicacions, imprescindibles per al treball dels docents.

El personal opositor que no consta con la capacitación de valenciano en el listado de admitidos y que no tiene todavía un tribunal asignado, pero tiene el título, lo obtuvo antes del 18 de mayo y lo registró en tiempo y forma, pueden acreditarlo acudiendo a la Consellería de Educación, Cultura y Deporte, Servicio de Selección y Gestión Administrativa de Personal Docente, el martes 25 de junio, a las 9 de la mañana, o bien enviar la titulación escaneada al correo: seleccion_edu@gva.es

Si la documentación presentada es correcta, se les asignará tribunal y se les comunicará de forma inmediata.

Fecha Aviso
03/02/2022
ADJUDICACIONES

Por motivos de mantenimiento de los Portales Web no podrá publicarse nada durante unos días en la página de la Conselleria, por lo cual, esta semana no podrá haber Adjudicación de puestos de difícil cobertura. Por el mismo motivo, la adjudicación continua de la semana que viene será el miércoles 9 de febrero. Disculpad las molestias que esto pueda ocasionar.

 

Novetats

Convocatòria d’adjudicació de llocs per al personal interí dels cossos de Mestres, Secundària i Altres Cossos per al dia 16 de abril de 2024.

Adjudicació de llocs de 11 de abril de 2024 per al personal interí dels cossos de Mestres, Secundària i Altres Cossos.

INSPECCIÓ EDUCATIVA 2024 (concurs - oposició) - actualització persones convocades a la prova de valencià nivell C1

INSPECCIÓ EDUCATIVA 2024 (concurs - oposició) - actualització persones convocades a la prova de valencià nivell C1

S'ha actualitzat la relació de persones convocades a la prova de valencià nivell C1 relativa al procediment selectiu d'accés al cos d'Inspectors d'Educació, convocada per Ordre 1/2024 i Ordre 3/2024.

Més informació en l'apartat  "Prova de valencià nivell C1" del cos convocat: 2024 - Cos d'Inspectors d'Educació

 

Llistat provisional de llocs oferits per a l'adjudicació de 11 abril de 2024 dels cossos de Mestres, Secundària i Altres Cossos.

Resolució definitiva d'admesos i exclosos en el concurs de directors 2024

INSPECCIÓ EDUCATIVA 2024 (concurs - oposició) - convocatòria prova valencià nivell C1

INSPECCIÓ EDUCATIVA 2024 (concurs - oposició) - llistes provisionals persones admeses i excloses. Termini de reclamació

INSPECCIÓ EDUCATIVA 2024 (concurs - oposició) - llistes provisionals persones admeses i excloses. Termini de reclamació

S'ha publicat la Resolució de 4 d'abril de 2024, de la directora general de Personal Docent, per la qual es declara aprovada la llista provisional de persones admeses i excloses per a participar en el procediment selectiu d'accés al cos d'inspectors d'educació.

Més informació en l'apartat  "Persones admeses i excloses" del cos convocat: 2024 - Cos d'Inspectors d'Educació

 

Convocatòria d'adjudicació de llocs amb caràcter temporal de la Inspecció d'Educació.

Processos Telemàtics

Sol·licitud telemàtica de permisos i llicències del Personal Docent de la Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació