Història de la imprenta

Història de la imprenta

En esta sala s'inicia el recorregut sobre la història de la impremta i la connexió del seu desenrotllament amb la transmissió del vers a València, a través d'un documental que mostra des dels seus orígens oral (kharge i trobes) fins al llibre imprés. Especial menció mereix la primera obra literària editada a Espanya, titulada Les obres o trobes en lahors de la Verge Maria, impresa a València el 1474.

 

En el mateix espai, es desplega, en plafons, la història de la impremta a Espanya i la seua evolució tecnicomecànica, des de les Minerva tipogràfiques, Boston de tintatge de plat o cilíndric, passant per les planoclilíndriques, fins a les automàtiques, com la Heidelberg núm. 1763, una de les cent huitanta mil produïdes en el món.