Visualització de contingut web

Formació per a la docència en centres privats

El Reial Decret 860/2010, de 2 de juliol, regula les condicions de formació inicial que ha de complir el professorat dels centres privats per a exercir la docència en els ensenyaments d'educació secundària obligatòria o de batxillerat.

Aquest decret estableix que el professorat dels centres privats podrà impartir els ensenyaments d'educació secundària obligatòria o de batxillerat si reuneix els següents requisits de formació:

  • Tindre un títol de Llicenciat, Enginyer o Arquitecte, o un títol oficial d'Educació Superior de Graduat (Vegeu quadre explicatiu)
  • Acreditar una qualificació específica adequada per a impartir les matèries respectives (Vegeu quadre explicatiu)
  • Tindre la formació pedagògica i didàctica a què fa referència l'article 100.2 de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació (Vegeu quadre explicatiu)

En l'annex d'aquest reial decret vénen detallades les condicions per a impartir les matèries de l'educació secundària obligatòria (ESO) i batxillerat (BATX).