Organismes

Portals

Formació per a la docència en centres privats

Formació per a la docència en centres privats

Per a impartir docència de determinades matèries en Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat en un centre privat, el Reial decret 860/2010, de 2 de juliol, pel qual es regulen les condicions de formació inicial del professorat dels centres privats per a exercir la docència en els ensenyaments d'Educació Secundària Obligatòria o de Batxillerat i el Reial decret 187/2023, de 21 de març, pel qual es modifica el Reial decret 860/2010, de 2 de juliol, pel qual es regulen les condicions de formació inicial del professorat dels centres privats per a exercir la docència en els ensenyaments d'educació secundària obligatòria o de batxillerat, i s'estableix, a l'efecte de continuïtat de l'activitat docent en aquests centres, la correspondència entre determinades matèries, estableixen que el professorat dels centres privats podrà impartir els esmentats ensenyaments si reuneix els requisits de formació següents:

  1. Tindre un títol de Grau universitari o titulació equivalent.
  2. Acreditar una qualificació específica adequada per a impartir les matèries respectives.
  3. Tindre la formació pedagògica i didàctica a què fa referència l'article 100.2 de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació.

Respecte al requisit 1) de l’apartat anterior, cal consultar en el RUCT (Registre d’Universitats, Centres i Títols del Ministeri d’Educació i Formació Professional) a quina àrea o branca de coneixements pertany la titulació universitària. Les branques de coneixement són: Arts i Humanitats, Enginyeria i Arquitectura, Ciències, Ciències de la Salut i Ciències Socials i Jurídiques.

En l’enllaç següent pots consultar-ho.

Respecte al requisit 2) de l’apartat tercer, en l'article 3.1 del Reial decret 860/2010, s’estableixen els procediments per a acreditar la qualificació específica requerida per a impartir les matèries d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat. Així mateix, l’Annex I del Reial decret 187/2023 estableix les condicions per a impartir les matèries de l'Educació Secundària Obligatòria i del Batxillerat en centres privats.

Respecte al requisit 3) de l’apartat tercer, la formació pedagògica i didàctica s’acreditarà amb el títol oficial de Màster universitari que habilita per a l’exercici de les professions regulades de professor o professora d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, de Formació Professional i d’Escoles Oficials d’Idiomes. No obstant això, es podrà acreditar la formació pedagògica i didàctica si es compleix algun dels requisits arreplegats en la Resolució de 27 de novembre de 2018, de la Direcció General de Política Educativa, per la qual es concreta l’acreditació de la formació pedagògica i didàctica.