Visualització de contingut web

Acreditació de la formació pedagògica i didàctica

L'article 100.2 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, estableix que per a exercir la docència en els diversos ensenyaments regulats en aquesta llei serà necessari estar en possessió de les titulacions acadèmiques corresponents i tindre la formació pedagògica i didàctica que el Govern establisca per a cada ensenyament. 
     
Amb caràcter general, la formació pedagògica i didàctica es pot acreditar amb un títol oficial de màster universitari que habilita per a l'exercici de les professions regulades de professor o professora d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, de Formació Professional i d'Escoles Oficials d'Idiomes.
      
No obstant això, es podrà acreditar la formació pedagògica i didàctica si es compleix algun dels requisits següents: 
      
  • Estar en possessió d'un títol professional d'especialització didàctica, el certificat de qualificació pedagògica, el certificat d'aptitud pedagògica, obtingut abans de l'1 d'octubre de 2009.
  • Estar en possessió d'un títol universitari oficial, obtingut abans de l'1 d'octubre de 2009, de: 
          ◦ Diplomatura de Magisteri. 
          ◦ Llicenciatura en Pedagogia. 
          ◦ Llicenciatura en Psicopedagogia. 
          ◦ Títol Superior de Música de l'especialitat de Pedagogia del Llenguatge Musical i l'Educació Musical. 
          ◦ Títol Superior de Música de l'especialitat de Pedagogia de les diferents especialitats instrumentals. 
          ◦ Títol Superior de Dansa de l'especialitat de Pedagogia de la Dansa. 
 
  •  Acreditar la superació, abans de l'1 d'octubre del 2009, de 180 crèdits de pedagogia o psicopedagogia, en el cas de les persones llicenciades en pedagogia o psicopedagogia amb titulació amb data posterior a l'1 d'octubre del 2009. Aquesta acreditació haurà de ser expedida per la universitat corresponent.
  • Estar en possessió, des d'abans de l'1 d'octubre de 2009, d'una llicenciatura o una titulació equivalent que incloga formació pedagògica i didàctica, la qual s'acreditarà amb un certificat expedit per la universitat on haja obtingut el títol. En aquest certificat haurà de constar: 
          ◦ Que la data en la qual es va obtindre el títol és anterior a l'1 d'octubre de 2009. 
          ◦ Que l'interessat o la interessada ha superat un mínim de 60 crèdits relacionats amb la formació pedagògica i didàctica que li aporten les competències i els coneixements requerits per la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació.
 
  • Haver impartit docència, abans de l'acabament del curs 2008- 2009, durant un mínim de dos cursos acadèmics complets o, a falta d'això, 12 mesos en períodes continus o discontinus en centres públics o privats d'ensenyaments reglats degudament autoritzats, en els ensenyaments d'Educació Secundària Obligatòria, Batxillerat, Formació Professional o Escoles Oficials d'Idiomes. 

 

Tot açò, queda regulat per la següent normativa: