Organismes

Portals

Avaluació, promoció i titulació

Avaluació, promoció i titulació

L’avaluació del procés d’aprenentatge de l’alumnat d’educació secundària obligatòria ha de ser contínua, formativa i integradora, i ha de tindre en compte les adequacions i personalitzacions realitzades amb l’alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu i, en cas que en tinga, en el Pla d’actuació personalitzat.

En el procés d’avaluació contínua, quan el progrés d’un alumne o una alumna no siga l’adequat, s’han d’establir mesures de reforç educatiu i s’han d’adequar les condicions per a afavorir-ne el progrés. Aquestes mesures s’han d’adoptar en qualsevol moment del curs, tan prompte com es detecten les dificultats, amb seguiment especial de la situació de l’alumnat amb necessitats educatives especials, i han d’estar dirigides a garantir l’adquisició de les competències imprescindibles per a continuar el procés educatiu, amb els suports que cadascun necessite.

En l’avaluació del procés d’aprenentatge de l’alumnat han de considerar-se com a referents últims, des de totes i cadascuna de les matèries o àmbits, la consecució dels objectius establits per a l’etapa i el desenvolupament de les competències clau previstes en el perfil d’eixida. 

S’ha de garantir el dret de l’alumnat al fet que la seua dedicació, esforç i rendiment siguen valorats i reconeguts amb objectivitat, i per a això s’han d’establir els procediments oportuns que, en tot cas, han d’atendre les característiques de l’avaluació disposades en la legislació vigent en l’àmbit estatal i autonòmic i, en particular, al caràcter continu, formatiu i integrador de l’avaluació en esta etapa.

Més informació al web noucurriculum.es