Currículum

Currículum

El Govern estableix els ensenyaments mínims de l'ESO a fi de garantir una formació comuna a tot l'alumnat dins el sistema educatiu espanyol, així com la validesa dels títols corresponents per a facilitar la continuïtat, progressió i coherència de l'aprenentatge, en cas de mobilitat geogràfica de l'alumnat.

Els ensenyaments mínims requereixen a la Comunitat Valenciana el 55% dels horaris escolars.

Les Administracions educatives competents en cada Comunitat Autònoma estableixen el currículum (el conjunt d'objectius, competències bàsiques, mètodes pedagògics i criteris d'avaluació de cada ensenyament) de l'educació secundària obligatòria per al seu àmbit de gestió, del qual formen part els ensenyaments mínims.

 

 

Curs 2020/2021