Procediments

Procediments

Procediments Documentació
Convalidació de matèries per a música i dansa i exempció per a dansa
Convalidació de la matèria optativa i exempció per la pràctica esportiva
Repetició voluntària
(Renúncia a totes les matèries aprovades)
Canvi de modalitat en batxillerat (Procediment a tramitar per OVICE)
Canvi d'idioma Documents que cal adjuntar:
  • Sol·licita i exposa de mare/pare/tutor/a legal.
  • Certificació acadèmica de batxillerat expedit pel centre.
  • Certificat per part de la docente o el docent sobre la idoneïtat del canvi.
Cursar únicament determinades matèries per estudis simultanis de 5é o 6é d’Ensenyaments Professionals de música o dansa