Organismes

Portals

Procediments

Procediments


 

Per a sol·licitar qualsevol dels següents procediments, l'alumne o l'alumna, o el pare, la mare o la persona tutora legal, si és menor d'edat, ha de lliurar el document de sol·licitud en el centre educatiu on estiga matriculat o matriculada.
 
Aquesta sol·licitud es pot realitzar des de la segona setmana de setembre fins al 31 d'octubre del curs escolar per al qual se sol·licite.
 
Una vegada estudiada la sol·licitud, en cas que siga favorable, el centre gestionarà el procediment i realitzarà la matrícula corresponent a través de la plataforma informàtica habilitada per la conselleria competent en matèria d'educació (ITACA).

Documents de sol·licitud d'acord amb l'Ordre 19/2023, de 29 de juny, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es regulen els procediments derivats del Decret 107/2022, de 5 d'agost, del Consell, pel qual s'estableixen l'ordenació i el currículum d'Educació Secundària Obligatòria, i del Decret 108/2022, de 5 d'agost, del Consell, pel qual s'estableixen l'ordenació i el currículum de Batxillerat, així com l'organització i el funcionament del Batxillerat nocturn i a distància en la Comunitat Valenciana.
Annex VIII - Sol·licitud de canvi de modalitat o via
Annex IX - Sol·licitud de canvi de llengua estrangera II
Annex X - Sol·licitud per a cursar únicament matèries comunes
Annex XI - Sol·licitud de repetició voluntària de segon curs de batxillerat (amb renúncia a totes les matèries aprovades en 2n curs)
Annex XII - Sol·licitud de convalidació i exempció de matèries de batxillerat per a l’alumnat que compagina els estudis de batxillerat amb els ensenyaments professionals de dansa
Annex XIII - Sol·licitud de convalidació de matèries per a l’alumnat que compagina els estudis de batxillerat amb els ensenyaments professionals de música
Annex XIV - Sol·licitud de convalidació de la matèria optativa de batxillerat i exempció o adaptació curricular de la matèria educació física de primer de batxillerat per a l’alumnat que compagina els estudis de batxillerat amb la condició d’esportista d’alt nivell, d’alt rendiment o d’elit, o amb la condició de personal tècnic, entrenador, arbitral o jutge d’elit de la Comunitat Valenciana