Organismes

Portals

educació primària - preguntes freqüents

EL Projecte educatiu de centre (PEC) és el document que arreplega els valors, els objectius, explica la identitat del centre i les prioritats d'actuació. Serveix per a orientar l'activitat educativa del centre i ha de reflectir la col·laboració dels diferents membres de la comunitat educativa. El PEC s'elabora tenint en compte les característiques socials i culturals de l'entorn on està situat el centre i les necessitats educatives de l'alumnat. És aprovat pel consell escolar (BOE 04/05/2006)

El PEC ha de reflectir els criteris, les prioritats i els plantejaments educatius i metodològics. És a dir, què i de quina manera s'ensenya i també què i com avaluar. Ha d'incloure:

a) Valors, objectius, i prioritats d'actuació.
b) Concreció dels currículums.
c) Tractament transversal de l'educació en valors.
d) El pla de convivència. e) El pla d'acció tutorial.
f) El pla de normalització lingüística.
g) El pla per al foment de la lectura.
h) El pla de transició de l'educació primària a l'educació secundària obligatòria.
i) El reglament de règim interior del centre.
j) El disseny particular dels programes lingüístics que aplique el centre.
k) Les mesures d'atenció a la diversitat de l'alumnat.
l) Les mesures de millora adoptades com a conseqüència dels resultats de l'avaluació diagnòstica del curs 2011-2012.
m) Els criteris bàsics que han d'orientar:

 1. L'organització i funcionament del centre.
 2. La participació dels diversos estaments de la comunitat educativa.
 3. La coordinació amb els servicis del municipi així com la possible utilització de les instal·lacions del centre, per part d'altres entitats per a realitzar activitats educatives, culturals, esportives o altres de caràcter social.
 4. Les mesures de coordinació entre el Segon Cicle d'Educació Infantil i el Primer Cicle d'Educació Primària.
 5. Les mesures organitzatives d'atenció educativa per a aquells alumnes i alumnes que opten per no cursar ensenyances de Religió.
 6. Els mecanismes de cooperació entre les famílies o tutors legals i el propi centre per a millorar el rendiment acadèmic de l'alumnat.

(DOCV 17/08/2012)

En la Secretaria del centre, en el tauler d'anuncis del centre o en les associacions de pares i mares de l'alumnat. (DOCV 17/08/2012)

De conformitat amb el que disposa el Decret 33/2007 de 30 de març del Consell, pel qual es regula l'accés als centres docents públics i privats concertats que imparteixen ensenyaments de règim general, la matriculació de l'alumnat en un centre públic o privat concertat suposa respectar el Projecte educatiu de centre i el caràcter propi, sense perjudici dels drets reconeguts a l'alumnat i a les seues famílies. (DOCV 03/04/2007)

És la Programació General Anual que els centres educatius elaboren al principi de cada curs acadèmic. En ella s'arrepleguen tots els aspectes relatius a l'organització i funcionament del centre, inclosos els projectes, el currículum, les normes i els plans d'actuació acordats i aprovats. (DOCV 17/08/2012)

La PGA inclou:

a) Els criteris pedagògics per a l'elaboració de l'horari de l'alumnat.
b) El projecte educatiu i les seues modificacions.
c) Els mecanismes d'avaluació de les mesures de millora adoptades com a conseqüència dels resultats obtinguts en l'avaluació diagnòstica del curs anterior.
d) El programa anual d'activitats extraescolars i servicis complementaris.
e) La situació del procés d'aplicació del disseny particular dels programes lingüístics en el centre.
f) El calendari de reunions dels òrgans de govern del centre.
g) El calendari d'avaluació i entrega de la informació als pares, mares i tutors legals.
h) Els aspectes organitzatius del calendari de reunions i entrevistes amb els pares, mares i tutors legals.
i) Una memòria administrativa que inclourà el document d'organització del centre, l'estadística de principi de curs, i la situació d'instal·lacions i de l'equipament.
j) El programa de formació permanent del professorat. (DOCV 17/08/2012)

S'entén per currículum per al segon cicle de l'Educació Infantil els objectius, continguts, metodologia i criteris d'avaluació d'esta etapa educativa (DOCV 03/04/2008). De manera general, el currículum respon a les preguntes: què ensenyar, com ensenyar i quan ensenyar. També respon a què, com i quan avaluar.

Está regulat pel Decret 38/2008, de 28 de marc, del Consell, pel qual s'estableix el currículo del segon cicle de l'educació infantil a la Comunitat Valenciana (DOCV 03/04/2008)

Són aquelles competències que ha d'haver desenrotllat un jove o una jove al finalitzar l'ensenyança obligatòria per a poder aconseguir la seua realització personal, exercir la ciutadania activa, incorporar-se a la vida adulta de manera satisfactòria i ser capaç de desenrotllar un aprenentatge permanent al llarg de la vida (BOE 08/12/2006).

La Comissió Europea d'Educació ha establit unes competències clau o destreses bàsiques necessàries per a l'aprenentatge de les persones al llarg de la vida i ha animat als estats membres a dirigir les seues polítiques educatives en esta direcció. Es definix la competència clau o bàsica com la capacitat de respondre a demandes complexes i dur a terme tasques diverses de forma adequada. Suposa una combinació d'habilitats pràctiques, coneixements, motivacions, valors ètics, actituds, emocions i altres components socials que actuen conjuntament per a aconseguir una acció eficaç. Les competències clau són aquelles en què se sustenten la realització personal, la inclusió social, la ciutadania activa i l'ocupació.

Una competència bàsica és la capacitat que ha d'aconseguir l'alumne/a per a aplicar coneixements, habilitats i actituds apreses en diferents contextos, és a dir, en diferents situacions de la vida quotidiana. Les competències bàsiques es treballen i es desenrotllen des de cada una de les diferents àrees que s'estudien en l'educació obligatòria. De la mateixa manera, són avaluades des de cada una de les àrees. Es consideren bàsiques per a afavorir que els alumnes siguen autònoms a l'hora d'aprendre i tinguen un desenrotllament personal i social adequat.

La inclusió de les competències bàsiques en el currículum té diverses finalitats. En primer lloc, integrar els diferents aprenentatges, tant els formals, incorporats a les diferents àrees o matèries, com els informals i no formals. En segon lloc, permetre a tots els estudiants integrar els seus aprenentatges, posar-los en relació amb distints tipus de continguts i utilitzar-los de manera efectiva quan els resulten necessaris en diferents situacions i contextos (BOE 08/12/2006)

En el marc de la proposta realitzada per la Unió Europea, s'han identificat huit competències bàsiques:

 1. Competència en comunicació lingüística
 2. Competència matemàtica
 3. Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic
 4. Tractament de la informació i competència digital
 5. Competència social i ciutadana
 6. Competència cultural i artística
 7. Competència per a aprendre a aprendre
 8. Autonomia i iniciativa personal

(BOE 08.12.2006)

La tutoria i l'orientació de l'alumnat formen part de la funció docent. Cada grup d'alumnes disposa d'un tutor o tutora. Entre les principals funcions o tasques que exercix es troben les següents: participar en el desenrotllament i dur a terme el pla d'acció tutorial del nivell corresponent; coordinar el procés d'avaluació de l'alumnat del seu grup; facilitar la integració dels alumnes i alumnes en el grup; orientar i assessorar l'alumnat en el seu procés d'aprenentatge; informar els pares, mares o tutors legals, professorat i alumnat del grup de tot allò que els concernisca en relació amb les activitats docents i amb el procés d'ensenyança aprenentatge dels seus alumnes; fomentar la cooperació entre el professorat i les famílies; arreplegar les aspiracions, necessitats i consultes de l'alumnat, etcètera. (DOGV 08/09/1997)

L'acció tutorial garantix la coordinació de tots els mestres i mestres que intervenen en el procés educatiu del seu fill o filla i ha d'afavorir la comunicació de tots ells amb els pares. L'acció tutorial té com a finalitat contribuir, amb la col·laboració de les famílies, al desenrotllament personal i social dels alumnes i alumnes.

El tutor o tutora informarà per escrit, després de cada sessió d'avaluació, als representants legals de l'alumnat sobre el procés educatiu dels seus fills i filles. Així mateix, cada tutor o tutora, es reunirà amb els representants legals de l'alumnat del seu grup, almenys, una vegada al trimestre per a tractar assumptes d'interés general; s'entrevistarà particularment amb ells per invitació pròpia o quan així li ho sol·liciten per a tractar assumptes que afecten els seus fills i filles. (DOCV 17/08/2012)

L'Orde 32/2011 regula el dret de l'alumnat de la Comunitat Valenciana a ser avaluat d'acord amb criteris objectius, establir les condicions que garantixen la dita objectivitat i el procediment per mitjà del qual l'alumnat, o bé els seus representants legals si l'alumnat és menor d'edat, poden sol·licitar aclariment del professorat sobre els processos d'aprenentatge, o si és el cas, presentar reclamació en relació amb les decisions que s'adopten com resultat de l'avaluació. (DOCV 28/12/2011)

L'alumnat, o els seus representants legals si és menor d'edat, podran, en primer lloc, sol·licitar al professorat els aclariments i les revisions pertinents. En cas de disconformitat davant de les mateixes, podran presentar una reclamació que s'haurà de realitzar per escrit i dirigida a la direcció del centre. La presentació de la reclamació es realitzarà en la forma i en el termini que s'indica en l'article 5 de l'orde 32/2011. (DOCV 28/12/2011)

Estan regulats en el Decret 39/2008, de 4 d'abril, del Consell, sobre la convivència en els centres docents no universitaris sostinguts amb fons públics i sobre els drets i deures de l'alumnat, professorat, pares, mares, tutors o tutores i personal d'administració i servicis (DOCV 09/04/2008). També es poden consultar en el Reglament de Règim Interior del centre.

La relació dels llibres de text i la resta de materials curriculars, s'ha d'exposar en el tauler d'anuncis abans del 30 de juny del curs anterior. Es deu, així mateix, informar les associacions de pares i mares sobre els llibres de text i els materials didàctics adoptats pel centre. (DOCV 17/08/2012)

Amb caràcter general, els llibres de text i la resta de materials curriculars adoptats no podran ser substituïts per altres durant un període mínim de quatre anys, des de la data de la seua adopció. Excepcionalment, quan la programació docent ho requerisca, la substitució abans del termini mencionat haurà de ser autoritzada per la Direcció Territorial corresponent, amb un informe previ de la Inspecció Educativa. (DOCV 17/08/2012)

En l'última sessió d'avaluació de cada cicle, el professorat del grup adopta la decisió corresponent a la promoció de l'alumnat o la seua permanència en el mateix cicle, considerant-se especialment la informació i l'opinió de la mestra o mestre tutor, amb l'assessorament, si és el cas, del corresponent servici psicopedagògic escolar o gabinet psicopedagògic autoritzat.

L'alumnat accedix al cicle següent sempre que es considere, d'acord amb els criteris d'avaluació de les diferents àrees, que ha aconseguit el desenrotllament corresponent de les competències bàsiques i l'adequat grau de maduresa; així mateix, accedix al cicle següent l'alumnat amb avaluació negativa en alguna de les àrees, sempre que els aprenentatges no aconseguits no li impedisquen seguir amb aprofitament el nou cicle. (DOCV 19/12/2007)

En l'última sessió d'avaluació del tercer cicle, en el context del procés d'avaluació contínua, el professorat del grup promocionarà a l'educació secundària obligatòria a l'alumnat que haja aconseguit el desenrotllament corresponent de les competències bàsiques i l'adequat grau de maduresa, per haver superat totes les àrees. Així mateix, promocionarà a l'educació secundària obligatòria l'alumnat amb avaluació negativa en alguna de les àrees, sempre que els aprenentatges no aconseguits no li impedisquen seguir amb aprofitament la nova etapa.

La decisió que una alumna o alumne romanga un any més en el mateix cicle podrà adoptar-se una sola vegada al llarg de l'educació primària i excepcionalment, si presenta necessitats educatives especials, el centre podrà sol·licitar una pròrroga de permanència extraordinària, a més de l'establida com a norma general. (DOCV 19/12/2007) (DOGV 17/09/2001)

Els alumnes i alumnes amb necessitats educatives especials, temporals o permanents, derivades de la seua història personal i escolar o de discapacitat psíquica, motora o sensorial, i plurideficients, que cursen Educació Primària en centres de la Comunitat Valenciana autoritzats per a impartir la dita etapa podran sol·licitar, sempre que no s'altere el seu procés de socialització, una pròrroga extraordinària de permanència en qualsevol cicle de l'etapa, independentment de la permanència durant un any més en l'etapa, establida amb caràcter general. (DOGV 17/09/2001)

El procediment de sol·licitud de pròrroga de permanència extraordinària en l'etapa és el següent: El director o directora del centre, informats els pares o tutors legals, iniciarà el procés a través d'un escrit motivat dirigit a la Direcció Territorial d'Educació, Formació i Treball corresponent. La sol·licitud anirà acompanyada d'un informe psicopedagògic de l'alumne o alumna elaborat pel Servici Psicopedagògic Escolar o Gabinet Psicopedagògic Escolar autoritzat. Al mencionat informe se li podran adjuntar tots els documents se que consideren oportuns en relació al cas, ja siguen de caràcter professional o institucional (informes mèdics, informes socials, certificat de minusvalidesa,...) (DOGV 17/09/2001)

Són uns premis que atorga cada any la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació per a reconéixer públicament l'esforç i el mèrit de l'alumnat que s'haja distingit en els seus estudis al finalitzar l'etapa d'Educació Primària. (DOCV 11/06/2010)

Podrà optar als premis extraordinaris d'Educació Primària al rendiment acadèmic l'alumnat que reunisca les condicions següents:

a) Haver cursat i superat durant el curs acadèmic el tercer cicle d'Educació Primària en centres tant públics com privats de la Comunitat Valenciana.
b) Haver obtingut en el tercer cicle de l'etapa en totes les àrees una mitjana igual o superior a 9,25 punts.
c) Haver sigut proposat per la direcció del centre, escoltat l'equip docent del tercer cicle d'educació primària, com a candidat o candidata a l'obtenció de Premi Extraordinari d'Educació Primària.

Cada centre docent podrà proposar un màxim de tres candidats per a l'obtenció del Premi Extraordinari d'Educació Primària. El termini perquè els centres docents remeten les sol·licituds finalitza el 31 de juliol.

L'alumnat que resulte premiat en l'etapa d'Educació Primària rebrà un diploma a l'excel·lència en el rendiment acadèmic expedit per la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació i que serà entregat en un acte acadèmic organitzat a este efecte.

L'obtenció del Premi Extraordinari d'Educació Primària per part d'un alumne o alumna es consignarà en l'informe d'aprenentatge i en l'expedient acadèmic d'este per mitjà d'una diligència específica. (DOCV 11/06/2010)

Es publiquen en DOCV, en el mes de novembre del curs següent. (DOCV 11/06/2010)

És una distinció que poden atorgar els centres docents a l'alumnat d'Educació Primària que, partint d'una situació social o personal desfavorable, haja realitzat un esforç que meresca ser reconegut per la comunitat educativa com a conseqüència dels bons resultats obtinguts en relació amb les seues pròpies circumstàncies. (DOCV 11/06/2010)

Els centres docents podran atorgar la menció honorífica a l'alumnat que haja superat el tercer cicle de l'etapa i l'esforç del qual meresca ser reconegut donades les seues característiques personals o socials, així com els resultats obtinguts per l'alumne o alumna. Els centres docents podran concedir fins a un màxim de cinc mencions honorífiques en cada curs acadèmic.

En la sessió d'avaluació final, l'equip docent del tercer cicle realitzarà la proposta d'alumnat candidat a l'obtenció de la menció honorífica, si estima que hi ha alumnes o alumnes mereixedors de la dita menció. La direcció del centre, informat el consell sscolar, determinarà els alumnes i alumnes als que se'ls concedix la dita menció.

L'obtenció de la menció honorífica per part d'un alumne o alumna s'haurà de fer constar en el seu expedient acadèmic i en l'historial acadèmic. (DOCV 11/06/2010)

En la secretaria del centre o en l'associació de mares i pares de l'alumnat. (DOCV 17/08/2012)

El procediment ha de ser iniciat, en primer lloc, pel consell escolar del centre una vegada aprovada la proposta de jornada per un mínim de 2/3 dels membres del consell escolar amb dret a vot convocat a l’efecte. En el cas dels centres privats sostinguts amb fons públics, serà el titular del centre qui inicie el procediment esmentat.

Tal com es recull a l’Ordre 9/22, per a l’alumnat de les aules de 2-3 anys ubicades en centres d’Educació Infantil i Primària, a l’hora d’establir els temps escolars, cal partir de les característiques de l’etapa de desenvolupament de l’alumnat i de les necessitats fisiològiques de l’infant. Per a l’estructuració del temps dedicat a les propostes educatives i el temps de descans, s’ha de prioritzar el benefici i el benestar de les xiquetes i els xiquets, s’han d’afavorir les entrades flexibles i una distribució temporal per a l’alimentació coherent amb l’edat i les necessitats del grup.

En els centres educatius públics, a la finalització del menjador, el centre educatiu ha de romandre a la disposició de l’associació de famílies de l’alumnat del centre educatiu i/o de l’ajuntament per a realitzar les activitats extraescolars.
En el cas dels centres de jornada lectiva realitzada íntegrament en període de matí, han de ser d’oferta obligada per al centre i voluntàries per a les famílies.

L’atenció en horari no lectiu ha d’estar garantida a través de l’actuació cooperativa i coordinada del claustre de professorat, de l’ajuntament del municipi, de l’AFA/AMPA (o APA), i d’altres organitzacions que participen en les activitats extraescolars.

Sí, els centres poden oferir activitats gratuïtes o de pagament no lucratives, que tindran un cost econòmic de com a màxim 25 euros mensuals, aquestes activitats han de comptar amb l’aprovació del Consell Escolar del centre.

Per a garantir la inclusió de tot l’alumnat i que cap alumne o alumna quede exclòs per motius econòmics de les activitats extraescolars desenvolupades durant la jornada escolar, fora de l’horari lectiu, l’alumnat que siga beneficiari o amb caràcter assistencial de les ajudes de menjador escolar en els centres públics educatius que regula l’Ordre 9/2022, de 25 de febrer i la norma que regule aquestes ajudes, podrà realitzar fins a un màxim de dues activitats de les oferides pel centre que tinguen cost econòmic, de manera totalment gratuïta.

Sí, seguint el mateix procediment que recull l’Ordre 9/22, i a través del qual es va modificar la jornada general o partida.

En el cas que la consulta a les famílies siga desfavorable, podrà iniciar-se de nou el procediment establit en aquesta ordre amb una nova proposta del consell escolar o de la titularitat del centre en el cas dels centres privats sostinguts amb fons públics, que podrà efectuar-se transcorreguts tres cursos a partir del següent en què es va realitzar la consulta.