Organismes

Portals

Educació infantil

Educació infantil

L'educació infantil constitueix una etapa educativa amb identitat pròpia que atén xiquets i xiquetes des del naixement fins als sis anys d'edat. És una etapa que té caràcter voluntari i la seua finalitat és la de contribuir al desenvolupament físic, afectiu, social i intel·lectual dels xiquets i xiquetes.

Aquesta etapa contribueix a desenvolupar en els xiquets i  les xiquetes les capacitats que els permeten:

 • Conéixer el seu propi cos i el dels altres, les seues possibilitats d'acció i aprendre a respectar les diferències.
 • Observar i explorar el seu entorn familiar, natural i social.
 • Assolir progressivament autonomia en les seues activitats habituals.

FAQ - Preguntes freqüents

EL Projecte educatiu de centre (PEC) és el document que arreplega els valors, els objectius, explica la identitat del centre i les prioritats d'actuació. Serveix per a orientar l'activitat educativa del centre i ha de reflectir la col·laboració dels diferents membres de la comunitat educativa. El PEC s'elabora tenint en compte les característiques socials i culturals de l'entorn on està situat el centre i les necessitats educatives de l'alumnat. És aprovat pel consell escolar (BOE 04/05/2006)

El PEC ha de reflectir els criteris, les prioritats i els plantejaments educatius i metodològics. És a dir, què i de quina manera s'ensenya i també què i com avaluar. Ha d'incloure:

a) Valors, objectius, i prioritats d'actuació.
b) Concreció dels currículums.
c) Tractament transversal de l'educació en valors.
d) El pla de convivència. e) El pla d'acció tutorial.
f) El pla de normalització lingüística.
g) El pla per al foment de la lectura.
h) El pla de transició de l'educació primària a l'educació secundària obligatòria.
i) El reglament de règim interior del centre.
j) El disseny particular dels programes lingüístics que aplique el centre.
k) Les mesures d'atenció a la diversitat de l'alumnat.
l) Les mesures de millora adoptades com a conseqüència dels resultats de l'avaluació diagnòstica del curs 2011-2012.
m) Els criteris bàsics que han d'orientar:

 1. L'organització i funcionament del centre.
 2. La participació dels diversos estaments de la comunitat educativa.
 3. La coordinació amb els servicis del municipi així com la possible utilització de les instal·lacions del centre, per part d'altres entitats per a realitzar activitats educatives, culturals, esportives o altres de caràcter social.
 4. Les mesures de coordinació entre el Segon Cicle d'Educació Infantil i el Primer Cicle d'Educació Primària.
 5. Les mesures organitzatives d'atenció educativa per a aquells alumnes i alumnes que opten per no cursar ensenyances de Religió.
 6. Els mecanismes de cooperació entre les famílies o tutors legals i el propi centre per a millorar el rendiment acadèmic de l'alumnat.

(DOCV 17/08/2012)

En la Secretaria del centre, en el tauler d'anuncis del centre o en les associacions de pares i mares de l'alumnat. (DOCV 17/08/2012)

De conformitat amb el que disposa el Decret 33/2007 de 30 de març del Consell, pel qual es regula l'accés als centres docents públics i privats concertats que imparteixen ensenyaments de règim general, la matriculació de l'alumnat en un centre públic o privat concertat suposa respectar el Projecte educatiu de centre i el caràcter propi, sense perjudici dels drets reconeguts a l'alumnat i a les seues famílies. (DOCV 03/04/2007)

És la Programació General Anual que els centres educatius elaboren al principi de cada curs acadèmic. En ella s'arrepleguen tots els aspectes relatius a l'organització i funcionament del centre, inclosos els projectes, el currículum, les normes i els plans d'actuació acordats i aprovats. (DOCV 17/08/2012)

La PGA inclou:

a) Els criteris pedagògics per a l'elaboració de l'horari de l'alumnat.
b) El projecte educatiu i les seues modificacions.
c) Els mecanismes d'avaluació de les mesures de millora adoptades com a conseqüència dels resultats obtinguts en l'avaluació diagnòstica del curs anterior.
d) El programa anual d'activitats extraescolars i servicis complementaris.
e) La situació del procés d'aplicació del disseny particular dels programes lingüístics en el centre.
f) El calendari de reunions dels òrgans de govern del centre.
g) El calendari d'avaluació i entrega de la informació als pares, mares i tutors legals.
h) Els aspectes organitzatius del calendari de reunions i entrevistes amb els pares, mares i tutors legals.
i) Una memòria administrativa que inclourà el document d'organització del centre, l'estadística de principi de curs, i la situació d'instal·lacions i de l'equipament.
j) El programa de formació permanent del professorat. (DOCV 17/08/2012)

En la secretaria del centre o en l'associació de mares i pares de l'alumnat. (DOCV 17/08/2012)

S'entén per currículum per al segon cicle de l'Educació Infantil els objectius, continguts, metodologia i criteris d'avaluació d'esta etapa educativa (DOCV 03/04/2008). De manera general, el currículum respon a les preguntes: què ensenyar, com ensenyar i quan ensenyar. També respon a què, com i quan avaluar.

Está regulat pel Decret 38/2008, de 28 de marc, del Consell, pel qual s'estableix el currículo del segon cicle de l'educació infantil a la Comunitat Valenciana (DOCV 03/04/2008)

Estan arreplegats en el Decret 37/2008, de 28 de març, del Consell, pel que s'establixen els continguts educatius del primer cicle de l'Educació Infantil en la Comunitat Valenciana (DOCV 03/04/2008)

Són aquelles competències que ha d'haver desenrotllat un jove o una jove al finalitzar l'ensenyança obligatòria per a poder aconseguir la seua realització personal, exercir la ciutadania activa, incorporar-se a la vida adulta de manera satisfactòria i ser capaç de desenrotllar un aprenentatge permanent al llarg de la vida (BOE 08/12/2006).

La Comissió Europea d'Educació ha establit unes competències clau o destreses bàsiques necessàries per a l'aprenentatge de les persones al llarg de la vida i ha animat als estats membres a dirigir les seues polítiques educatives en esta direcció. Es definix la competència clau o bàsica com la capacitat de respondre a demandes complexes i dur a terme tasques diverses de forma adequada. Suposa una combinació d'habilitats pràctiques, coneixements, motivacions, valors ètics, actituds, emocions i altres components socials que actuen conjuntament per a aconseguir una acció eficaç. Les competències clau són aquelles en què se sustenten la realització personal, la inclusió social, la ciutadania activa i l'ocupació.

Una competència bàsica és la capacitat que ha d'aconseguir l'alumne/a per a aplicar coneixements, habilitats i actituds apreses en diferents contextos, és a dir, en diferents situacions de la vida quotidiana. Les competències bàsiques es treballen i es desenrotllen des de cada una de les diferents àrees que s'estudien en l'educació obligatòria. De la mateixa manera, són avaluades des de cada una de les àrees. Es consideren bàsiques per a afavorir que els alumnes siguen autònoms a l'hora d'aprendre i tinguen un desenrotllament personal i social adequat.

La inclusió de les competències bàsiques en el currículum té diverses finalitats. En primer lloc, integrar els diferents aprenentatges, tant els formals, incorporats a les diferents àrees o matèries, com els informals i no formals. En segon lloc, permetre a tots els estudiants integrar els seus aprenentatges, posar-los en relació amb distints tipus de continguts i utilitzar-los de manera efectiva quan els resulten necessaris en diferents situacions i contextos (BOE 08/12/2006)

En el marc de la proposta realitzada per la Unió Europea, s'han identificat huit competències bàsiques:

 1. Competència en comunicació lingüística
 2. Competència matemàtica
 3. Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic
 4. Tractament de la informació i competència digital
 5. Competència social i ciutadana
 6. Competència cultural i artística
 7. Competència per a aprendre a aprendre
 8. Autonomia i iniciativa personal

(BOE 08.12.2006)

Previ a l'inici del curs acadèmic i, per a facilitar una adequada incorporació a l'etapa Educació Infantil, l'equip docent i la direcció del centre convocarà les persones que ostenten la pàtria potestat o tutela dels xiquets i xiquetes a una reunió en què figuraran com a punts de l'orde del dia el funcionament del centre i els aspectes que es consideren necessaris sobre la col·laboració i participació de les famílies. (DOCV 03.04.2008) (DOCV 17/08/2012)

Durant el mes de setembre es realitzarà, exclusivament per les tutores o tutors de les xiquetes i dels xiquets que inicien l'escolaritat en el Primer i en el Segon Cicle, l'entrevista inicial amb els pares i mares. Una vegada omplit el model d'entrevista, formarà part de l'historial educatiu de l'alumnat. El calendari d'avaluació i d'entrega d'informació als pares, mares i tutors legals es realitzarà en la dita entrevista inicial. (DOCV 25.07.2008) (DOCV 17/08/2012)

La incorporació de l'alumnat del primer curs del Segon Cicle de l'Educació Infantil es realitzarà en grups de cinc alumnes o alumnes per dia, (primer dia 5 alumnes o alumnes, segon dia se li sumen 5 als del dia anterior, per la qual cosa el grup és de 10 alumnes, tercer dia s'incorporaran cinc més als 10 anteriors, així successivament fins a completar el grup-classe). La prioritat en l'entrada dels alumnes i alumnes en els primers dies d'activitat escolar, es farà tenint en compte els criteris següents:

a) Existència de germans o germanes matriculats en el centre.
b) Necessitats familiars: horari de treball del pare i de la mare.
c) Qualsevol altra circumstància que obligue a valorar la prioritat de l'entrada del xiquet o xiqueta a l'escola. (DOCV 17/08/2012)

La tutoria i l'orientació de l'alumnat formen part de la funció docent. Cada grup d'alumnes disposa d'un tutor o tutora. Entre les principals funcions o tasques que exercix es troben les següents: participar en el desenrotllament i dur a terme el pla d'acció tutorial del nivell corresponent; coordinar el procés d'avaluació de l'alumnat del seu grup; facilitar la integració dels alumnes i alumnes en el grup; orientar i assessorar l'alumnat en el seu procés d'aprenentatge; informar els pares, mares o tutors legals, professorat i alumnat del grup de tot allò que els concernisca en relació amb les activitats docents i amb el procés d'ensenyança aprenentatge dels seus alumnes; fomentar la cooperació entre el professorat i les famílies; arreplegar les aspiracions, necessitats i consultes de l'alumnat, etcètera. (DOGV 08/09/1997)

L'acció tutorial garantix la coordinació de tots els mestres i mestres que intervenen en el procés educatiu del seu fill o filla i ha d'afavorir la comunicació de tots ells amb els pares. L'acció tutorial té com a finalitat contribuir, amb la col·laboració de les famílies, al desenrotllament personal i social dels alumnes i alumnes.

El tutor o tutora informarà per escrit, després de cada sessió d'avaluació, als representants legals de l'alumnat sobre el procés educatiu dels seus fills i filles. Així mateix, cada tutor o tutora, es reunirà amb els representants legals de l'alumnat del seu grup, almenys, una vegada al trimestre per a tractar assumptes d'interés general; s'entrevistarà particularment amb ells per invitació pròpia o quan així li ho sol·liciten per a tractar assumptes que afecten els seus fills i filles. (DOCV 17/08/2012)

Els continguts educatius de l'Educació Infantil s'organitzen en àrees corresponents a àmbits propis de l'experiència i del desenrotllament infantil i s'apliquen per mitjà d'unitats globalitzades que tinguen interés i significat per als xiquets i xiquetes. Són les següents:

a) El coneixement de si mateix i autonomia personal.
b) El medi físic, natural, social i cultural.
c) Els llenguatges: comunicació i representació. (DOCV 03.04.2008)

La distribució de temps i ritmes d'activitat escolar s'establirà de forma flexible i inclourà activitats que permeten respectar els ritmes d'aprenentatge, joc i descans de les xiquetes i xiquets. (DOCV 17.08.2012)

La evaluación en la etapa de Educación Infantil debe ser global, continua y formativa. Dadas las características de esta etapa educativa, y, al no tener carácter ni de promoción ni de calificación para el alumnado, dicha evaluación será eminentemente formativa. La evaluación del proceso de aprendizaje de las niñas y de los niños se realizará en términos cualitativos, expresando puntualmente los progresos efectuados y, en su caso, las medidas complementarias adoptadas para el alumnado que lo requiera.

La evaluación será global por su carácter multidimensional al integrar, todos los aspectos implícitos en los objetivos generales de la etapa.

La evaluación tendrá carácter continuo: se recabará información sobre lo que cada niña y cada niño van consiguiendo, de acuerdo con sus posibilidades, en el proceso de sus aprendizajes.

La evaluación también será formativa: se procurará conocer con objetividad el proceso de aprendizaje de las niñas y de los niños para poder adecuar la enseñanza a su realidad concreta, detectando las dificultades que tienen, averiguando las causas, reorientando la intervención educativa acomodándola a la diversidad de capacidades, ritmos de aprendizaje, intereses, y motivaciones del mismo.

Con una periodicidad al menos trimestral y, con un lenguaje sencillo y fácil de interpretar, se elaborará un informe para las familias que se ajustará a los contenidos desarrollados a lo largo del trimestre; dicho informe reflejará el progreso logrado por la niña o niño, y, si procede, las medidas educativas complementarias que se hayan adoptado. El modelo de informe figurará en el Proyecto educativo. (DOCV 25/07/2008) (DOCV 17.08.2012)

L'Orde 32/2011 regula el dret de l'alumnat de la Comunitat Valenciana a ser avaluat d'acord amb criteris objectius, establir les condicions que garantixen la dita objectivitat i el procediment per mitjà del qual l'alumnat, o bé els seus representants legals si l'alumnat és menor d'edat, poden sol·licitar aclariment del professorat sobre els processos d'aprenentatge, o si és el cas, presentar reclamació en relació amb les decisions que s'adopten com resultat de l'avaluació. (DOCV 28/12/2011)

L'alumnat, o els seus representants legals si és menor d'edat, podran, en primer lloc, sol·licitar al professorat els aclariments i les revisions pertinents. En cas de disconformitat davant de les mateixes, podran presentar una reclamació que s'haurà de realitzar per escrit i dirigida a la direcció del centre. La presentació de la reclamació es realitzarà en la forma i en el termini que s'indica en l'article 5 de l'orde 32/2011. (DOCV 28/12/2011)

Estan regulats en el Decret 39/2008, de 4 d'abril, del Consell, sobre la convivència en els centres docents no universitaris sostinguts amb fons públics i sobre els drets i deures de l'alumnat, professorat, pares, mares, tutors o tutores i personal d'administració i servicis (DOCV 09/04/2008). També es poden consultar en el Reglament de Règim Interior del centre.

La relació dels llibres de text i la resta de materials curriculars, s'ha d'exposar en el tauler d'anuncis abans del 30 de juny del curs anterior. Es deu, així mateix, informar les associacions de pares i mares sobre els llibres de text i els materials didàctics adoptats pel centre. (DOCV 17/08/2012)

Amb caràcter general, els llibres de text i la resta de materials curriculars adoptats no podran ser substituïts per altres durant un període mínim de quatre anys, des de la data de la seua adopció. Excepcionalment, quan la programació docent ho requerisca, la substitució abans del termini mencionat haurà de ser autoritzada per la Direcció Territorial corresponent, amb un informe previ de la Inspecció Educativa. (DOCV 17/08/2012)