Organismes

Portals

Equivalències

Equivalències

Les persones interessades a sol·licitar l'equivalència de les titulacions obtingudes, o dels estudis o de les proves d'accés superats amb els títols d'Educació Secundària Obligatòria o de Batxiller, d'acord amb la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació, modificada per la Llei orgànica 3/2020, de 29 de desembre, d'Educació:
 
Han de procedir segons el que determinen les indicacions següents (és convenient que aquestes sol·licituds s'acompanyen de fotocòpia del document d'identificació personal): 
 
  1. Model oficial d'instància general de sol·licitud d'equivalència, en què apareguen explícits l'exposició que en motiva la petició, l'equivalència que s'hi demana i els documents acreditatius adjunts pels quals se sol·licita l'equivalència, d'acord amb aquestes indicacions:
 
  • Titulació: equivalència amb el títol de Graduat en Educació Secundària o amb el títol de Batxiller.
  • Tipologia: equivalència a tots els efectes o als efectes d'accés a ocupacions públiques i privades.

 

  1. La documentació acreditativa a adjuntar en cada cas pot ser una d'aquestes:
  • Fotocòpia compulsada de la titulació aportada en cada cas a la sol·licitud d'equivalència.
  • Fotocòpia compulsada del certificat de pagament de taxes per a l'expedició dels títols de nivell superior al títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria, acompanyada del certificat de notes corresponent
  • Fotocòpia compulsada del certificat d'escolaritat o, en cas de no estar en possessió de l'original, el certificat d'escolaritat substitutori, que la persona interessada ha de sol·licitar prèviament a la Direcció Territorial d'Educació corresponent.
  • Fotocòpia compulsada del llibre d'escolaritat o de l'expedient acadèmic de la persona interessada, signada i segellada per la secretaria del centre.
  • Altres documents, com ara certificats de notes de proves d'accés, certificats de crèdits universitaris superats, etc, que estiguen establits en la normativa reguladora tal com s'indica al quadre d'equivalències.

 

  1. Presentació de la sol·licitud d'equivalència, d'acord amb el model d'instància general, en el Registre de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport o en el Registre de les direccions territorials d'Educació, o per qualsevol dels altres mitjans previstos per la normativa vigent de procediment administratiu.

 

Podrà obtindre més informació a l'apartat de Preguntes freqüents.