Organismes

Portals

Ves enrere Zona V10 - El Racó d'Ademús i la Serrania

Zona V10 - El Racó d'Ademús i la Serrania

 • CPFPA Jaime I
 • Telèfon: 978787000
 • 46019155@edu.gva.es
 • Descripció:

  Aquest centre ha de convocar la primera reunió del Consell Comarcal abans de finalitzar el mes de juny de 2023.

 • Ubicació:
  • Carrer SOLANO, 1
  • 46140 - Ademús Valencia Espanya

Establir l’estructura i el funcionament per a la coordinació orgànica i socioeducativa de les zones territorials d’actuació dels centres públics d’FPA.

PRESIDENCIA
 • Articular la información relativa al conjunto de acciones educativas y culturales y de recursos.

 • Coordinar las líneas generales del PACT.

 • Favorecer la participación de los centros adscritos a su zona territorial mediante la previsión de un calendario anual de un mínimo de dos reuniones.

 • Dinamizar todo tipo de iniciativas, proyectos y actividades acordadas por el Consejo comarcal.

 • Recopilar y transmitir la información entre la Administración, los centros adscritos y las diferentes asociaciones e instituciones sociales, educativas y laborales.

VICEPRESIDENCIA
 • Colaborar con la presidencia en el desarrollo de sus funciones.

 • Sustituir la presidencia en caso de ausencia, enfermedad o vacante.

SECRETARÍA
 • Convocar las diferentes reuniones anuales

 • Certificar la asistencia del profesorado a las reuniones de coordinación.

 • Confeccionar y archivar la documentación de gestión administrativa.

 • Elaborar y remitir la documentación a la secretaría del Consejo territorial: actas de reunión (anexo III) y la memoria final (anexo IV)

 

CONSELL TERRITORIAL

DEFINICIÓ Òrgan que es constitueix anualment i s'encarrega d’assessorar i coordinar els Consells comarcals, així com fomentar el treball col·laboratiu entre les diferents zones d’actuació.
COMPOSICIÓ El Consell territorial està format per:
 • PRESIDÈNCIA: director/a general en matèria d’ordenació acadèmica d’FPA o persona en qui es delegue.
 • SECRETARIA: una persona funcionària de la Generalitat adscrita a un lloc de treball en la direcció general competent en matèria d’ordenació acadèmica d’FPA.
 • Directors/es territorials en matèria d’educació o persona en qui es delegue.
 • Direccions dels centres coordinadors de cada Consell comarcal.
FUNCIONS Acompanyar, assessorar i coordinar els PACT engegats cada anys a les diferents zones territorials d’actuació i estimular-ne la implantació, la intercomunicació i el treball col·laboratiu entre aquestes zones i alhora entre les tres demarcacions territorials.
CALENDARI DE REUNIONS

Abans d'acabar el mes d'octubre

 • Constitució anual (Annex V)

Primera quinzena del mes de juliol

 • Avaluar els PACT desenvolupats durant el curs.
 • Establir les línies generals per al curs acadèmic següent.

Final de curs

 • La secretaria administrativa elabora la memòria final (Annex VI).

 

CALENDARI DE REUNIONS

Abans d'acabar octubre Reunió del CONSELL COMARCAL (Annex III):
 • Constitució cada dos anys
 • Disseny de l’oferta formativa anual d’àmbit comarcal
 • Elaboració del PACT
 • Establir calendari anual de reunions (2 mín)

Reunió del CONSELL TERRITORIAL:

 • Constitució (Annex V).
Durant el mes de maig Reunió del CONSELL COMARCAL:
 • Tria del centre coordinadors
 • Propostes les línies directrius del PACT del curs següent
 • Memòria final (annex IV) i traslladar-la al Consell territorial
Primera quinzena de juliol Reunió del CONSELL TERRITORIAL:
 • Avaluació dels PACT.
 • Establiment de les línies directrius generals per al curs següent.
 • Memòria final (annex VI).

 

A fi de garantir la posada en marxa de tot el que preveu la resolució per al curs 2023-2024, cal tindre en compte el que s’indica a continuació:

 • Abans d’acabar el mes de juny de 2023 : reunió dels Consells comarcals per triar els centres coordinadors i constituir-se formalment. Aquesta primera reunió ha de ser convocada per les persones que ostenten la direcció dels centres que apareguen en primer lloc en cadascuna de les zones territorials, d’acord amb l’ordre establit en l’Ordre 2/2019, de 2 de juliol.
 • Durant la primera quinzena del mes de julio l de 2023 : reunió del Consell territorial per tal de constituir-se i establir les línies directrius generals dels PACT que s’elaboraran per part de les comarcals en el mes d’octubre de 2023.

Són espais organitzatius on convergeixen els centres públics valencians d’FPA, fonamentalment per raó de la seua proximitat i pel fet de compartir contextos i necessitats formatives semblants.

La delimitació de les zones territorials d’actuació amb indicació de les àrees d’influència respectives dels centres valencians públics d’FPA és la que figura en l’annex I de la correcció d’errades de 7 d’octubre de 2019 de l’Ordre 2/2019, de 2 de juliol, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es creen les zones territorials d'actuació dels centres públics específics de Formació de Persones Adultes i s'estableix la composició per unitats dels centres de titularitat de la Generalitat i de les seues extensions.

Sí que es pot, amb la condició que una majoria de 2/3 del total de centres integrats dins de les zones territorials d'actuació implicades estiga d'acord i el sol·licite formalment abans de l’inici de curs al Consell territorial d'FPA a través de l'annex I d’aquesta resolució.

 • Visibilitzar, cohesionar i reforçar la xarxa valenciana de centres públics d’FPA.
 • Establir les bases per a la coordinació intercentres.
 • Consolidar un model de centre i ensenyaments arrelats als contextos i a les realitats canviants.
 • Proporcionar eines i estratègies formatives per a l’aprenentatge i orientació al llarg de la vida.
 • Afavorir la posada en marxa d’actuacions i projectes educatius compartits entre els centres d’una mateixa zona territorial.
 • Potenciar de manera conjunta l’alfabetització digital.
 • Donar resposta als reptes que suposa l’educació d’adults en cada curs escolar.

A través de dos òrgans que funcionaran de manera coordinada, però autònoma: el Consell comarcal i el Consell territorial de l’FPA.

El mecanisme principal de coordinació és el PACT (Programa Anual de Coordinació Territorial), un document organitzatiu a través del qual s’han de fixar les línies generals d’actuació dels centres d’una mateixa zona territorial i els objectius de treball en cada curs acadèmic (tasques organitzatives, accions educatives de tota mena, estratègies per al tractament de la diversitat i la inclusió, accions amb altres agents de l’entorn, etc).

CONSELL COMARCAL

DEFINICIÓ Òrgan que es constitueix cada dos anys format pels centres d’FPA que formen part d’una mateixa zona territorial encarregat de definir les línies directrius anuals a través del PACT (i a partir de les línies generals establertes pel Consell territorial).
COMPOSICIÓ El Consell comarcal està format per:
 • Directores i directors de tots els centres d’una mateixa zona territorial.
 • PRESIDÈNCIA: direcció del centre coordinador (centre GVA)
 • SECRETARIA: secretari o secretària del centre coordinador
 • VICEPRESIDÈNCIA: direcció d’un altre centre de la mateixa zona territorial (sense distinció de la seua titularitat pública)

S’hi poden incorporar:

 • Un/a representant de les persones adultes
 • Un/a representant dels sindicats més representatius
 • Un/a representat del sindicat educatiu més representatiu
 • Un/a representant d’institucions educatives
CALENDARI DE REUNIONS

Abans de finalitzar el mes d'octubre

 • Constitució cada dos anys (Annex III)
 • Dissenyar l’oferta formativa anual d’àmbit comarcal
 • Elaborar el PACT i traslladar-ho al Consell territorial
 • Establir calendari anual de reunions (2 mínim)

Durant el mes de maig

 • Elegir el centre coordinadors
 • Proposar les línies directrius del PACT del curs següent
 • Elaborar Memòria final (Annex IV) i traslladar-la al Consell territorial

 

PRESIDÈNCIA (centre coordinador)

VICEPRESIDÈNCIA

Cada dos anys Cada dos anys
Exercida només per centres GVA Exercida per centres públics sense distinció de la seua titularitat pública
Qualsevol centre GVA pot presentar candidatura en la reunió de maig (cada dos anys). Els centres públics sense distinció de titularitat pública poden presentar candidatura en la reunió de maig (cada dos anys).

Possibilitat 1. NOMÉS ES PRESENTA UN CENTRE

Si només es presenta un centre GVA com a centre coordinador, la direcció d’aquest ocuparà la presidència, i el secretari/a, la secretaria administrativa. Si només es presenta un centre (sense distinció de titularitat pública), el càrrec serà ocupat per la direcció d’aquest.

Possibilitat 2. ES PRESENTEN MÉS D’UN CENTRE

Elecció democràtica a raó d’un vot per centre
representat.

El centre GVA més votat serà el centre coordinador

(direcció:presidència, secretaria:secretaria)

Si es produeix empat, la presidència i la vicepresidència ha de ser exercida per la directora o el director corresponent seguint l’ordre alfabètic de la denominació oficial dels centres.

Una segona votació democràtica a raó d’un vot per centre representat.
La direcció del centre sense sense distinció de titularitat pública més votat ocuparà la
vicepresidència.

Si en qualsevol de les votacions realitzades es produeix empat, la presidència i la vicepresidència ha de ser exercida per la directora o el director corresponent seguint l’ordre alfabètic de la denominació oficial dels centres.

Possibilitat 3. NO ES PRESENTA CAP CANDIDATURA

La presidència de la comarcal serà exercida per la direcció del centre GVA que aparega en primer lloc en cadascuna de les zones territorials, d’acord amb l’ordre establit en l’annex I de l’Ordre 2/2019, de 2 de juliol.

Rotació cada dos anys.

La vicepresidència serà ocupada seguint l’ordre alfabètic de la denominació oficial dels centres d’una mateixa zona territorial, segons l’Ordre 2/2019, independentment de la seua titularitat pública.

Rotació cada dos anys.

Cal garantir el criteri de paritat en els càrrecs de la presidència, la secretaria i la vicepresidència.

 

Mapa Sedes

mapa

Publicador de continguts

Zona A1 - L'Alacantí

 • CPFPA Babel (Alacant)
 • Telèfon: 965918240
 • 03012864@edu.gva.es
 • Descripció:

  Aquest centre ha de convocar la primera reunió del Consell Comarcal abans de finalitzar el mes de juny de 2023.

 • Ubicació:
  • Avenida ALCALDE LORENZO CARBONELL, 16
  • 03007 - Alacant Alacant España

Zona A2 - L'Alcoià i el Comtat

 • CPFA Beniassent
 • Telèfon: 965 53 36 50
 • 03012921@edu.gva.es
 • Descripció:

  Aquest centre ha de convocar la primera reunió del Consell Comarcal abans de finalitzar el mes de juny de 2023.

 • Ubicació:
  • Avinguda PAÍS VALENCIÀ, 147
  • 03820 - Cocentaina Alacant España

Zona A3 - L'Alt Vinalopó i el Vinalopó Mitjà

 • CPFPA Antonio Porpetta
 • Telèfon: 966957200
 • 03011771@edu.gva.es
 • Descripció:

  Aquest centre ha de convocar la primera reunió del Consell Comarcal abans de finalitzar el mes de juny de 2023.

 • Ubicació:
  • Carrer ÁGUILAS (ANTIGUO CEIP EL SERÁFICO), 1
  • 03600 - Elda Alacant España

Zona A4 - El Baix Vinalopó

 • CPFPA El Manantial
 • Telèfon: 966912345
 • 03012955@edu.gva.es
 • Descripció:

  Este centro tiene que convocar la primera reunión del Consejo Comarcal antes de finalizar el mes de junio de 2023.

 • Ubicació:
  • Carrer PEDRO MORENO SASTRE, 36
  • 03205 - Elx Alacant España

Zona A5 - La Marina Alta

 • CPFPA Ramón Ortega
 • Telèfon: 966429620
 • 03012943@edu.gva.es
 • Descripció:

  Aquest centre ha de convocar la primera reunió del Consell Comarcal abans de finalitzar el mes de juny de 2023.

 • Ubicació:
  • Avinguda RAMÓN ORTEGA, 3
  • 03700 - Dénia Alacant España

Zona A6 - La Marina Baixa

 • CPFPA Benidorm
 • Telèfon: 966816380
 • 03012918@edu.gva.es
 • Descripció:

  Aquest centre ha de convocar la primera reunió del Consell Comarcal abans de finalitzar el mes de juny de 2023.

 • Ubicació:
  • Carrer DE LES ESCOLES, 2A
  • 03501 - Benidorm Alacant España

Zona A7 - El Baix Segura

 • CPFPA Torrevieja
 • Telèfon: 966926835
 • 03015491@edu.gva.es
 • Descripció:

  Aquest centre ha de convocar la primera reunió del Consell Comarcal abans de finalitzar el mes de juny de 2023.

 • Ubicació:
  • Carrer EUGENIO SEGARRA TORREGROSA, 1
  • 03183 - Torrevella Alacant España

Zona C1 - L'Alcalatén i la Plana Baixa I

 • CPFPA L'Aladern
 • Telèfon: 964738900
 • 12004886@edu.gva.es
 • Descripció:

  Aquest centre ha de convocar la primera reunió del Consell Comarcal abans de finalitzar el mes de juny de 2023.

 • Ubicació:
  • Plaça SANT CRISTÒFOL, 21
  • 12200 - Onda Castelló Espanya

Zona C2 - L'Alt Millars i l'Alt Palància

 • CPFPA L'Alt Millars
 • Telèfon: 628949395
 • 12004862@edu.gva.es
 • Descripció:

  Aquest centre ha de convocar la primera reunió del Consell Comarcal abans de finalitzar el mes de juny de 2023.

 • Ubicació:
  • Carretera VALENCIA, S/N
  • 12448 - Montanejos Castelló Espanya

Zona C3 - L'Alt Maestrat, el Baix Maestrat i els Ports

 • FPA EC Els Ports
 • Telèfon: 964336250
 • 12004874@edu.gva.es
 • Descripció:

  Aquest centre ha de convocar la primera reunió del Consell Comarcal abans de finalitzar el mes de juny de 2023.

 • Ubicació:
  • Plaza ESCUELAS PÍAS, 4
  • 12300 - Morella Castelló Espanya

Zona C4 - La Plana Alta

 • CPFPA Germà Colon
 • Telèfon: 964738895
 • 12004451@edu.gva.es
 • Descripció:

  Aquest centre ha de convocar la primera reunió del Consell Comarcal abans de finalitzar el mes de juny de 2023.

 • Ubicació:
  • Carrer MESTRE FELIP, 5
  • 12005 - Castelló de la Plana Castelló Espanya

Zona C5 - La Plana Baixa II

 • CPFPA Antiga Panderola
 • Telèfon: 964738905
 • 12003651@edu.gva.es
 • Descripció:

  Aquest centre ha de convocar la primera reunió del Consell Comarcal abans de finalitzar el mes de juny de 2023.

 • Ubicació:
  • Carrer SOLADES, 25-2ª
  • 12540 - Vila-real Castelló Espanya

Zona V01 - El Camp de Morvedre i l'Horta Nord I

 • CFPA Miguel Hernández
 • Telèfon: 962617830
 • 46019374@edu.gva.es
 • Descripció:

  Aquest centre ha de convocar la primera reunió del Consell Comarcal abans de finalitzar el mes de juny de 2023.

 • Ubicació:
  • Carrer DOLORES IBARRURI, S/N
  • 46520 - El Port de Sagunt Valencia Espanya

Zona V02 - L'Horta Nord II

 • CPFPA Godella
 • Telèfon: 963642952
 • 46019271@edu.gva.es
 • Descripció:

  Aquest centre ha de convocar la primera reunió del Consell Comarcal abans de finalitzar el mes de juny de 2023.

 • Ubicació:
  • Carrer MANUEL TOMÁS (EDIF.JACARANDA), 2
  • 46110 - Godella Valencia Espanya

Zona V03 - El Camp de Túria

 • CFPA Alts del Mercat
 • Telèfon: 962718490
 • 46019295@edu.gva.es
 • Descripció:

  Aquest centre ha de convocar la primera reunió del Consell Comarcal abans de finalitzar el mes de juny de 2023.

 • Ubicació:
  • Carrer PLA DE L'ARC, S/N
  • 46160 - Llíria Valencia Espanya

Zona V04 - La Canal de Navarrés, la Costera i la Vall de Cofrents-Aiora

 • CFPA Simón Monerris
 • Telèfon: 962249340
 • 46019258@edu.gva.es
 • Descripció:

  Aquest centre ha de convocar la primera reunió del Consell Comarcal abans de finalitzar el mes de juny de 2023.

 • Ubicació:
  • Carrer SAN JAIME, 15
  • 46810 - Enguera Valencia España

Zona V05 - L'Horta Sud I

 • CPFPA Clara Campoamor
 • Telèfon: 961206905
 • 46019180@edu.gva.es
 • Descripció:

  Aquest centre ha de convocar la primera reunió del Consell Comarcal abans de finalitzar el mes de juny de 2023.

 • Ubicació:
  • Carrer SAN FRANCISCO, 52
  • 46960 - Aldaia Valencia Espanya

Zona V06 - L'Horta Sud II

 • CPFPA Picassent
 • Telèfon: 961206800
 • 46019349@edu.gva.es
 • Descripció:

  Aquest centre ha de convocar la primera reunió del Consell Comarcal abans de finalitzar el mes de juny de 2023.

 • Ubicació:
  • Avinguda DEL SUD, 14
  • 46220 - Picassent Valencia Espanya

Zona V07 - La Foia de Bunyol i la Plana d'Utiel-Requena

 • CPFPA Escuela de adultos
 • Telèfon: 961808490
 • 46019246@edu.gva.es
 • Descripció:

  Aquest centre ha de convocar la primera reunió del Consell Comarcal abans de finalitzar el mes de juny de 2023.
   

 • Ubicació:
  • Carrer DOCTOR CORACHÁN, 31
  • 46370 - Xiva Valencia Espanya

Zona V08 - La Ribera Alta I

 • CPFPA Escola d'adults
 • Telèfon: 962458055
 • 46019210@edu.gva.es
 • Descripció:

  Aquest centre ha de convocar la primera reunió del Consell Comarcal abans de finalitzar el mes de juny de 2023.

 • Ubicació:
  • Camí DEL REALENGO, S/N
  • 46740 - Carcaixent Valencia Espanya

Zona V09 - La Ribera Alta II i la Ribera Baixa

 • CPFPA Jaume I
 • Telèfon: 962458030
 • 46019192@edu.gva.es
 • Descripció:

  Aquest centre ha de convocar la primera reunió del Consell Comarcal abans de finalitzar el mes de juny de 2023.
   

 • Ubicació:
  • Carrer LES ESCOLES, 5
  • 46680 - Algemesí Valencia Espanya

Zona V10 - El Racó d'Ademús i la Serrania

 • CPFPA Jaime I
 • Telèfon: 978787000
 • 46019155@edu.gva.es
 • Descripció:

  Aquest centre ha de convocar la primera reunió del Consell Comarcal abans de finalitzar el mes de juny de 2023.

 • Ubicació:
  • Carrer SOLANO, 1
  • 46140 - Ademús Valencia Espanya

Zona V11 - La Safor

 • CPFPA Jaume I
 • Telèfon: 962829470
 • 46019261@edu.gva.es
 • Descripció:

  Aquest centre ha de convocar la primera reunió del Consell Comarcal abans de finalitzar el mes de juny de 2023.

 • Ubicació:
  • Plaça ESCOLES PIES, 7
  • 46701 - Gandia Valencia Espanya

Zona V12 - València

 • CFPA Centre Social del Grau
 • Telèfon: 961206995
 • 46019428@edu.gva.es
 • Descripció:

  Aquest centre ha de convocar la primera reunió del Consell Comarcal abans de finalitzar el mes de juny de 2023.

 • Ubicació:
  • Carrer JERÓNIMO MONSORIU, 19
  • 46022 - València Valencia España

Zona V13 - La Vall d'Albaida

 • CPFPA Sant Carles
 • Telèfon: 962919225
 • 46019325@edu.gva.es
 • Descripció:

  Aquest centre ha de convocar la primera reunió del Consell Comarcal abans de finalitzar el mes de juny de 2023.

 • Ubicació:
  • Carrer MAYANS, 53
  • 46870 - Ontinyent Valencia Espanya