Organismes

Portals

Proves lliures per a l'obtenció del títol de Batxiller

Proves lliures per a l'obtenció del títol de Batxiller

Tota la informació actualitzada sobre la convocatòria anual de la prova per a majors de vint anys per a l'obtenció directa del títol de Batxiller es troba disponible mitjançant els canals oficials de comunicació habilitats per l'Administració valenciana:

 • L'espai web de la secció de Batxillerat amb informació per a la ciutadania sobre la prova per a majors de 20 anys del Servei d'Ordenació Acadèmica, adscrit a la Direcció General d'Innovació Educativa i Ordenació de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport.
 • El Portal GVA a través del procediment 16176, des del qual les persones interessades reben informació general i accedeixen a la sol·licitud oficial d'inscripció a la prova.
 • Els espais informatius habilitats a tal efecte pels instituts d'educació secundària que actuen com a seus de la prova en les direccions territorials d'Educació: IES Platja Sant Joan (Alacant), IES Politènic (Castelló) i IES Lluís Vives (València).

Per a qualsevol altra consulta hi ha a l'abast el correu fpa_soa@gva.es

*************

La prova preveu una convocatòria per curs acadèmic. El termini d'inscripció en la prova i de la seua realització serà determinat mitjançant una resolució de la direcció general competent en matèria d'ordenació acadèmica, que publicarà la convocatòria corresponent en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. Així mateix, aquesta direcció general publicarà la convocatòria en la pàgina web de la conselleria competent en matèria d'educació i en tots aquells mitjans que en permeten la difusió.

Segons la disposició addicional tercera del Decret 108/2022, de 5 d’agost, del Consell, pel qual s’estableixen l’ordenació i el currículum de Batxillerat, les proves perquè les persones majors de vint anys puguen obtindre directament el títol de batxiller, que es realitzen fins al final del curs 2023-2024, s’organitzaran basant-se en l’Ordre 6/2018, de 4 d’abril, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regula la prova perquè les persones majors de vint anys puguen obtindre directament el títol de batxiller a la Comunitat Valenciana.

És en el punt 2 de l’article 2 d’aquesta ordre el que determina que la prova té com a referent curricular els objectius, els continguts, els criteris d’avaluació i les competències fixats en el Decret 87/2015, de 5 de juny, del Consell, pel qual s’estableix el currículum i es desplega l’ordenació general de l’Educació Secundària Obligatòria i del Batxillerat a la Comunitat Valenciana.

RESOLUCIÓ de 19 de desembre de 2023, de la Direcció General d’Ordenació Educativa i Política Lingüística, per la qual es convoca la prova del curs acadèmic 2023- 2024 i es dicten les instruccions que regulen el procediment administratiu per a la inscripció i gestió de la prova perquè les persones majors de vint anys puguen obtindre directament el títol de Batxiller a la Comunitat Valenciana.

PROCEDIMENTS I DATES IMPORTANTS
Inscripció a la prova Del 8 al 23 de gener de 2024

Publicació de les llistes provisionals de persones admeses i excloses

Persones admeses i excloses. Província d'Alacant.

Persones admeses i excloses. Província de Castelló. 

Persones admeses. Província de València.

Persones excloses. Província de València.

9 de febrer de 2024
Reclamacions a les llistes provisionals Del 12 al 23 de febrer de 2024

Publicació de les llistes definitives de persones admeses i excloses

ALACANT

CASTELLÓ

VALÈNCIA

5 de març de 2024

DISTRIBUCIÓ HORÀRIA DE LA PROVA

 • 21 de març de 2024. Exercicis 1, 2 i 3.
  • 15.30 a 16.00 hores: crida de les persones participants
  • 16.00 a 17.00 hores: exercici 1 de Valencià: llengua i literatura.
  • 17.00 a 18.00 hores: exercici 2 de Llengua i literatura castellana.
  • 18.30 a 19.30 hores: exercici 3 de Primera Llengua Estrangera.
 • 22 de març de 2024. Exercicis 4 i 5.
  • 15.30 a 16.00 hores: crida de les persones participants
  • 16.00 a 18.00 hores: exercici 4: Filosofia i Història d'Espanya.
  • 18.30 a 20.00 hores: exercici 5.
 • 23 de març de 2024. Exercicis 6,7 i 8.
  • 9.00 a 9.30 hores: crida de les persones participants.
  • 9.30 a 12.30 hores: exercicis 6 i 7.
  • 13.00 a 14.30 hores: exercici 8.

MATERIALS ADDICIONALS PER A LA REALITZACIÓ DE LA PROVA

 

 

  ESTRUCTURA DE LA PROVA (PDF)

Models d'Examen