Batxillerat

Batxillerat

Convalidacions i exempcions

Segons el que disposa el Reial Decret 242/2009, de 27 de febrer, pel qual s'estableixen convalidacions entre els ensenyaments professionals de Música i de Dansa i l'Educació secundària obligatòria i el Batxillerat, així com  els efectes que sobre la matèria d'Educació física han de tindre la condició d'esportista d'alt nivell o alt rendiment i els ensenyaments professionals de Dansa.

En el curs segon de Batxillerat es podran convalidar les matèries següents:

Assignatura de Batxillerat

Ensenyament professional

Assignatura d'EEPP amb la qual es convalida

Anàlisi Musical II (especifica)

Música

1r curs d'Anàlisi o 1r curs de Fonaments de Composició

Història de la Música i de la Dansa(especifica)

Música

1r i 2n cursos d'Història de la Música

Arts Escèniques (troncal de la modalitat d'Arts)

Dansa

Interpretació i Creativitat i Dansa

 

Història de la Música i de la Dansa (especifica)

Dansa

Origen i Evolució de la Dansa i una entre les assignatures següents:

 • Origen i Evolució del Flamenc
 • Història de la Dansa Espanyola
 • Història de la Dansa Clàssica
 • Història de la Dansa Moderna i Contemporània

 

A banda de les convalidacions de la pregunta freqüent 1, l'alumnat que curse simultàniament EEPP de Música i Dansa i segon curs de Batxillerat podrà convalidar, en funció de la modalitat de Batxillerat cursada:

a) Per a l'alumnat de les modalitats de Ciències i d'Humanitats i Ciències Socials podrà convalidar una matèria específica a triar entre la matèria específica obligatòria Història de la Filosofia o qualsevol de les específiques d'opció d'entre les matèries del quadre.

b) Per a l'alumnat de segon de Batxillerat de la modalitat d'Arts podrà convalidar una matèria específica d'opció d'entre les matèries del quadre.

Matèries específiques d'opció de segon de Batxillerat

 • Anàlisi Musical II
 • Ciències de la Terra i del Medi Ambient
 • Dibuix Artístic II
 • Fonaments d'Administració i Gestió
 • Història de la Música i de la Dansa
 • Imatge i So
 • Psicologia
 • Segona Llengua Estrangera II
 • Tècniques d'Expressió Graficoplàstica
 • Tecnologia Industrial II
 • Tecnologies de la Informació i la Comunicació II
 • Religió 
 • Matèries del bloc d'assignatures troncals no cursades anteriorment 1

1 Per a la modalitat d'Arts també es considera matèria específica d'opció la matèria Història de la Filosofia.

 

a) Per a l'alumnat de les modalitats de Ciències i d'Humanitats i Ciències Socials podrà convalidar una matèria específica a triar entre la matèria específica obligatòria Història de la Filosofia o qualsevol de les específiques d'opció d'entre les matèries del quadre.

b) Per a l'alumnat de segon de Batxillerat de la modalitat d'Arts podrà convalidar una matèria específica d'opció d'entre les matèries del quadre 1.

Matèries específiques d'opció de segon de Batxillerat

 • Anàlisi Musical II
 • Ciències de la Terra i del Medi Ambient
 • Dibuix Artístic II
 • Fonaments d'Administració i Gestió
 • Història de la Música i de la Dansa
 • Imatge i So
 • Psicologia
 • Segona Llengua Estrangera II
 • Tècniques d'Expressió Graficoplàstica
 • Tecnologia Industrial II
 • Tecnologies de la Informació i la Comunicació II
 • Religió
 • Matèries del bloc d'assignatures troncals no cursades anteriorment

Per a la modalitat d'Arts també es considera materia específica d'opció Història de la Filosofia.

 

Canvis de modalitat

 • Alumnat que promociona a 2n de Batxillerat.
 • Alumnat que repeteix 2n de Batxillerat.

 • Cal matricular-se de les matèries de segon curs de la nova modalitat triada i, addicionalment, de totes les matèries de primer de la nova modalitat que no haguera superat prèviament en cursar l'anterior modalitat. (Apartat 1 de l'article 28 de l'Ordre 38/2017).
 • Totes les matèries superades per l'alumnat en els dos cursos de Batxillerat computaran als efectes del càlcul de la nota mitjana del Batxillerat, amb independència que pertanguen a l'antiga modalitat o a la nova. (Apartat 4 de l'article 28 de l'Ordre 38/2017).      
 • Les matèries del bloc d'assignatures troncals cursades i superades en l'antiga modalitat, la superació de les quals no siga necessària per a completar la nova modalitat, podran substituir les assignatures específiques, del primer o del segon curs en realitzar el canvi de modalitat, incloent-hi la matèria Història de la Filosofia de segon curs i excloent-hi la matèria Educació Física de primer curs. (Annex únic, punt 7.2.5 de la Resolució de 26 de juliol de 2021).

 • Cal matricular-se de totes les matèries de la nova modalitat, d'ambdós cursos, que no haguera superat prèviament quan va cursar la modalitat anterior. (Apartat 1 de l'article 28 de l'Ordre 38/2017).
 • Totes les matèries superades per l'alumnat en els dos cursos de Batxillerat computaran als efectes del càlcul de la nota mitjana del Batxillerat, amb independència que pertanguen a l'antiga modalitat o a la nova. (Apartat 4 de l'article 28 de l'Ordre 38/2017).
 • Les matèries del bloc d'assignatures troncals cursades i superades en l'antiga modalitat, la superació de les quals no siga necessària per a completar la nova modalitat, podran substituir les assignatures específiques, del primer o del segon curs en realitzar el canvi de modalitat, incloent-hi la matèria Història de la Filosofia de segon curs i excloent-hi la matèria Educació Física de primer curs. (Annex únic, punt 7.2.5 de la Resolució de 26 de juliol de 2021).

 1. L'alumnat ha de presentar en el centre la sol·licitud de canvi de modalitat: Annex IX de l'Ordre 38/2017, de 4 d'octubre de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regula l'avaluació en Educació Secundària Obligatòria, en Batxillerat i en els ensenyaments de l'Educació de les Persones Adultes a la Comunitat Valenciana.
 2. A continuació el centre podrà tramitar la sol·licitud a través d'OVICE en el següent enllaç:
 
 
Per al curs 2021-2022 es podrà tramitar igualment per registre d'entrada enviant l'annex X o l'annex XI junt amb la certificació acadèmica i el certificat de matrícula de l'alumne/a segons la nova modalitat triada.
 
 1. Les resolucions s'enviaran a través d'OVICE o per correu postal en funció de com s'haja tramitat per part del centre educatiu.

 • Normativa aplicada: 
A l'apartat 4 de l'article 28 de l'Ordre 38/2017 s'estableix: 
«Totes les matèries superades per l'alumnat en els dos cursos de Batxillerat computaran als efectes del càlcul de la nota mitjana del Batxillerat, amb independència que pertanguen a l'antiga modalitat o a la nova.» 
 • Per tant, en tots els casos computen totes les matèries superades de Batxillerat i la nota mitjana s'ha de calcular de manera manual.

 • Normativa aplicada: 
      A l'apartat 1 de l'article 28 de l'Ordre 38/2017 s'estableix: 
«a) L'alumnat que haja cursat el primer curs de Batxillerat en una determinada modalitat i promocione a segon curs podrà cursar una modalitat distinta en segon de Batxillerat; per a això, s'ha de matricular de les matèries de segon curs de la nova modalitat triada i, addicionalment, de totes les matèries de primer de la nova modalitat que no haguera superat prèviament en cursar l'anterior modalitat. Aquestes matèries de primer de Batxillerat tindran la consideració de matèria pendent, tot i que no seran computables als efectes de modificació de les condicions en les quals ha promocionat a segon.
b) Els canvis de modalitat també podran ser sol·licitats per part de l'alumnat que repetisca el segon curs. En aquest cas, haurà de matricular-se de totes les matèries de la nova modalitat, d'ambdós cursos, que no haguera superat prèviament quan va cursar la modalitat anterior.»
 • Per tant, l'alumnat que canvia de modalitat ha de tindre superades en finalitzar Batxillerat les matèries troncals generals de modalitat i troncals d'opció de modalitat tant de 1r com de 2n curs de la nova modalitat.

 • Normativa aplicada:
      En l'annex únic, punt 7.2.5 de la Resolució de 26 de juliol de 2021 s'estableix:
«3. Les matèries del bloc d'assignatures troncals cursades i superades en l'antiga modalitat, la superació de les quals no siga necessària per a completar la nova modalitat, podran substituir les assignatures específiques, del primer o del segon curs en realitzar el canvi de modalitat, incloent-hi la matèria Història de la Filosofia de segon curs i excloent-hi la matèria Educació Física de primer curs».
 • Per tant, a l'apartat 4 s'ha d'indicar si les matèries específiques de 1r curs estan superades o no, i en cas que no estiguen superades, s'ha d'indicar si l'alumne/a vol cursar-les o substituir-les. 

 • En cas que la matèria no estiga superada i l'alumne/a trie l'opció "No cursa la matèria específica i la substitueix per una de les troncals del quadre 3", s'ha de tindre en compte que no es tracta de convalidar unes matèries per altres; sinó que el que cal fer és NO MATRICULAR a l'alumnat de matèries específiques de primer curs que estiguen pendents si en té matèries troncals superades de l'antiga modalitat que no són necessàries per a completar la nova modalitat.

 • Normativa aplicada: 
      En l'annex únic, punt 7.2.5 de la Resolució de 26 de juliol de 2021 s'estableix: 
«3. Les matèries del bloc d'assignatures troncals cursades i superades en l'antiga modalitat, la superació de les quals no siga necessària per a completar la nova modalitat, podran substituir les assignatures específiques, del primer o del segon curs en realitzar el canvi de modalitat, incloent-hi la matèria Història de la Filosofia de segon curs i excloent-hi la matèria Educació Física de primer curs».
 • Per tant, a l'apartat 5 s'ha d'indicar si l'alumnat desitja cursar o no les matèries específiques de 2n curs.

 • Cas que l'alumne/a trie l'opció "No cursa la matèria específica i la substitueix per una de les troncals del quadre 3", s'ha de tindre en compte que no es tracta de convalidar unes matèries per altres; sinó que el que cal fer és NO MATRICULAR a l'alumnat de matèries específiques de segon curs si en té matèries troncals superades de l'antiga modalitat que no són necessàries per a completar la nova modalitat.

 • Normativa aplicada: 
      En l'annex únic, punt 7.2.5 de la Resolució de 26 de juliol de 2021 s'estableix: 
«3. Les matèries del bloc d'assignatures troncals cursades i superades en l'antiga modalitat, la superació de les quals no siga necessària per a completar la nova modalitat, podran substituir les assignatures específiques, del primer o del segon curs en realitzar el canvi de modalitat, incloent-hi la matèria Història de la Filosofia de segon curs i excloent-hi la matèria Educació Física de primer curs».
      
 • Per tant, a l'apartat 5 s'ha d'indicar si les matèries específiques de 2n curs estan superades o no, i en cas que no estiguen superades, s'ha d'indicar si l'alumne/a vol cursar-les o substituir-les. 
 • En cas que la matèria no estiga superada i l'alumne/a trie l'opció "No cursa la matèria específica i la substitueix per una de les troncals del quadre 3", s'ha de tindre en compte que no es tracta de convalidar unes matèries per altres; sinó que el que cal fer és NO MATRICULAR a l'alumnat de matèries específiques de segon curs que estiguen pendents si en té matèries troncals superades de l'antiga modalitat que no són necessàries per a completar la nova modalitat.