Organismes

Portals

Batxillerat

Batxillerat

NORMATIVA REGULADORA
 • La pots trobar en:
 • Decret 108/2022, de 5 d'agost, del Consell, pel qual s’estableix l’ordenació i el currículum de Batxillerat.
 • Ordre 19/2023, de 29 de juny, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es regulen els procediments derivats del Decret 107/2022, de 5 d’agost, del Consell, pel qual s’estableixen l’ordenació i el currículum d’Educació Secundària Obligatòria, i del Decret 108/2022, de 5 d’agost, del Consell, pel qual s’estableixen l’ordenació i el currículum de Batxillerat, així com l’organització i el funcionament del Batxillerat nocturn i a distància a la Comunitat Valenciana.
 • Els models de sol·licitud dels diferents procediments.

Preguntes freqüents referides en l'etapa de Batxillerat

En règim diürn sí, tens un límit de quatre anys (no cal que siguen consecutius) per a cursar l’etapa. En règim nocturn i a distància, no hi ha límit de permanència.

En règim nocturn i a distància, no hi ha límit de repetició.
En règim diürn, pots repetir primer o segon tantes vegades tenint en compte que disposes de quatre anys per a finalitzar l’etapa. És a dir, pots repetir dues vegades cada curs o una vegada un curs i dues vegades l’altre curs.

 1. En règim diürn:
 • En primer de batxillerat no, has de repetir el curs sencer.
 • En el cas de repetir segon curs, només cursaries les matèries no superades. En cas que vulgues repetir el curs sencer, has de seguir el procediment establert al capítol IV del títol III de l’Ordre 19/2023.
 1. En règim a distància i nocturn, sí.

No, únicament per a cursar l’etapa en règim d’adults, això és, nocturn i a distància, s’ha de tindre més de 18 anys o, si tens entre 16 i 18 anys i complixes alguna d’aquestes condicions: que estigues treballant i acredites aquesta condició mitjançant el corresponent contracte laboral, que estigues cobrant la prestació per desocupació, que estigues registrat o registrada com a demandant d’ocupació, o que te trobes en alguna situació excepcional que t’impedisca realitzar els estudis de Batxillerat en règim ordinari diürn per simultaniejar ensenyaments de règim especial o per ser esportista d’elit, d’alt nivell o d’alt rendiment.

 • En règim nocturn, trobem el model A, en el qual l’etapa de batxillerat es divideix en tres blocs (tres cursos acadèmics) i el model B (dos cursos acadèmics).
 • En règim a distància, es pot realitzar l’etapa per matèries, d’acord amb la normativa.
 • En règim diürn, s’aplica el model B i, per a casos excepcionals, els centres, en funció de la seua autonomia, poden ofertar el model A per a aquests casos.

Sí, en passar de primer a segon curs o en repetir curs, primer o segon, pots canviar de matèria de modalitat, d’acord amb l’article 45 del decret 108/2022.

Diferenciem els dos casos:

 • Exempció

Per a estar cursant simultàniament Batxillerat i els Ensenyaments Professionals de Música, no pots sol·licitar l'exempció de la matèria comuna Educació Física de primer de batxillerat.

 • Convalidació

Pots convalidar-te algunes matèries si estàs cursant la modalitat d'Arts o la modalitat d'Humanitats i Ciències Socials, d'acord amb el Reial decret 14/2023, de 17 de gener, pel qual es modifica el Reial decret 242/2009, de 27 de febrer, pel qual s'estableixen convalidacions entre els ensenyaments professionals de Música i de Dansa i l'Educació Secundària Obligatòria i el Batxillerat, així com els efectes que sobre la matèria d'Educació Física han de tindre la condició d'esportista d'alt nivell o alt rendiment i els ensenyaments professionals de Dansa:

Matèria de Batxillerat que es convalida Assignatura dels Ensenyaments Professionals de Música
Anàlisi Musical I 1r curs d'Harmonia
Arts Escèniques I Un curs d'una assignatura de contingut anàleg
Cor i Tècnica vocal I 1r curs de Cor o d'una assignatura de contingut anàleg
Cultura Audiovisual Un curs d'una assignatura de contingut anàleg
Literatura Universal Un curs d'una assignatura de contingut anàleg
Llenguatge i Pràctica Musical 2n curs de Llenguatge Musical
Anàlisi Musical II 2n curs d'Harmonia
Arts Escèniques II Un curs d'una assignatura de contingut anàleg
Cor i Tècnica vocal II 2n curs de Cor o d'una assignatura de contingut anàleg
Història de l'Art Un curs d'una assignatura de contingut anàleg
Història de la Música i de la Dansa Un curs d'una assignatura de contingut anàleg
Literatura Dramàtica Un curs d'una assignatura de contingut anàleg

 

També, per a estar cursant simultàniament Batxillerat i els Ensenyaments Professionals de Música, pots convalidar la matèria optativa, independentment de la modalitat que estigues cursant.

Pots trobar el model de sol·licitud per a l'exempció i la convalidació (en un únic document) en aquesta pàgina web.

La normativa que regula el procediment és l'Ordre 19/2023, de 29 de juny, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es regulen els procediments derivats del Decret 107/2022, de 5 d'agost, del Consell, pel qual s'estableixen l'ordenació i el currículum d'Educació Secundària Obligatòria, i del Decret 108/2022, de 5 d'agost, de Consell, pel qual s'estableixen l'ordenació i el currículum de Batxillerat, així com l'organització i el funcionament del Batxillerat nocturn i a distància en la Comunitat Valenciana.

D'altra banda, també pots optar a cursar únicament les matèries comunes de Batxillerat, d'acord amb la pregunta freqüent número 11.

Sí, diferenciem els dos casos:

 • Exempció

Per estar cursant simultàniament Batxillerat i els Ensenyaments Professionals de Dansa, pots sol·licitar l’exempció de la matèria Educació Física, independentment de la modalitat que estigues cursant.

 • Convalidació

Pots convalidar-te algunes matèries si estàs cursant la modalitat d’Arts o la modalitat d’Humanitats i Ciències Socials, d’acord amb el Reial decret 14/2023, de 17 de gener, pel qual es modifica el Reial decret 242/2009, de 27 de febrer, pel qual s'estableixen convalidacions entre els ensenyaments professionals de Música i de Dansa i l'Educació Secundària Obligatòria i el Batxillerat, així com els efectes que sobre la matèria d'Educació Física han de tindre la condició d'esportista d'alt nivell o alt rendiment i els ensenyaments professionals de Dansa:

Matèria de Batxillerat que es convalida Assignatura dels Ensenyaments Professionals de Música
Anàlisi Musical I 1r curs d'Harmonia
Arts Escèniques I Un curs d'una assignatura de contingut anàleg
Cor i Tècnica vocal I 1r curs de Cor o d'una assignatura de contingut anàleg
Cultura Audiovisual Un curs d'una assignatura de contingut anàleg
Literatura Universal Un curs d'una assignatura de contingut anàleg
Llenguatge i Pràctica Musical 2n curs de Llenguatge Musical
Anàlisi Musical II 2n curs d'Harmonia
Arts Escèniques II Un curs d'una assignatura de contingut anàleg
Cor i Tècnica vocal II 2n curs de Cor o d'una assignatura de contingut anàleg
Història de l'Art Un curs d'una assignatura de contingut anàleg
Història de la Música i de la Dansa Un curs d'una assignatura de contingut anàleg
Literatura Dramàtica Un curs d'una assignatura de contingut anàleg

 

També, per estar cursant simultàniament Batxillerat i els Ensenyaments Professionals de Dansa, pots convalidar la matèria optativa, independentment de la modalitat que estigues cursant. Pots trobar el model de sol·licitud en aquesta web.

La normativa que regula el procediment és l’Ordre 19/2023, de 29 de juny, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es regulen els procediments derivats del Decret 107/2022, de 5 d’agost, del Consell, pel qual s’estableixen l’ordenació i el currículum d’Educació Secundària Obligatòria, i del Decret 108/2022, de 5 d’agost, del Consell, pel qual s’estableixen l’ordenació i el currículum de Batxillerat, així com l’organització i el funcionament del Batxillerat nocturn i a distància a la Comunitat Valenciana.

Per un altre costat, també pots optar a cursar únicament les matèries comunes de Batxillerat, d’acord amb la pregunta freqüent número 11.

Sí, diferenciem els dos casos:

 • Exempció

Per tindre reconeguda alguna condició indicada al títol d’aquesta pregunta freqüent, pots sol·licitar l’exempció de la matèria Educació Física, independentment de la modalitat que estigues cursant.

 • Convalidació

De la mateixa manera, per tindre reconeguda alguna condició indicada al títol d’aquesta pregunta freqüent, pots sol·licitar la convalidació de la matèria optativa, independentment de la modalitat que estigues cursant.

 • Si tens un dels següents títols: títol de tècnic o tècnica, o de tècnic o tècnica superior en formació professional, pots obtindre el títol de Batxiller cursant únicament les matèries comunes i titularàs per la modalitat general.
 • Si tens un dels següents títols: el títol de tècnic o tècnica en arts plàstiques i disseny o dels ensenyaments professionals de música o de dansa pots obtindre el títol de Batxiller cursant únicament les matèries comunes i titularàs per la modalitat d’Arts.
 • Si estàs cursant 5é o 6é dels ensenyaments professionals de dansa o de música, pots obtindre el títol de Batxiller cursant únicament les matèries comunes i titularàs quan superes els dos ensenyaments, per la modalitat d’Arts.

L’article 51 del decret 108/2022, de 5 d’agost regula aquesta opció, i al capítol III del títol III de l’ordre 19/2023, de 29 de juny, regula el procediment.

 • He cursat Llengua estrangera I de l’idioma A i repetisc curs. Puc canviar a l’idioma B?
  • Sí, sempre que en Segona Llengua estrangera I no et matricules en l’idioma B.
 • He cursat Llengua estrangera I de l'idioma A i promocione de curs. Puc matricular-me en l’idioma B en Llengua estrangera II? En aquest cas, s’han de complir dos requisits:
 1. Que en primer de batxillerat no s’haja cursat la matèria Segona Llengua Estrangera I en l’idioma B.
 2. Que l’idioma B de la matèria llengua estrangera II siga diferent al de la matèria Segona llengua estrangera, en cas de cursar aquesta optativa.

Pots trobar més informació a l’article 48 del decret 108/2022 i al capítol II del títol III de l’Ordre 19/2023.

 • Sí, en repetir el primer o el segon curs o en promocionar de primer a segon pots canviar de modalitat.
 • Si repeteixes primer curs, no cal fer cap procediment, curses tot el curs complet amb la nova modalitat.
 1. Què he de fer si vull canviar de modalitat en segon curs?

Tant si repeteixes com si promociones de primer a segon curs, has de seguir el procediment establert en el capítol II del títol III de l’Ordre 19/2023.

 1. Quantes matèries de la nova modalitat he de cursar?

Totes: les tres matèries de modalitat de primer curs i les tres matèries de modalitat de segon curs. En cas que tingues aprovada alguna matèria de l’anterior modalitat, pots cursar, en lloc de les sis matèries de la nova modalitat, cinc d’elles. És a dir, pots convalidar-ne una de la nova modalitat, sempre i quan aquesta siga del primer curs i no siga la matèria de modalitat obligatòria.

 1. Les matèries de l’anterior modalitat superades, les puc convalidar per les de la nova modalitat?
 • D’acord amb el punt anterior, pots convalidar una matèria de modalitat no obligatòria de primer curs.
 • També, pots convalidar la matèria optativa de primer o de segon curs.

En el cas de continuïtat de matèries de modalitat no obligatòries, es pot aplicar el que indica l’article 46 del decret 108/2022, tenint en compte que has de tindre en acabar l’etapa tres matèries de modalitat de primer superades i tres de segon.

Per al còmput de la nota mitjana s’agafen les qualificacions de totes les matèries cursades superades en l’etapa. Les matèries convalidades o exemptes no es tenen en compte per aquest càlcul.
Les matèries no superades que no són necessàries per a obtindre el títol (per exemple, les matèries d’una modalitat anterior al fer el canvi de modalitat)
Diferenciem nota mitjana de la nota mitjana normalitzada. En aquesta última no es té en compte la matèria de religió.

Si el centre a on estàs matriculat o matriculada no oferta alguna de les matèries de la modalitat que estàs cursant, pots sol·licitar cursar-la a través del Centre Específic d’Educació a Distància (CEED).

Encara que l’alumnat obtinga una qualificació mitjana de batxillerat igual o superior a 9, solament es podrà concedir una matrícula d’honor per cada 20 alumnes o fracció del total d’estudiants de segon curs de batxillerat en el centre docent.