Servei d'Ordenació Acadèmica

Servei d'Ordenació Acadèmica

Al Servei d'Ordenació Acadèmica, pertanyent a la Subdirecció General d'Ordenació, li correspon la direcció i coordinació de les funcions relatives a l'ordenació en matèria educativa, entre d'altres:

 • Proposar l'ordenació acadèmica d'Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria, Batxillerat, Educació Especial, Educació a Distància i Educació de Persones Adultes.
 • Elaborar els currículums oficials corresponents als ensenyaments indicats en l'apartat anterior, com també l'establiment de criteris i d'orientacions per a la impartició als centres docents, a fi de fomentar-ne l'autonomia pedagògica.
 • Proposar la resolució d'equivalències d'estudis, a l'efecte acadèmic i professional, entre anteriors ordenacions del sistema educatiu i l'ordenació vigent, com també de ciutadans d'altres països de la Unió Europea, en col·laboració amb l'Alta Inspecció.
 • Convocar premis extraordinaris al rendiment acadèmic en aquells ensenyaments l'ordenació dels quals correspon a aquest servei.
 • Estudiar, elaborar i proposar les condicions tecnicopedagògiques que ha de reunir el personal docent i el desenvolupament de la seua activitat, així com formular criteris pedagògics sobre les característiques dels centres docents.
 • Proposar resolucions individualitzades de situacions acadèmiques de l'alumnat.
 • Proposar la regulació acadèmica i organitzativa dels processos d'ensenyament-aprenentatge.
 • Gestionar l'educació a distància en coordinació amb la Direcció General de Centres i Personal Docent.
 • Gestionar i resoldre les acreditacions i els reconeixements del personal tècnic superior d'Educació Infantil, excepte en aquells aspectes que estiguen atribuïts a la conselleria amb competències en matèria de funció pública.
 • Gestionar i resoldre les sol·licituds d'idoneïtat i titulació del professorat d'Educació Primària, Secundària Obligatòria i Batxillerat.
 • Gestionar i organitzar proves de Batxillerat per a persones majors de vint anys i de Graduat en Educació Secundària Obligatòria.
 • Gestionar i dotar les unitats específiques de comunicació i llenguatge de les funcions següents: possibilitat d'atenció especialitzada de l'alumnat amb trastorn de l'espectre autista i trastorn específic del llenguatge en un context de més normalització o inclusió. Facilitar els recursos personals, materials i organitzatius, així com les metodologies adaptades a les característiques i necessitats d'aquest alumnat, i potenciar el màxim desenvolupament de les seues capacitats, especialment les de comunicació i interacció social.

Aquestes atribucions es regulen en:

Novetats

III congreso estatal FPA 2023

— 5 articles per pàgina
Mostrant 1 - 5 de 8 resultats