Visualització de contingut web

Presentació

A la Inspecció General d'Educació, pertanyent a la Secretaria Autonòmica d'Educació, li correspon entre altres planificar, supervisar i impulsar la inspecció sobre tots els centres, servicis, programes i activitats que integren el sistema educatiu no universitari, tant públics com privats, en l'àmbit de la Comunitat Valenciana; i a més:

  • Regular i potenciar normativament les actuacions de la inspecció d'educació en els centres educatius.

  • Assegurar el compliment de les lleis, la garantia dels drets i l'observança dels deures de la comunitat educativa en el seu conjunt.

  • Col·laborar en la millora del sistema educatiu i la qualitat de l'ensenyança, en l'àmbit de les seues competències i en els termes que reglamentàriament s'establisquen.

  • Coordinar les unitats administratives territorials que exercixen estes funcions i planificar la formació contínua dels inspectors i inspectores d'educació adscrits a estes unitats.

  • Impulsar i dur a terme l'avaluació, tant interna com externa, dels centres docents no universitaris i col·laborar en l'avaluació diagnòstica en els termes que s'establisquen.

  • Coordinar, a instàncies dels òrgans competents, la participació de la inspecció d'educació en l'estudi de les necessitats educatives i en la planificació, coordinació, gestió i supervisió dels recursos educatius corresponents.

 

NOVETATS 2021-2022

 

13/10/2021 Instruccions de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Formació Professional per la qual s'estableix el protocol d'actuació de les inspeccions territorials d'Educació per a assessor els equips directius i docents en l'elaboració de la Programació General Anual i el Pla d'Actuació per a la Millora i la seua posterior supervisió i avaluació (Normativa sobre Inspecció d'Educació / 1.3. Instruccions i resolucions corresponents al curs 2021/2022)

05/10/2021 Resolució d'1 d'octubre de 2021, de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Formació Professional, per la qual es convoca un concurs de mèrits per a la provisió de llocs de treball temporal en la Inspecció d'Educació (Normativa sobre Inspecció d'Educació / 3.3. Provisió de places d'inspectors i inspectores d'Educació accidentals) 

28/09/2021 Instrucció 6/2021, de la Inspecció General d'Educació, per la qual s'estableixen directrius per a la supervisió de les titulacions i l'atribució docent del professorat dels centres privats concertats (Normativa sobre Inspecció d'Educació / 1.3. Instruccions i resolucions corresponents al curs 2021/2022)

24/09/2021 Resolució de 23 de setembre de 2021, de la directora general de Personal Docent, per la qual es convoca l'acte per a l'adjudicació amb caràcter temporal de dos llocs de treball corresponents al cos d'inspectors d'Educació (Normativa sobre Inspecció d'Educació / 3.3. Provisió de places d'inspectors i inspectores d'Educació accidentals). 

24/09/2021 Resolució d'1 de setembre de 2021, de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Formació Professional, per la qual s'aprova el Pla general d'actuació anual (PGAA) i el Pla institucional de formació i actualització professional de la Inspecció d'Educació de la Comunitat Valenciana per al curs 2021-2022 (Normativa sobre Inspecció d'Educació / 1.3. Instruccions i resolucions corresponents al curs 2021/2022)

22/09/2021 Instrucció 5/2021, de la Inspecció General d'Educació, per la qual es desenvolupa el Pla General d'Actuació Anual de la Inspecció d'Educació de la Comunitat Valenciana per al curs 2021-2022 (Normativa sobre Inspecció d'Educació / 1.3. Instruccions i resolucions corresponents al curs 2021/2022)

30/08/2021 Instruccions de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Formació Professional per la qual s'estableix el protocol a seguir en l'assistència, suport i assessorament a l'equip directiu dels centres educatius que imparteixen ensenyaments no universitaris a l'efecte de garantir el correcte inici del curs 2021-2022 (Normativa sobre Inspecció d'Educació / 1.3. Instruccions i resolucions corresponents al curs 2021/2022)

28/07/2021 Documents elaborats des de la Subdirecció General de Coordinació i Normalització de Processos en Educació que inclouen les novetats més destacades de les instruccions d'inici de curs de 2n cicle d'Educació Infantil, Primària, Secundària i Batxillerat.