Organismes

Portals

Normativa general inclusió (decret, ordre...)

Normativa general inclusió (decret, ordre...)

 
Decret 104/2018, de 27 de juliol, del Consell, pel qual es desenvolupen els principis d'equitat i d'inclusió al sistema educatiu valencià
Descàrrega del cartell "Decret valencià d'Equitat i d'Inclusió Educativa" (50x70). Descàrrega en format A3.
Simbologia del cartell "Decret valencià d'Equitat i d'Inclusió Educativa".
Coneix el Decret: Guia del "Decret valencià d'Equitat i d'Inclusió Educativa".
Ordre 20/2019, de 30 d'abril, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, pel qual es regula l'organització de la resposta educativa per a la inclusió de l'alumnat als centres docents sostinguts amb fons públics del sistema educatiu valencià.
Quadre resum de las mesures de resposta educativa per a la inclusió.
Personal de suport a la Inclusió.

Diagrames de flux

DECRET 195/2022, de 11 de novembre, del Consell, d’igualtat i convivència en el sistema educatiu valencià 

Decret d'organització i funcionament dels centres d'Educació Especial 

Instruccions de la directora general d’Inclusió Educativa per a l’organització de la jornada escolar en els centres d’educació especial de titularitat de la Generalitat per als cursos 2023/24 i 2024/25 

Instruccions per a la participació del personal extern i dels agents comunitaris en els centres docents de titularitat de la Generalitat Valenciana

Resolució per la qual es dicten instruccions per a l'organització de l'atenció educativa domiciliària i hospitalària. / Annexos

Protocol de protecció i prevenció davant la transmissió i contagi del SARS-CoV-2 per a centres educatius que impartisquen ensenyaments no universitaris en el curs 2020-2021

Orientacions per a la transició entre etapes i modalitats d'escolarització davant la situació de la COVID-19

   

Tramitació dels informes sociopsicopedagògics, admissió escolarització alumnat, davant situació COVID-19

Pla d'actuació personalitzat PAP