Visualització de contingut web

Legislació

CEFIRE: creació, estructura i funcionament

DECRET 231/1997, de 2 de setembre, del Govern Valencià, pel qual es regula la creació, l'estructura i funcionament dels Centres de
Formació, Innovació i Recursos Educatius d ella Comunitat Valenciana

ORDE 64/2012, de 26 d'octubre, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual es desplega el Decret 231/1997, de 2 de setembre, pel qual es regula la creació, estructura i funcionament dels Centres de Formació, Innovació i Recursos Educatius de la Comunitat Valenciana.

Formació permanent del professorat i disseny, reconeixement i registre d'activitats formatives

ORDE 65/2012, de 26 d'octubre, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, que establix el model de formació permanent del professorat i el disseny, reconeixement i registre de les activitats formatives.

Pla Anual de Formació

RESOLUCIÓN de 31 de julio de 2019, de la Secretaría Autonómica de Educación y Formación Profesional, por la que se establece el plan anual de formación permanente del profesorado para el curso 2019-2020. [2019/8027]

Projectes de Formació en Centres, Grups de Treball i Seminaris 2018/2019

RESOLUCIÓ de 4 de novembre de 2019, de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Formació Professional, per la qual es convoquen les modalitats formatives projectes de formació en centres, grups de treball i seminaris, i s'estableix la dotació de recursos econòmics als centres públics educatius de titularitat de la Generalitat per a desenvolupar-les.


Assessories

RESOLUCIÓN de 28 de febrero de 2017, de la Consellería de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, por la cual se convoca un concurso de méritos para la selección y el nombramiento de asesores y asesoras de formación de centros de formación, innovación y recursos educativos (*CEFIRE) de la Comunidad Valenciana. [2017/1717]

Resolució de la convocatòria