Organismes

Portals

Estades formatives individuals

Estades formatives en empreses

Estades formatives en empreses

Estades formatives en empreses curs 2023-2024

 


RESOLUCIÓ de 13 de febrer de 2024, de la directora general de Personal Docent, per la qual es convoca la realització d’estades de formació en empreses, organitzacions o institucions situades a Espanya per al professorat amb atribució docent durant el curs acadèmic 2023-2024 en ensenyances de Formació Professional i en Ensenyances Artístiques Professionals i Esportives en centres públics i privats concertats dependents de la Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació de la Comunitat Valenciana. 

 

Resolució definitiva

Resolució definitiva de la directora general de Personal Docent amb la relació de les propostes aprovades i denegades en base a l’establert en la Resolució de 13 de febrer de 2024, de la directora general de Personal Docent, per la qual es convoca la realització d'estades de formació en empreses, organitzacions o institucions situades a Espanya per al professorat amb atribució docent durant el curs acadèmic 2023-2024 en ensenyances de Formació Professional i en Ensenyances Artístiques Professionals i Esportives en centres públics i privats concertats dependents de la Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació, de la Comunitat Valenciana.

Correcció d'errors de la Resolució definitiva de la directora general de Personal Docent amb la relació de les propostes aprovades i denegades en base a l’establert en la Resolució de 13 de febrer de 2024, de la directora general de Personal Docent, per la qual es convoca la realització d'estades de formació en empreses, organitzacions o institucions situades a Espanya per al professorat amb atribució docent durant el curs acadèmic 2023-2024 en ensenyances de Formació Professional i en Ensenyances Artístiques Professionals i Esportives en centres públics i privats concertats dependents de la Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació, de la Comunitat Valenciana.

Relació definitiva de propostes aprovades.

Relació definitiva de propostes denegades.

 

Anunci

De conformitat amb el que s'establix en les base quarta de la Resolució de 13 de febrer de 2024, de la directora general de Personal Docent, s'estableix el període de realització de les estades entre el 29 d'abril i el 31 de juliol de 2024.

 

Termini i presentació de la memòria final

El termini per al lliurament de la memòria serà de 15 dies hàbils a comptar des de l'endemà de la finalització de l'estada. 

 

Accés al tràmit

Important:

1. Per accedir al tràmit de presentació de la memòria s'emprarà l'enllaç personal rebut al correu electrònic i utilitzat a la fase de sol·licitud de participació.

2. En cas de pèrdua, es podrà recuperar introduint, en "Accés al tràmit" les dades i el mateix correu electrònic que es van indicar la primera vegada que es va fer el registre de sol·licitud de participació.. Es tornarà a rebre un correu amb este enllaç.

 

 

Documentació del tràmit:

- Declaració responsable

- Certificat de la secretaria del centre de destinació

- Autorització de l'empresa

- Document de renúncia justificada

- Certificat de l'empresa en finalitzar l'estada (per adjuntar a la memòria final)

 

Resolució provisional

Resolució provisional de la directora general de Personal Docent amb la relació de les propostes aprovades i denegades en base a l’establert en la Resolució de 13 de febrer de 2024, de la directora general de Personal Docent, per la qual es convoca la realització d'estades de formació en empreses, organitzacions o institucions situades a Espanya per al professorat amb atribució docent durant el curs acadèmic 2023-2024 en ensenyances de Formació Professional i en Ensenyances Artístiques Professionals i Esportives en centres públics i privats concertats dependents de la Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació, de la Comunitat Valenciana.

Relació provisional de propostes aprovades.

Relació provisional de propostes denegades.

 

Per a qualsevol dubte o consulta relacionada amb la convocatòria o el tràmit de sol·licitud es pot contactar a través del correu estadesempreses@gva.es