Organismes

Portals

Formació per a direccions de centres escolars

Formació per a direccions de centres escolars

Convocatòria del procediment selectiu de nomenament de directores i directors de centres docents públics de titularitat de la Generalitat Valenciana (NOU)

El passat 19 de febrer de 2024 es va publicar al DOGV la RESOLUCIÓ de 14 de febrer de 2024, de la directora general de Personal Docent, per la qual es convoca un procediment selectiu de nomenament de directores i directors de centres docents públics de titularitat de la Generalitat Valenciana. A la base tercera, apartat 3.1.c) diu que serà un requisit específic “haver superat el programa de formació sobre competències per al desenvolupament de la funció directiva, de manera prèvia al seu nomenament. Les candidatures que disposen del certificat acreditatiu d’haver superat el curs de formació o d’actualització de competències directives per al desenvolupament de la funció directiva que estableix el Reial decret 894/2014 estaran exemptes de la superació del programa. Les candidatures que no disposen de la formació requerida, en la data de la publicació d’esta resolució, hauran de participar en el programa de formació sobre competències per al desenvolupament de la funció directiva que, per a este fi, organitzarà la Subdirecció General de Formació del Professorat en el primer semestre de 2024 i en el qual tindran prioritat en l’accés. En ambdós casos la formació requerida haurà d’estar registrada en el compte de formació de la persona candidata amb anterioritat al 20 de juny de 2024.” 

Per tal de donar compliment a aquesta disposició i una vegada acabat el termini de presentació de candidatures, la Subdirecció General de Formació del Professorat es posarà en contacte amb les persones candidates que no disposen de la formació requerida, les quals estaran inscrites d’ofici, a través del correu electrònic @edu.gva.es per a comunicar-los la informació relativa a l’inici de l’esmentat curs i les condicions de participació. 

Curs 2023-2024 

La funció directiva és fonamental per a orientar, mobilitzar, dinamitzar i canalitzar les actuacions que s'articulen en el centre. Els Equips directius són les persones idònies per a actuar i motivar a la participació en estos processos organitzatius i poden condicionar l'èxit en l'organització escolar. Una direcció competent és un factor important d'eficàcia escolar.

La Llei orgànica 3/2020, de 29 de desembre, per la qual es modifica la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, reformula l'apartat 6 de l'article 135 d'aquesta llei, i estableix que els qui hagen superat el procediment de selecció de les direccions dels centres públics hauran de superar un programa de formació sobre competències per a l'exercici de la funció directiva, de manera prèvia al seu nomenament.

 
Atés que el 16 de setembre es inhàbil, la inscripció s'obrirà en OVIDOC a partir del dilluns 18 de setembre, i es tacarà el dilluns 2 de octubre inclòs.
 
La llista provisional d'admesos i exclosos es publicarà el dia 11 d'octubre de 2023 a la web del CEFIRE corresponent on el participant ha sol·licitat fer el curs. Caldrà confirmar la participació per a ser inclòs en la llista definitiva d'admesos, o bé renunciar a la mateixa fins la data que determine el CEFIRE corresponent. Les reclamacions caldrà dirigir-les a la direcció del CEFIRE corresponent.
 
Ja pots confirmar o renunciar a la participació en el curs. ACÍ pots enllaçar amb les edicions convocades. Últim dia per a fer el tràmit: 20 d'octubre de 2023.
 
Per a qualsevol consulta podeu escriure a direccions@gva.es