Formació per a direccions de centres escolars

Formació per a direccions de centres escolars

Curs 2022-2023 (Nou)

La funció directiva és fonamental per a orientar, mobilitzar, dinamitzar i canalitzar les actuacions que s'articulen en el centre. Els Equips directius són les persones idònies per a actuar i motivar a la participació en estos processos organitzatius i poden condicionar l'èxit en l'organització escolar. Una direcció competent és un factor important d'eficàcia escolar.

La Llei orgànica 3/2020, de 29 de desembre, per la qual es modifica la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, reformula l'apartat 6 de l'article 135 d'aquesta llei, i estableix que els qui hagen superat el procediment de selecció de les direccions dels centres públics hauran de superar un programa de formació sobre competències per a l'exercici de la funció directiva, de manera prèvia al seu nomenament.

 
La llista provisional d'admesos i exclosos es publicarà el dia 21 de setembre de 2022 a la web del CEFIRE corresponent on el participant ha sol·licitat fer el curs. Caldrà confirmar la participació per a ser inclòs en la llista definitiva d'admesos, o bé renunciar a la mateixa fins la data que determine el CEFIRE corresponent. Les reclamacions caldrà dirigir-les a la direcció del CEFIRE corresponent.
 
Per a qualsevol consulta podeu escriure a direccions@gva.es