Subdirecció General de Formació del Professorat

Subdirecció General de Formació del Professorat

A la Subdirecció General de Formació del Professorat li correspon la funció següent:

Assessorar, donar suport i assistència tècnica a la secretaria autonòmica en matèria de formació del professorat i coordinació i gestió del registre i de l'acreditació docent, com també les de dirigir, planificar, controlar, coordinar i supervisar l'activitat dels serveis sota la seua dependència