Organismes

Portals

Dossier de cicle formatiu

Ves enrere CICLE FORMATIU: ANIMACIÓ D'ACTIVITATS FÍSIQUES I ESPORTIVES

CICLE FORMATIU: ANIMACIÓ D'ACTIVITATS FÍSIQUES I ESPORTIVES

FAMÍLIA PROFESSIONAL: Activitats Físiques i EsportivesGrau Superior 2000 horesQUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR

Promotor d'activitats fisicoesportives. Animador d'activitats físiques i esportives. Coordinador d'activitats poliesportives. Monitor d'activitats fisicoesportives recreatives individuals, d'equip i que comporten implements.MÒDULS PROFESSIONALS

Primer curs:

Jocs i activitats físiques recreatives per a animació.

Activitats fisicoesportives individuals.

Activitats fisicoesportives que comporten implements.

Fonaments biològics i bases del condicionament físic.

Animació i dinàmica de grups.

Metodologia didàctica de les activitats fisicoesportives.

Segon curs:

Activitats fisicoesportives d'equip.

Organització i gestió d'una empresa menuda d'activitats de temps lliure i socioeducatives.

Primers auxilis i socorrisme aquàtic.

Activitats físiques per a persones amb discapacitats.

Formació i orientació laboral.

Formació en Centres de Treball: 380 hores.

 

COM S'ACCEDIX

Accés directe:

Estar en possessió del títol de Batxiller LOE, LOGSE o LOMQE de qualsevol modalitat. De Batxillerat Experimental de qualsevol modalitat; o haver superat qualsevol opció de COU. Alumnes que tinguen Preu superat.

Estar en possessió del títol de Tècnic/a de Formació Professional LOE / LOGSE amb prioritat per a qui hagueren superat algun cicle de grau mitjà de la mateixa família professional a què pertanga el cicle a què pretenguen accedir.

Estar en possessió del títol de Formació Professional de Segon Grau o altres titulacions equivalents a efectes acadèmics. Tindre una titulació universitària a la qual es va accedir sense complir cap dels requisits anteriors.

Accés a través de prova:

Sense complir cap dels requisits acadèmics anteriors, tindre 19 anys d'edat o complir-los durant l'any en curs i superar la corresponent prova d'accés.

 

TITULACIÓ QUE S'OBTÉ: TÈCNIC SUPERIOR EN ANIMACIÓ D'ACTIVITATS FÍSIQUES I ESPORTIVES.

ESTA TITULACIÓ CONVALIDA ELS SEGÜENTS MÒDULS PROFESSIONALS:

(amb independència d'altres possibles convalidacions entre mòduls professionals, previstes totes elles en l'Orde de 20-12-01, BOE 09-01-2002 i Correcció d'Errades Orde ECD/1842/2002 de 9 de juliol, BOE 19-07-2002):

-De T.Conducció d'activitats fisicoesportives en el medi natural: Activitats físiques per a persones amb discapacitats, Dinàmica de grups, Fonaments biològics, salut i primers auxilis i Formació i orientació laboral.

 

LA TITULACIÓ DE TÈCNIC SUPERIOR EN ANIMACIÓ D'ACTIVITATS FÍSIQUES I ESPORTIVES PERMET L'ACCÈS ALS ESTUDIS UNIVERSITARIS DE:

(Orde ECI/2527/2005 de 4 de juliol, per la qual s'actualitza i s'amplia l'annex X d'Accés a Estudis Universitaris des dels Cicles Formatius de grau superior, del Reial Decret 777/1998,  pel qual es desenrotllen determinats aspectes de l'ordenació de la Formació Professional en l'àmbit del sistema educatiu)

- Mestre (totes les especialitats) CV

- Diplomat en Educació Social CV

- Diplomat en Infermeria CV

- Diplomat en Fisioteràpia CV

- Diplomat en Nutrició Humana i Dietètica CV

- Diplomat en Podologia CV

- Diplomat en Relacions Laborals CV

- Diplomat en Treball Social CV

- Diplomat en Turisme CV

- Diplomat en Teràpia Ocupacional CV

- Llicenciat en Ciències de l´Activitat Física i l´Esport. CV

- Llicenciat en Medicina CV

(CV: estudis que poden cursar-se a la Comunitat Valenciana)