Dossier de cicle formatiu

Ves enrere FORMACIÓ PROFESSIONAL BÁSICA : REFORMA I MANTENIMENT D'EDIFICIS

FORMACIÓ PROFESSIONAL BÁSICA : REFORMA I MANTENIMENT D'EDIFICIS

FAMÍLIA PROFESSIONAL: Edificació i Obra CivilGrau Bàsic 2000 horesQUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR

Operari d'obra bàsica. Ajudant d'obrer. Peó especialitzat. Ajudant en pavimentació per a urbanització. Ajudant d'enrajolador. Ajudant d'alicatador. Ajudant d'escayolista. Auxiliar de yesaire (guixaire). Ajudant d'acabats. Auxiliar d'empaperador. Ajudant de pintor. Ajudant de revestiments continus. Ajudant de manteniment bàsic d'edificis.MÒDULS PROFESSIONALS

Primer curs:

Obra bàsica.

Reformes i manteniment bàsic d'edificis.

Treballs de pavimentació exterior i d'urbanització.

Ciències aplicades I.

Comunicació i societat I.

Tutoria.

Formació i Orientació Laboral I.


Segon curs:

Guarnits i lluïts.

Falsos sostres.

Pintura i empaperat.

Ciències aplicades II.

Comunicació i societat II.

Tutoria.

Formació i Orientació Laboral II.

Formació en Centres de Treball.


COM S'ACCEDIX

Podran accedir a estes ensenyances els alumnes i les alumnes que complisquen simultàniament els requisits següents:

Tindre complits quinze anys, o complir-los durant l'any natural en curs, i no superar els dèsset anys d'edat en el moment de l'accés ni durant l'any natural en curs.

Haver cursat el primer cicle d'Educació Secundària Obligatòria o, excepcionalment, haver cursat el segon curs d'Educació Secundària Obligatòria.

Haver sigut proposat per l'equip docent als pares, mares o tutors legals per a la incorporació a un cicle de Formació Professional Bàsica.


TITULACIÓ QUE S'OBTÉ

Títol Professional Bàsic en REFORMA I MANTENIMENT D'EDIFICIS.

Este títol professional bàsic permet l'accés a tots els cicles formatius de grau mitjà.


CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ ALS QUE ESTE TÍTOL PERMET l'APLICACIÓ DE CRITERIS DE PREFERÈNCIA PER A l'ADMISSIÓ EN CAS DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA

Este títol tindrà preferència per a l'admissió a tots els títols de grau mitjà dels famílies professionals de:

Edificació i Obra Civil. Fusta, Moble i Suro. Fabricació Mecànica. Instal·lació i Manteniment. Transport i Manteniment de Vehicles. Electricitat i Electrònica. Informàtica i Comunicacions. Marítimo-Pesquera.