Organismes

Portals

CICLE FORMATIU: MUNTATGE D'ESTRUCTURES I INSTAL·LACIONS DE SISTEMES AERONÀUTICS

FORMACIÓ PROFESSIONAL BÀSICA : INSTAL·LACIONS ELECTROTÈCNIQUES I MECÀNICA

FORMACIÓ PROFESSIONAL BÀSICA : INSTAL·LACIONS ELECTROTÈCNIQUES I MECÀNICA

FAMÍLIA PROFESSIONAL: ELECTRICITAT I ELECTRÒNICAGrau Bàsic 2000 horesQUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR

Operari/a d'instal·lacions elèctriques de baixa tensió. Ajudant/a de muntador/a d'antenes receptores/ televisió satèl·lits. Ajudant/a d'instal·lador/a i reparador/a d'equips telefònics i telegràfics. Ajudant/a d'instal·lador/a d'equips i sistemes de comunicació. Ajudant/a d'instal·lador/a reparador/a d'instal·lacions telefòniques. Peó de la indústria de producció i distribució d'energia elèctrica. Peons d'indústries manufactureres. Auxiliars de processos automatitzats.MÒDULS PROFESSIONALS

Instal·lacions elèctriques i domòtiques.

Instal·lacions de telecomunicacions.

Operacions bàsiques de fabricació.

Soldadura i tancaments metàl·lics.

Fusteria d'alumini i PVC.

Ciències aplicades I.

Ciències aplicades II.

Comunicació i societat I.

Comunicació i societat II.

Formació en centres de treball.

 

COM S'ACCEDIX

Podran accedir a estes ensenyances els alumnes i les alumnes que complisquen simultàniament els requisits següents:

Tindre complits quinze anys, o complir-los durant l'any natural en curs, i no superar els dèsset anys d'edat en el moment de l'accés ni durant l'any natural en curs.

Haver cursat el primer cicle d'Educació Secundària Obligatòria o, excepcionalment, haver cursat el segon curs d'Educació Secundària Obligatòria.

Haver sigut proposat per l'equip docent als pares, mares o tutors legals per a la incorporació a un cicle de Formació Professional Bàsica.

 

TITULACIÓ QUE S'OBTÉ

Títol Professional Bàsic en INSTAL·LACIONS ELECTROTÈCNIQUES I MECÀNICA.

 

Este títol professional bàsic permetrà l'accés a tots els Cicles Formatius de grau mitjà.

Cicles formatius de grau mitjà als que este títol permet l'aplicació de criteris de preferència per a l'admissió en cas de concurrència competitiva

 

Este títol tindrà preferència per a l'admissió a tots els títols de grau mitjà de les famílies professionals de:

Electricitat i Electrònica, Informàtica i Comunicacions, Fabricació Mecànica, Instal·lació i Manteniment, Energia i Aigua, Indústries Extractives, Marítimo-Pesquera, Química, Transport i Manteniment de Vehicles, Fusta, Moble i Suro i Edificació i Obra Civil.