Organismes

Portals

CICLE FORMATIU: MUNTATGE D'ESTRUCTURES I INSTAL·LACIONS DE SISTEMES AERONÀUTICS

FORMACIÓ PROFESSIONAL BÁSICA : CUINA I RESTAURACIÓ

FORMACIÓ PROFESSIONAL BÁSICA : CUINA I RESTAURACIÓ

FAMÍLIA PROFESSIONAL: Hoteleria i TurismeGrau Bàsic 2000 horesQUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR

Ajudant o auxiliar de cuina. Ajudant de rebost d'unitats de producció i servici d'aliments i begudes. Auxiliar o ajudant de cambrer en sala. Auxiliar o ajudant de cambrer en bar-cafeteria. Auxiliar o ajudant de bàrman. Auxiliar o ajudant de cuina en establiments on l'oferta estiga composta per elaboracions senzilles i ràpides (tapes, plats combinats, entre altres).MÒDULS PROFESSIONALS

Primer curs:

Atenció al client.

Tècniques elementals de preelaboració.

Processos bàsics de producció culinària.

Aprovisionament i conservació de matèries primeres i higiene en la manipulació.

Ciències aplicades I.

Comunicació i societat I.

Tutoria.

Formació i orientació laboral I.

Formació en centres de treball (Unitat Formativa I).


Segon curs:

Tècniques elementals de servici.

Processos bàsics de preparació d'aliments i begudes.

Preparació i muntatge de materials per a col·lectivitats i càtering.

Ciències aplicades II.

Comunicació i societat II.

Tutoria.

Formació i orientació laboral II.

Formació en centres de treball (Unitat Formativa II).


COM S'ACCEDIX

Podran accedir a estes ensenyances els alumnes i les alumnes que complisquen simultàniament els requisits següents:

Tindre complits quinze anys, o complir-los durant l'any natural en curs, i no superar els dèsset anys d'edat en el moment de l'accés ni durant l'any natural en curs.

Haver cursat el primer cicle d'Educació Secundària Obligatòria o, excepcionalment, haver cursat el segon curs d'Educació Secundària Obligatòria.

Haver sigut proposat per l'equip docent als pares, mares o tutors legals per a la incorporació a un cicle de Formació Professional Bàsica.


TITULACIÓ QUE S'OBTÉ

Títol Professional Bàsic en CUINA I RESTAURACIÓ.

Este títol professional bàsic permet l'accés a tots els cicles formatius de grau mitjà.


CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ ALS QUE ESTE TÍTOL PERMET l'APLICACIÓ DE CRITERIS DE PREFERÈNCIA PER A l'ADMISSIÓ EN CAS DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA

Este títol tindrà preferència per a l'admissió a tots els títols de grau mitjà dels famílies professionals de:

Hostaleria i Turisme. Indústries Alimentàries. Imatge Personal.