Dossier de cicle formatiu

Ves enrere FORMACIÓ PROFESSIONAL BÁSICA : APROFITAMENTS FORESTALS

FORMACIÓ PROFESSIONAL BÁSICA : APROFITAMENTS FORESTALS

FAMÍLIA PROFESSIONAL: AgràriaGrau Bàsic 2000 horesQUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR

Peón forestal. Peó agropecuari. Peó en cultius herbacis. Peó de jardineria. Peó de viver. Peó en explotacions forestals. Peó en empreses d'implantacions forestals. Peó en empreses de tractaments selvícoles. Peó en empreses d'aprofitaments forestals. Aplicador de Nivell Bàsic de plaguicides d'ús fitosanitari. Peó en empreses de manteniment de jardins.MÒDULS PROFESSIONALS

Primer curso:

Operacions bàsiques de producció i manteniment de plantes en vivers i centres de jardineria.

Treballs d'aprofitaments forestals.

. Recol.lecció de products forestals.

Ciències aplicades I.

Comunicació i societat I.

Tutoria.

Formació i Orientació Laboral I.

Formació en Centres de Treball (Unitat formativa I).


Segon curs:

Operacions bàsiques per al manteniment de jardins, parcs i zones verdes.

Repoblació i infraestructures forestals.

Silvicultura i plagues.

Ciències aplicades II.

Comunicació i societat II.

Tutoria.

Formació i Orientació Laboral II.

Formació en Centres de Treball (Unitat formativa II).
COM S'ACCEDIX

Podran accedir a estes ensenyances els alumnes i les alumnes que complisquen simultàniament els requisits següents:

Tindre complits quinze anys, o complir-los durant l'any natural en curs, i no superar els dèsset anys d'edat en el moment de l'accés ni durant l'any natural en curs.

Haver cursat el primer cicle d'Educació Secundària Obligatòria o, excepcionalment, haver cursat el segon curs d'Educació Secundària Obligatòria.

Haver sigut proposat per l'equip docent als pares, mares o tutors legals per a la incorporació a un cicle de Formació Professional Bàsica.


TITULACIÓ QUE S'OBTÉ

Títol Professional Bàsic en APROFITAMENTS FORESTALS.

Este títol professional bàsic permet l'accés a tots els cicles formatius de grau mitjà.


CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ ALS QUE ESTE TÍTOL PERMET l'APLICACIÓ DE CRITERIS DE PREFERÈNCIA PER A l'ADMISSIÓ EN CAS DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA

Este títol tindrà preferència per a l'admissió a tots els títols de grau mitjà dels famílies professionals de:

Agrària. Edificació i Obra Civil. Indústries Alimentàries.