Organismes

Portals

CICLE FORMATIU: MUNTATGE D'ESTRUCTURES I INSTAL·LACIONS DE SISTEMES AERONÀUTICS

CICLE FORMATIU: SO PER A AUDIOVISUALS I ESPECTACLES

CICLE FORMATIU: SO PER A AUDIOVISUALS I ESPECTACLES

FAMÍLIA PROFESSIONAL: Imatge i SoGrau Superior 2000 horesQUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR

Cap de so de cine, audiovisuals i espectacles. Tècnic de so de cine i audiovisuals. Tècnic de so directe. Tècnic de gravació de so en estudi. Tècnic de gravació musical. Tècnic de so per a PA (public address) . Tècnic de monitors de so. Tècnic de sistemes de so. Tècnic de so en sistemes sense fil. Tècnic en sistemes de microfonia. Especialista de so. Muntador i editor de so. Mesclador i masterizador de so.MÒDULS PROFESSIONALS

Primer curs:

Planificació de projectes de so.

Instal·lacions de so.

So per a audiovisuals.

Electroacústica.

Comunicació i expressió sonora.

Formació i orientació laboral.

Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.


Segon curs:

Control de so en directe.

Gravació en estudi.

Ajustos de sistemes de sonorització.

Postproducción de so.

Empresa i iniciativa emprenedora.

Projecte de so per a audiovisuals i espectacles.

Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.

Formació en Centres de Treball.


COM S'ACCEDIX

Accés directe:

(Criteris en ordre de prioritat)

Estar en possessió del títol de Batxillerat LOMQE modalitat BC, de Batxillerat LOE modalitat BCT, de Batxillerat LOGSE modalitats: BCNS o BT. De Batxillerat Experimental modalitats BCN o BTI; o haver superat les opcions A, ó B de COU.

Estar en possessió del títol de Batxillerat LOE /LOGSE. Haver superat el segon curs de qualsevol altra modalitat de Batxillerat Experimental. Opcions C, D de COU o Preu superats .

Estar en possessió del títol de Tècnic/a de Formació Professional LOE /LOGSE amb prioritat per a qui hagueren superat algun cicle de grau mitjà de la mateixa família professional a què pertanga el cicle a què pretenguen accedir. 

Estar en possessió del títol de Formació Professional de Segon Grau o altres titulacions equivalents a efectes acadèmics. Tindre una titulació universitària a la qual es va accedir sense complir cap dels requisits anteriors.

Accés a través de prova:

Sense complir cap dels requisits acadèmics anteriors, tindre 19 anys d'edat o complir-los durant l'any en curs i superar la corresponent prova d'accés.

TITULACIÓ QUE S'OBTÉ: TÈCNIC SUPERIOR EN SO PER A AUDIOVISUALS I ESPECTACLES.

El títol de Tècnic Superior en So per a Audiovisuals i espectacles permet l'accés directe als ensenyaments conduents als títols universitaris de grau en les condicions d'admissió que s'establisquen.


TITULACIONS EQUIVALENTS

Conforme la norma vigent, tenen els mateixos efectes professionals i acadèmics les titulacions següents:

Tècnic Superior en So. (LOGSE)