Dossier de cicle formatiu

Ves enrere CICLE FORMATIU: SISTEMES ELECTROTÉCNICS I AUTOMATITZATS

CICLE FORMATIU: SISTEMES ELECTROTÉCNICS I AUTOMATITZATS

FAMÍLIA PROFESSIONAL: Electricitat i ElectrónicaGrau Superior 2000 horesQUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR

Tècnic en projectes electrotècnics. Projectista electrotècnic. Projectista d'instal·lacions d'electrificació en baixa tensió per a vivendes i edificis. Projectista d'instal·lacions d'electrificació en baixa tensió per a locals especials. Projectista d'instal·lacions d'enllumenat exterior. Projectista de línies elèctriques de distribució d'energia elèctrica en mitjana tensió i centres de transformació. Projectista en instal·lacions d'antenes i de telefonia per a vivendes i edificis. Coordinador tècnic d'instal·lacions electrotècniques de baixa tensió per als edificis. Tècnic de supervisió, verificació i control d'equips i instal·lacions electrotècniques i automatitzades. Tècnic supervisor d'instal·lacions d'enllumenat exterior. Capatàs d'obres en instal·lacions electrotècniques. Cap d'equip d'instal·ladors de baixa tensió per a edificis. Coordinador tècnic de xarxes elèctriques de baixa tensió i enllumenat exterior. Tècnic en supervisió, verificació i control d'equips en xarxes elèctriques de distribució en baixa tensió i enllumenat exterior. Capatàs d'obres en xarxes elèctriques de distribució en baixa tensió i enllumenat exterior. Encarregat d'obres en xarxes elèctriques de distribució en baixa tensió i enllumenat exterior. Cap d'equip d'instal·ladors en xarxes elèctriques de distribució en baixa tensió i enllumenat exterior. Gestor del manteniment d'instal·lacions elèctriques de distribució i enllumenat exterior.MÒDULS PROFESSIONALS

Primer curs:

Documentació tècnica en instal·lacions elèctriques.

Sistemes i circuits elèctrics.

Desenrotllament de xarxes elèctriques i centres de transformació.

Configuració d'instal·lacions domòtiques i automàtiques.

Configuració d'instal·lacions elèctriques.

Gestió del muntatge i del manteniment d'instal·lacions elèctriques.

Formació i orientació laboral.

Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.

 

Segon curs:

Processos en instal·lacions d'infraestructures comunes de telecomunicacions.

Tècniques i processos en instal·lacions elèctriques.

Tècniques i processos en instal·lacions domòtiques i automàtiques.

Empresa i iniciativa emprenedora.

Projecte de sistemes electrotècnics i automatitzats.

Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.

Formació en Centres de Treball.

 

COM S'ACCEDIX

Accés directe:

(Criteris en ordre de prioritat)

Estar en possessió del títol de Batxillerat LOMQE modalitat BC,  de Batxillerat LOE modalitat BCT, de Batxillerat LOGSE modalitats: BCNS o BT. De Batxillerat Experimental modalitats BCN o BTI; o haver superat les opcions A, ó B de COU.

Estar en possessió del títol de Batxillerat LOE /LOGSE. Haver superat el segon curs de qualsevol altra modalitat de Batxillerat Experimental. Opcions C, D de COU o Preu superats.

Estar en possessió del títol de Tècnic/a de Formació Professional LOE /LOGSE amb prioritat per a qui hagueren superat algun cicle de grau mitjà de la mateixa família professional a què pertanga el cicle a què pretenguen accedir.

Estar en possessió del títol de Formació Professional de Segon Grau o altres titulacions equivalents a efectes acadèmics. Tindre una titulació universitària a la qual es va accedir sense complir cap dels requisits anteriors.

 

Accés a través de prova:

Sense complir cap dels requisits acadèmics anteriors, tindre 19 anys d'edat o complir-los durant l'any en curs i superar la corresponent prova d'accés.

 

TITULACIÓ QUE S'OBTÉ: TÈCNIC SUPERIOR EN SISTEMES ELECTROTÈCNICS I AUTOMATITZATS.

El títol de Tècnic Superior en Sistemes Electrotècnics i Automatitzats permet l'accés directe als ensenyaments conduents als títols universitaris de grau en les condicions d'admissió que s'establisquen.

 

TITULACIONS EQUIVALENTS

Conforme la norma vigent, tenen els mateixos efectes professionals i acadèmics les titulacions següents:

Tècnic Especialista en Màquines Elèctriques, branca Electricitat i Electrònica. (FP2)

Tècnic Especialista en Instal·lacions i Línies Elèctriques, branca Electricitat i Electrònica. (FP2)

Tècnic Especialista en Electricitat Naval, branca Electricitat i Electrònica. (FP2)

Tècnic Superior en Instal·lacions Electrotècniques. (LOGSE)