Dossier de cicle formatiu

Ves enrere CICLE FORMATIU: SISTEMES DE TELECOMUNICACIONS I INFORMÀTICS

CICLE FORMATIU: SISTEMES DE TELECOMUNICACIONS I INFORMÀTICS

FAMÍLIA PROFESSIONAL: Electricitat i ElectrónicaGrau Superior 2000 horesQUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR

Ajudant de projectista en instal·lacions de telecomunicacions per a vivendes i edificis. Supervisor del muntatge d'instal·lacions de telecomunicacions per a vivendes i edificis. Tècnic en verificació i control d'equips i instal·lacions de telecomunicacions. Especialista en instal·lació, integració i manteniment d'equips i sistemes de telecomunicació. Cap d'obra en instal·lacions de telecomunicacions. Tècnic en supervisió, instal·lació, verificació i control d'equips de sistemes de ràdio i televisió en estudis de producció i sistemes de producció audiovisual. Tècnic en supervisió, instal·lació, manteniment, verificació i control d'equips de sistemes de radiodifusió. Tècnic en supervisió, instal·lació, manteniment, verificació i control d'equips de sistemes de seguretat electrònica i circuits tancats de televisió. Tècnic en supervisió, instal·lació, manteniment, verificació i control en xarxes locals i sistemes telemàtics.MÒDULS PROFESSIONALS

Primer curs:

Configuració d'infraestructures de sistemes de telecomunicacions.

Elements de sistemes de telecomunicacions.

Sistemes informàtics i xarxes locals.

Tècniques i processos en infraestructures de telecomunicacions.

Gestió de projectes d'instal·lacions de telecomunicacions.

Sistemes de telefonia fixa i mòbil.

Formació i orientació laboral.

Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.

 

Segon curs:

Sistemes de producció audiovisual.

Xarxes telemàtiques.

Sistemes de radiocomunicaciones.

Sistemes integrats i llar digital.

Projecte de sistemes de telecomunicacions i informàtics.

Empresa i iniciativa emprenedora.

Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.

Formació en Centres de Treball.

 

COM S'ACCEDIX

Accés directe:

(Criteris en ordre de prioritat)

Estar en possessió del títol de Batxillerat LOMQE modalitat BC, de Batxillerat LOE modalitat BCT, de Batxillerat LOGSE modalitats: BCNS o BT. De Batxillerat Experimental modalitats BCN o BTI; o haver superat les opcions A, ó B de COU.

Estar en possessió del títol de Batxillerat LOE /LOGSE. Haver superat el segon curs de qualsevol altra modalitat de Batxillerat Experimental. Opcions C, D de COU o Preu superats.

Estar en possessió del títol de Tècnic/a de Formació Professional LOE /LOGSE amb prioritat per a qui hagueren superat algun cicle de grau mitjà de la mateixa família professional a què pertanga el cicle a què pretenguen accedir.

Estar en possessió del títol de Formació Professional de Segon Grau o altres titulacions equivalents a efectes acadèmics. Tindre una titulació universitària a la qual es va accedir sense complir cap dels requisits anteriors.

 

Accés a través de prova:

Sense complir cap dels requisits acadèmics anteriors, tindre 19 anys d'edat o complir-los durant l'any en curs i superar la corresponent prova d'accés.

 

TITULACIÓ QUE S'OBTÉ: TÈCNIC SUPERIOR EN SISTEMES DE TELECOMUNICACIONS I INFORMÀTICS.

El títol de Tècnic Superior en Sistemes de Telecomunicacions i Informàtics permet l'accés directe als ensenyaments conduents als títols universitaris de grau en les condicions d'admissió que s'establisquen.

 

TITULACIONS EQUIVALENTS

Conforme la norma vigent, tenen els mateixos efectes professionals i acadèmics les titulacions següents:

Tècnic Especialista en Electrònica de Comunicacions, branca Electricitat i Electrònica. (FP2)

Tècnic Especialista en Equips d'Informàtica, branca Electricitat i Electrònica. (FP2)

Tècnic Especialista en Manteniment de Mitjans de radiotelevisió, branca Imatge i So. (FP2)

Tècnic Especialista en Manteniment de Mitjans Audiovisuals, branca Imatge i So. (FP2)

Tècnic Especialista en Radiotelefonia Naval, branca Marítim Pesquera. (FP2)

Tècnic Especialista en Òptica Electrònica, branca Electricitat i Electrònica. (FP2)

Tècnic Especialista en Equips Informàtics, Mòdul Professional Experimental nivell III branca Electricitat i Electrònica. (FP2)

Tècnic Especialista en Manteniment i Operació Tècnica d'Equips Ràdio i Televisió, Mòdul Professional Experimental nivell III branca Imatge i So. (FP2)

Tècnic Superior en Sistemes de Telecomunicació i Informàtics. (LOGSE)