Organismes

Portals

CICLE FORMATIU: MUNTATGE D'ESTRUCTURES I INSTAL·LACIONS DE SISTEMES AERONÀUTICS

CICLE FORMATIU: PROGRAMACIÓ DE LA PRODUCCIÓ EN FABRICACIÓ MECÀNICA

CICLE FORMATIU: PROGRAMACIÓ DE LA PRODUCCIÓ EN FABRICACIÓ MECÀNICA

FAMÍLIA PROFESSIONAL: Fabricació MecànicaGrau Superior 2000 horesQUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR

Tècnics en mecànica. Encarregats d'instal·lacions de processament de metalls. Encarregat d'operadors de màquines per a treballar metalls. Encarregat de muntadors. Programador de CNC. Programador de sistemes automatitzats en fabricació mecànica. Programador de la producció.MÒDULS PROFESSIONALS

Primer curs:

Interpretació gràfica.

Definició de processos de mecanitzat, conformació i muntatge.

Execució de processos de fabricació.

Programació de sistemes automàtics de fabricació mecànica.

Verificació de productes.

Formació i orientació laboral.

Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.

 

Segon curs:

Mecanitzat per control numèric.

Fabricació assistida per ordinador.

Gestió de la qualitat, prevenció de riscos laborals i protecció ambiental.

Programació de la producció.

Empresa i iniciativa emprenedora.

Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.

Formació en Centres de treball: 400 hores.

Projecte de fabricació de productes mecànics.

 

COM S'ACCEDIX

Accés directe:

(Criteris en ordre de prioritat)

Estar en possessió del títol  de Batxillerat LOMQE modalitat BC, de Batxillerat LOE modalitat BCT, de Batxillerat LOGSE modalitats: BCNS o BT. De Batxillerat Experimental modalitats BCN o BTI; o haver superat les opcions A, ó B de COU.

Estar en possessió del títol de Batxillerat LOE /LOGSE. Haver superat el segon curs de qualsevol altra modalitat de Batxillerat Experimental. Opcions C, D de COU o Preu superats .

Estar en possessió del títol de Tècnic/a de Formació Professional LOE /LOGSE amb prioritat per a qui hagueren superat algun cicle de grau mitjà de la mateixa família professional a què pertanga el cicle a què pretenguen accedir.

Estar en possessió del títol de Formació Professional de Segon Grau o altres titulacions equivalents a efectes acadèmics. Tindre una titulació universitària a la qual es va accedir sense complir cap dels requisits anteriors.

 

Accés a través de prova:

Sense complir cap dels requisits acadèmics anteriors, tindre 19 anys d'edat o complir-los durant l'any en curs i superar la corresponent prova d'accés.

TITULACIÓ QUE S'OBTÉ: TÈCNIC SUPERIOR EN PROGRAMACIÓ DE LA PRODUCCIÓ EN FABRICACIÓ MECÀNICA.

Aquest títol  permet l'accés directe als ensenyaments conduents als títols universitaris de grau en les condicions d'admissió que s'establisquen.

 

TITULACIONS EQUIVALENTS

Conforme la norma vigent, tenen els mateixos efectes professionals i acadèmics les titulacions següents:

Tècnic Especialista en Muntatge i Construcció de Maquinària (Metall). (FP2)

Tècnic Especialista en Micromecànica de Màquines Ferramentes (Metall). (FP2)

Tècnic Especialista en Micromecànica d'Instruments (Metall). (FP2)

Tècnic Especialista en Instrumentista en Sistemes de Mesura (Metall). (FP2)

Tècnic Especialista en Utillatges i Muntatges Mecànics (Metall). (FP2)

Tècnic Especialista en Mecànic d'Armes (Metall). (FP2)

Tècnic Especialista en Fabricació Mecànica (Metall). (FP2)

Tècnic Especialista en Màquines-Ferramentes (Metall). (FP2)

Tècnic Especialista en Matricería i Motles (Metall). (FP2)

Tècnic Especialista en Control de Qualitat (Metall). (FP2)

Tècnic Especialista en Micromecànica i Rellotgeria (Metall). (FP2)

Tècnic Superior en Producció per Mecanitzat. (LOGSE)