Organismes

Portals

CICLE FORMATIU: MUNTATGE D'ESTRUCTURES I INSTAL·LACIONS DE SISTEMES AERONÀUTICS

CICLE FORMATIU: PATRONATGE I MODA

CICLE FORMATIU: PATRONATGE I MODA

FAMÍLIA PROFESSIONAL: Tèxtil, Confecció i PellGrau Superior 2000 horesQUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR

Dissenyador tècnic de patronatge amb CAD/CAM. Dissenyador tècnic de confecció amb CAD/CAM. Tècnic de desenrotllament de productes de confecció (I+D+i). Tècnic en desenrotllament del producte. Encarregat d'oficina tècnica. Modelista-patronista de pelleteria. Modelista-patronista de peces de roba. Modelista-patronista-escalador de barrets i gorres. Patronista-escalador de peces de roba. Tècnic en confecció industrial. Tècnic en fabricació d'articles de pell i cuiro. Tècnic en control de qualitat de confecció. Tècnic en control de qualitat en indústries de pell i cuiro. Tècnic d'organització. Cap de fabricació. Cap de qualitat. Cap de secció. Cap d'equip.MÒDULS PROFESSIONALS

Primer curs:

Materials en tèxtil, confecció i pell.

Tècniques en confecció.

Processos de confecció industrial.

Gestió de la qualitat, prevenció de riscos laborals i protecció ambiental.

Patronatge industrial en tèxtil i pell.

Formació i orientació laboral.

Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.

Segon curs:

Organització de la producció en confecció industrial.

Moda i tendències.

Anàlisi de dissenys en tèxtil i pell.

Elaboració de prototips.

Industrialització i escalat de patronatge.

Empresa i iniciativa emprenedora.

Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.

Formació en Centres de treball: 440 hores

Projecte de patronatge i moda.

COM S'ACCEDIX

Accés directe:

(Criteris en ordre de prioritat)

Estar en possessió del títol de Batxillerat LOMQE modalitat BC, de Batxillerat LOE modalitat BCT, de Batxillerat LOGSE modalitats: BCNS o BT. De Batxillerat Experimental modalitats BCN o BTI; o haver superat les opcions A, ó B de COU.

Estar en possessió del títol de Batxillerat LOE /LOGSE. Haver superat el segon curs de qualsevol altra modalitat de Batxillerat Experimental. Opcions C, D de COU o Preu superats .

Estar en possessió del títol de Tècnic/a de Formació Professional LOE /LOGSE amb prioritat per a qui hagueren superat algun cicle de grau mitjà de la mateixa família professional a què pertanga el cicle a què pretenguen accedir. 

Estar en possessió del títol de Formació Professional de Segon Grau o altres titulacions equivalents a efectes acadèmics. Tindre una titulació universitària a la qual es va accedir sense complir cap dels requisits anteriors.

 

Accés a través de prova:

Sense complir cap dels requisits acadèmics anteriors, tindre 19 anys d'edat o complir-los durant l'any en curs i superar la corresponent prova d'accés.

TITULACIÓ QUE S'OBTÉ: TÈCNIC SUPERIOR EN PATRONATGE I MODA.

El títol de Tècnic Superior en Patronatge i moda permet l'accés directe als ensenyaments conduents als títols universitaris de grau en les condicions d'admissió que s'establisquen.

TITULACIONS EQUIVALENTS

Conforme la norma vigent, tenen els mateixos efectes professionals i acadèmics les titulacions següents:

Tècnic Especialista en Confecció Industrial e Peces Exteriors (Moda i Confecció). (FP2)

Tècnic Especialista en Confecció Industrial de Peces Interiors (Moda i Confecció). (FP2)

Tècnic Especialista en Confecció a Mesura de Senyora (Moda i Confecció). (FP2)

Tècnic Especialista en Producció en Indústries de la Confecció (Moda i Confecció). (FP2)

Tècnic Especialista en Sastreria i Modisteria (Moda i Confecció). (FP2)

Tècnic Especialista en Confecció de Teixits (Moda i Confecció). (FP2)

Tècnic Superior en Patronaje. LOGSE)

Tècnic Superior en Processos de Confecció Industrial. (LOGSE)