Dossier de cicle formatiu

Ves enrere CICLE FORMATIU: MECATRÒNICA INDUSTRIAL

CICLE FORMATIU: MECATRÒNICA INDUSTRIAL

FAMÍLIA PROFESSIONAL: Instal·lació i MantenimentGrau Superior 2000 horesQUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR

Tècnic en planificació i programació de processos de manteniment d'instal·lacions de maquinària i equip industrial. Cap d'equip de muntadors d'instal·lacions de maquinària i equip industrial. Cap d'equip de mantenidors d'instal·lacions de maquinària i equip industrial.MÒDULS PROFESSIONALS

Primer curs:

Sistemes mecànics.

Sistemes hidràulics i pneumàtics.

Sistemes elèctrics i electrònics.

Elements de màquines.

Processos de fabricació.

Representació gràfica de sistemes mecatrònics.

Formació i orientació laboral.

Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.


Segon curs:

Configuració de sistemes mecatrònics.

Processos i gestió de manteniment i qualitat.

Integració de sistemes.

Simulació de sistemes mecatrònics.

Empresa i iniciativa emprenedora.

Projecte de mecatrònica industrial.

Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.

Formació en Centres de Treball.


COM S'ACCEDIX

Accés directe:

(Criteris en ordre de prioritat)

Estar en possessió del títol  de Batxillerat LOMQE modalitat BC, de Batxillerat LOE modalitat BCT, de Batxillerat LOGSE modalitats: BCNS o BT. De Batxillerat Experimental modalitats BCN o BTI; o haver superat les opcions A, ó B de COU.

Estar en possessió del títol de Batxillerat LOE /LOGSE. Haver superat el segon curs de qualsevol altra modalitat de Batxillerat Experimental. Opcions C, D de COU o Preu superats .

Estar en possessió del títol de Tècnic/a de Formació Professional LOE /LOGSE amb prioritat per a qui hagueren superat algun cicle de grau mitjà de la mateixa família professional a què pertanga el cicle a què pretenguen accedir. 

Estar en possessió del títol de Formació Professional de Segon Grau o altres titulacions equivalents a efectes acadèmics. Tindre una titulació universitària a la qual es va accedir sense complir cap dels requisits anteriors.

Accés a través de prova:

Sense complir cap dels requisits acadèmics anteriors, tindre 19 anys d'edat o complir-los durant l'any en curs i superar la corresponent prova d'accés.

TITULACIÓ QUE S'OBTÉ: TÈCNIC SUPERIOR EN MECATRÒNICA INDUSTRIAL.

El títol de Tècnic Superior en Mecatrònica industrial permet l'accés directe a les ensenyances conduents als títols universitaris de grau en els condicions d'admissió que s'establisquen.


TITULACIONS EQUIVALENTS

Conforme la norma vigent, tenen els mateixos efectes professionals i acadèmics les titulacions següents:

Tècnic Especialista en Manteniment Electromecànic, branca Electricitat i Electrònica. (FP2)

Tècnic Especialista en Manteniment Elèctric-Electrònic, branca Electricitat i Electrònica. (FP2)

Tècnic Especialista en Automatismes Pneumàtics i Olehidraúlics, branca del Metall. (FP2)

Tècnic Especialista en Manteniment de Maquinària de Confecció, branca del Metall. (FP2)

Tècnic Especialista en Manteniment Mecànic, branca del Metall. (FP2)

Tècnic Especialista en Manteniment de Màquines i Sistemes Automàtics, Mòdul Professional Experimental nivell III branca del Metall. (FP2)

Tècnic Especialista en Manteniment d'Automatismes, Mòdul Professional Experimental nivell III branca del Metall. (FP2)

Tècnic Superior en Manteniment d'Equip Industrial. (LOGSE)