Organismes

Portals

CICLE FORMATIU: MUNTATGE D'ESTRUCTURES I INSTAL·LACIONS DE SISTEMES AERONÀUTICS

CICLE FORMATIU: MECANITZAT

CICLE FORMATIU: MECANITZAT

FAMÍLIA PROFESSIONAL: Fabricació MecànicaGrau Mitjà 2000 horesQUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR

Ajustador operari de màquines ferramentes. Polidor de metalls i esmolador de ferramentes. Operador de màquines per a treballar metalls. Operador de màquines ferramentes. Operador de robots industrials. Treballadors de la fabricació de ferramentes, mecànics i ajustadors, modelistes matricers i assimilats. Torner, fresador i mandrinador.MÒDULS PROFESSIONALS

Primer curs:

Processos de mecanitzat.

Metrologia i assajos.

Fabricació per arrencada de borumballa.

Interpretació gràfica.

Formació i orientació laboral.

Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.

 

Segon curs:

Mecanitzat per control numèric.

Fabricació per abrasió, electroerosió, tall i conformació i per processos especials.

Sistemes automatitzats.

Empresa i iniciativa emprenedora.

Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.

Formació en el Centres de Treball: 380 hores.

 

COM S'ACCEDIX

Accés directe:

Graduats en Educació Secundària Obligatòria.

Titulats de Formació Professional de primer grau (Tècnic auxiliar).

Titulats de Formació Professional de grau mitjà (Tècnic).

Tindre el 2n de BUP aprovat.

Haver superat el segon curs del primer cicle experimental de reforma dels ensenyaments mitjans.

Haver superat, dels ensenyaments d'Arts Aplicades i Oficis Artístics, el tercer curs del pla de 1963 o segon de comuns experimental.

Altres titulacions equivalents a efectes acadèmics.

 

Accés a través de prova:

Sense complir cap dels requisits acadèmics d'accés directe, tindre dèsset anys d'edat o complir-los durant l'any en curs, i superar la corresponent prova d'accés.

 

TITULACIÓ QUE S'OBTÉ: TÈCNIC EN MECANITZAT.

L'alumnat que obtinga la titulació podrà accedir als estudis de Batxillerat.

O continuar altres estudis de Formació Professional.

 

TITULACIONS EQUIVALENTS

Conforme la norma vigent, tenen els mateixos efectes professionals les titulacions següents

Tècnic Auxiliar en Mecànica, branca Metall. (FP1)

Tècnic Auxiliar en Mecànica (Armes), branca Metall. (FP1)

Tècnic Auxiliar en Òptica, branca Metall. (FP1)

Tècnic Auxiliar en Operador de Màquines-Ferramentes, branca Metall. (FP1)

Tècnic Auxiliar en Màquines Ferramentes, branca Metall. (FP1)

Conforme la norma vigent, tenen els mateixos efectes professionals i acadèmics les titulacions següents

Tècnic en Mecanitzat. (LOGSE)