Organismes

Portals

CICLE FORMATIU: MUNTATGE D'ESTRUCTURES I INSTAL·LACIONS DE SISTEMES AERONÀUTICS

CICLE FORMATIU: MANTENIMENT ELECTRÒNIC

CICLE FORMATIU: MANTENIMENT ELECTRÒNIC

FAMÍLIA PROFESSIONAL: Electricitat i ElectrónicaGrau Superior 2000 horesQUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR

Tècnic en supervisió i verificació d'equips de sistemes de ràdio i televisió i sistemes de producció audiovisual. Tècnic en reparació i manteniment de sistemes de ràdio i televisió i sistemes de producció audiovisual. Tècnic en supervisió i verificació d'equips de sistemes de radiodifusió. Tècnic en reparació i manteniment de sistemes de radiodifusió. Tècnic en supervisió i verificació d'equips de sistemes domòtics, immòtics i de seguretat electrònica. Tècnic en reparació i manteniment de sistemes domòtics, immòtics i de seguretat electrònica. Tècnic en supervisió i verificació d'equips de xarxes locals i sistemes telemàtics. Tècnic en reparació i manteniment d'equips de xarxes locals i sistemes telemàtics. Tècnic en supervisió, verificació i control de sistemes de radioenllaços. - Tècnic en reparació i manteniment d'equips professionals d'àudio. Tècnic en reparació i manteniment d'equips professionals de vídeo. Tècnic en reparació i manteniment d'equips industrials.MÒDULS PROFESSIONALS

Primer curs:

Circuits electrònics analògics.

Equips microprogramables.

Manteniment d'equips d'electrònica industrial.

Tècniques i processos de muntatge i manteniment d'equips electrònics.

Formació i orientació laboral.

Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.

 

Segon curs:

Manteniment d'equips de radiocomunicaciones.

Manteniment d'equips de veu i dades.

Manteniment d'equips d'àudio.

Manteniment d'equips de vídeo.

Infraestructures i desenrotllament del manteniment electrònic.

Projecte de manteniment electrònic.

Empresa i iniciativa emprenedora.

Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.

Formació en Centres de Treball.

 

COM S'ACCEDIX

Accés directe:

(Criteris en ordre de prioritat)

Estar en possessió del títol de Batxillerat LOMQE modalitat BC, de Batxillerat LOE modalitat BCT, de Batxillerat LOGSE modalitats: BCNS o BT. De Batxillerat Experimental modalitats BCN o BTI; o haver superat les opcions A, ó B de COU.

Estar en possessió del títol de Batxillerat LOE /LOGSE. Haver superat el segon curs de qualsevol altra modalitat de Batxillerat Experimental. Opcions C, D de COU o Preu superats.

Estar en possessió del títol de Tècnic/a de Formació Professional LOE /LOGSE amb prioritat per a qui hagueren superat algun cicle de grau mitjà de la mateixa família professional a què pertanga el cicle a què pretenguen accedir.

Estar en possessió del títol de Formació Professional de Segon Grau o altres titulacions equivalents a efectes acadèmics. Tindre una titulació universitària a la qual es va accedir sense complir cap dels requisits anteriors.

 

Accés a través de prova:

Sense complir cap dels requisits acadèmics anteriors, tindre 19 anys d'edat o complir-los durant l'any en curs i superar la corresponent prova d'accés.

 

TITULACIÓ QUE S'OBTÉ: TÈCNIC SUPERIOR EN MANTENIMENT ELECTRÒNIC.

El títol de Tècnic Superior en Manteniment Electrònic permet l'accés directe als ensenyaments conduents als títols universitaris de grau en les condicions d'admissió que s'establisquen.

 

TITULACIONS EQUIVALENTS

Conforme la norma vigent, tenen els mateixos efectes professionals i acadèmics les titulacions següents:

Tècnic Especialista en Electrònica industrial, branca Electricitat i Electrònica. (FP2)

Tècnic Especialista en Electrònica de Sistemes, branca Electricitat i Electrònica. (FP2)

Tècnic Especialista en Electrònica de Control i Manteniment Industrial, branca Electricitat i Electrònica. (FP2)

Tècnic Especialista en Sistemes Automàtics i Programables, Mòdul Professional Experimental nivell III branca Electricitat i Electrònica. (FP2)

Tècnic Superior en Desenrotllament de Productes Electrònics. (LOGSE)