Dossier de cicle formatiu

Ves enrere CICLE FORMATIU: MANTENIMENT D´INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES I DE FLUIDS

CICLE FORMATIU: MANTENIMENT D´INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES I DE FLUIDS

FAMÍLIA PROFESSIONAL: Instal·lació i MantenimentGrau Superior 2000 horesQUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR

Tècnic en planificació i Programació de processos de manteniment d'instal·lacions tèrmiques i de fluids. Cap d'equip de muntadors de xarxes i sistemes de distribució de fluids. Cap de mantenidors. Tècnic de fred industrial. Frigorista. Tècnic de climatització i ventilació-extracció. Tècnic de xarxes i sistemes de distribució de fluids. Tècnic d'instal·lacions calorífiques. Instal·lador de calefacció i ACS. Mantenidor de calefacció i ACS. Tècnic de manteniment d'instal·lacions auxiliars a la producció. Supervisor de muntatge d'instal·lacions tèrmiques. Cap d'equip de manteniment d'instal·lacions calor.MÒDULS PROFESSIONALS

Primer curs:

Sistemes elèctrics i automàtics.

Equips i instal·lacions tèrmiques.

Processos de muntatge d'instal·lacions.

Representació gràfica d'instal·lacions.

Formació i orientació laboral.

Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.

Segon curs:

Energies renovables i eficiència energètica.

Gestió del muntatge, de la qualitat i del manteniment.

Configuració d'instal·lacions tèrmiques i de fluids.

Manteniment d'instal·lacions frigorífiques i de climatització.

Manteniment d'instal·lacions calorífiques i de fluids.

Empresa i iniciativa emprenedora.

Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.

Formació en Centres de Treball: 400 hores.

Projecte d'instal·lacions tèrmiques i de fluids.


COM S'ACCEDIX

Accés directe:

(Criteris en ordre de prioritat)

Estar en possessió del títol de Batxillerat LOMQE modalitat BC, de Batxillerat LOE modalitat BCT, de Batxillerat LOGSE modalitats: BCNS o BT. De Batxillerat Experimental modalitats BCN o BTI; o haver superat les opcions A, ó B de COU.

Estar en possessió del títol de Batxillerat LOE /LOGSE. Haver superat el segon curs de qualsevol altra modalitat de Batxillerat Experimental. Opcions C, D de COU o Preu superats .

Estar en possessió del títol de Tècnic/a de Formació Professional LOE /LOGSE amb prioritat per a qui hagueren superat algun cicle de grau mitjà de la mateixa família professional a què pertanga el cicle a què pretenguen accedir. 

Estar en possessió del títol de Formació Professional de Segon Grau o altres titulacions equivalents a efectes acadèmics. Tindre una titulació universitària a la qual es va accedir sense complir cap dels requisits anteriors.

Accés a través de prova:

Sense complir cap dels requisits acadèmics anteriors, tindre 19 anys d'edat o complir-los durant l'any en curs i superar la corresponent prova d'accés.

TITULACIÓ QUE S'OBTÉ: TÈCNIC SUPERIOR EN MANTENIMENT D´INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES I DE FLUIDS.


El títol de Tècnic Superior en Manteniment d'instal·lacions tèrmiques i de fluids permet l'accés directe als ensenyaments conduents als títols universitaris de grau en les condicions d'admissió que s'establisquen.


TITULACIONS EQUIVALENTS


Conforme la norma vigent, tenen els mateixos efectes professionals i acadèmics les titulacions següents:

Tècnic Especialista en Instal·lacions, branca Construcció i Obres. (FP2)

Tècnic Especialista en Aprofitament d'Energia Solar, branca Electricitat i Electrònica. (FP2)

Tècnic Especialista en Manteniment Energia Solar i Climatització, branca Electricitat i Electrònica. (FP2)

Tècnic Especialista en Calor, Fred i Aire Condicionat, branca Electricitat i Electrònica. (FP2)

Tècnic Especialista en Llanterneria, branca Construcció i Obres. (FP2)

Tècnic Especialista en Fred Industrial, branca Electricitat i Electrònica. (FP2)

Tècnic Especialista en Instal·lacions Frigorífiques i de Climatització, branca Electricitat i Electrònica. (FP2)

Tècnic Especialista en Instal·lacions d'Energia Solar, branca Electricitat i Electrònica. (FP2)

Tècnic Especialista en Instal·lacions Tèrmiques Auxiliars de Procés, branca Electricitat i Electrònica. (FP2)

Tècnic Especialista en Manteniment d'Instal·lacions de Servicis i Auxiliars, branca Electricitat i Electrònica. (FP2)

Tècnic Superior en Manteniment i Muntatge d'Instal·lacions d'Edifici i Procés. (LOGSE)